םיעותה רבדמ

תיללכ היצמרופניא תונכה

םיינפוא לויט ןונכתל
יניסב םילייטמה בור .ליוטמ אל טעמכ רוזא אוה תיברעב הית-א תידב וא םיעותה רבדמ
םיאודבה .הבר הניא וילע היצמרופניאה םג ןכלו ,הובגה רההו םיפוחה רוזאב םיזכרתמ
וליפא ןובשחב איבהל שיו ירצמה קוחה תורמל םינותנ תוחפו םייארפ םה רוזאב םיררוגתמה
םימיה רבכשמ עודי אהא'ת טבשו םיבוקינ'צלק םע םיבבותסמ םיאודבהמ קלח .תוניוע ייוליג
.(ידנו'ג תעלק רוזאב דויצ ובנג ונל) הבינגב םהידי םיחלוש וינבש ,טבשכ
שדוח ףוסב ונלייט ונחנא ,ביבאה איה תצלמומה הנועה .םירצמל הזיו תאצוה ךירצמ רוזאב לויט
.םיבוט הניש יקשו להוא איבהל יאדכו םיבוטרו םירק תולילה .ץרמ
לבקל ןתינ םשמ *םדאח לא טיבר'ס דיל תאקארב ךייש לש להאמה איה הבוט קוניז תדוקנ
תמר לא הלועה םיישארה תולעמהמ דחא אוהש ,הנכר בקנ תיתחתל תולמרל רבעמ לא הצפקה
וא למג יווילב ונמדקתה ונחנא .ימוקמ יאודב תוסחב חטשב עונל יתעדל יאדכ הרקמ לכב .הית-א
תנשל ןוכנ .המרה ךרואל םיכרדה ךבסב ,טווינה תייעב ונל הרתפנ ךכו עונפוא לע בכרש יאודב
קוידב אוה ןכיה ררבל ךירצו ידנו'ג תעלק הכאוב ימי'חס ידאוב שיבכ וללס םירצמה 1994
.םורדב םייתסמ
דעיב בכור התאש איה השגרההו ירצמה רבצה לש םיסיסבב הפייעל סומע רדוס ידאו שיבכ
.םלצל תוסנל יאדכ אלש ןבומכ ,רצובמ
תיפצתה .תויעב םוש ונל ושע אל ךא ,ירצמ סיסב לומ אוה רשב ןיס לב'גל שיבכהמ סופיטה םג
.יאדכ ץמאמה ירה יניס רה והזש תורשפאב ןימאמ התא םאו ,דאמ הפי רהה שארמ
תילגר תדרל דאמ יאדכ ךא ,תוילע טעמכ ןיא .דאמ הלק איה ירה הביכרה תניחבמ יללכ ןפואב
ץחרתהלו (ספספל רוסא) הלאלש-א ידאוו הקרי ןיע ,הנקי'תנ ובא ןיע לש םימישרמה םינוינקל
דאמ דמחנ ברעל וניכז ונאו םיחרוא סינכמ הית-א םורדב ררוגתמה תאטיוחה טבש .תוכירבב
.חוד-א תערזמל ךומסב יאודב להאמב

םיבחרמב לויטו הביכר לש היווחה םירייתה טועימו םיעותה תמר לש דודיבה לשב ,םוכיסל
.םירצמו םיאודב םע עגמב תוריהזו תונכה תבייחמ ךא ,הזע איה הלאה םירידאה
'תיפרגואיגה הרבחה'ו 'רכיכה תואנ' לש םיכירדמ תועצמאב גישהל ןתינ תנכדועמ היצמרופניא
.הית-א תמר לש םיימורדה םיילושל קר לבא ,םילויט םינגראמ םעפ ידימש
גישהל ידכ .'םיעותה רבדמ' שיכל ןליאו רצנ יפר לש רפסה תא אורקל יאדכ ,ןכ ומכ
…תורחבומה תודיחיבש ונירבחל םירשקו P ןימטיו הברה ךירצ ,תובוט תויפרגופוט תופמ

ךרד .םדא'ח לא טיברס תולגרמל עיגהל םילוכיו ותוא םיריכמ לובג רבעמב תוינומה יגהנו
םילויטה תרבח לש םיתורישה תא רוכשל איה רתוי הרקי
CAIRO INTERNATIONAL TOURS
TEL: (062) 530264 FAX: (062) 530209
יברעמה שיבכל העגה אלל םדא'ח לא טיברסל עיגהל רשפאמ 4X4 בכר .םישידח םיפי'ג וז הרבחל
.ןופצבש הרטנקל סדור ובאמ ךישממש יניס לש