םיעותה רבדמ - יניס
םיינפוא לויט ןונכתל תיללכ היצמרופניאו תונכה -

עסמ ימשר -

יניס לש תופמ -
ישארה טירפתל הרזח