יתביבס ךוניחל ןוכית רפס תיב - םיינפוא גוח
תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכית ס"יבב םירה יינפוא גוח לעופ הבש תיעיברה הנשה רבכ וז
ןוגכ השרדמל בורקה רוזאב םירצק םילויטל עובשב םעפ םישגפנ ונא וז תרגסמב .רקוב הדש
,ןכ ומכ .'י-'ט תותיכ ידימלת רקיעב םה םיפתתשמה .בקע ןיע ,דקונ לחנ ,םיקולח סכר :
םיאודב לש תימוקמה היסולכואה תרכה ןכו חטשב הביכר לש םייסיסבה תונורקעה םידמלנ
השרדמה ןמ םיקחורמ תומוקמל רתוי םיכורא םילויט רפסמ ומייקתה הנשה ךשמב .רוזאב םירגה
תוגוז 12 שי ןוכית ס"יבל .םיקולח סכר רוזאב חרי רואל דחא לויט ןכו ןומר שתכמ ומכ
קשנוו דהואו 'ט התיכ דימלת יקסינלפק בדנ .תויטרפ םיינפוא םידימלת רפסמלו םינפוא
.ןדריב םודא ירה רוזאב ונכרעש לודגה לויטב '98 לירפאב ונתא ופתתשה ב"י התיכ דימלת

:ח"נשת תנשב וכרענש םילולסמה תמישר ןלהל
.שיבכה ךרד הרזחו םירופיצ תעקב - םיקולח סכרב םימה תכירב
.העורה לחנ ךרד הרזחו םיקולח לחנ רכס
.תוניטנפרסה ךרד הרזחו ןיצ שאר
.ןיצ הלעמ ךרד הרזחו תוניטנפרסב הדירי
.םוטק רה
.ע"נדג לחנ ךרד הרזחו הרוגאמ דצימ
.ץצח לחנב םיסיקרנה תחירפ לא
.ןומר שתכמ לא ןומר הלעמב הדירי
.ןותחת בקע ןיע לא ליבשב הדיריו תדבע תמרל הילע - קיז ןיע
.המתר תברח ךרד הרזחו דקונ לחנ
.הילמר תורוב - םיאודב לצא רוקיב - בוקרע רה - דרטמ תמר
.תוראב ןוינח - יטבנה למחמ הלעמב הדירי - ןומר הפצמ
.םיקולח סכרב רויס
.ילגר הכילה ליבש ךרד רושבה לחנל הדיריו רקוב רהל הילע
.ןיצ הדש - דקונ לחנ - הרוגאמ דצימ - חרי רואל לויט