םיעותה רבדמב םיהותו םיבכור

(17 - 24.3.1994)

קחצי יזח תאמ / עסמ ימשר
םהידיצש ,םיבוצע ,םירצ תויאג ,לע-לא םירקדזמה םיקוצ תוריק ןיב םיכושח םירבעמ…"
תשוחת תא ררועמ םישרמה םנוממיש …םיבחרתמ םהירחאו ,םהב רבועה תא וליאכ םיצחומ
רבעש ,יתפרצ עסונ - (1894) טול רייפ בתכ ךכ "…םירבדה לכ לש םפוס ,ץיקה ילבל ,לאוגה תוומה
.הנופצ הנירתק הטנסמ ,היתה רוזאב תא

לא טיברס רוזאמ ,היתה רבדמ תא םיצוחה םימודקה םיביתנה דחא לע עונל היה ונלש ןויערה
.למגל ינרדומה גולאנאה - םירה ינפוא יבג לע - ןופצב רדוס סאר דעו ,םורדב םדאח

לידבהל .יניס זכרמ לש ובור ינפ לע תערתשמה המר אוה - הית-א תידב תיברעב וא םיעותה רבדמ
.ונלש בגנה תמר תא דאמ הריכזמה תינריג המר יהוז ,יניס םורד לש םימישרמה טינרגה ירהמ
.םייתימא רבדמ יבהוא קר םיעיגמ ןאכל .הלש קירבו םימוצעה םיבחרמב היפוי


דויצה בר סמעומ וילעש ,למג ונתוא הולמ רוחאמ .םיעותה תמר לש תיניפוא הנומת רוחאמ

והז" : היתל ולש ןושארה לויטה לע ,יניס םורדב םיאודבה תא רקחש ,יול יאתבש - ובש רפסמ
יאודב טבש קר ,שיא םש ןיא הדבלמ ,םש תעמשנ חורה תללי קר .דוביאל וב ךלוה התאש בחרמ
הער הנוכת לכ - בנג ,רזכא ,עשר טבשכ םירחאה םיאודבה יניעב בשחנש טבש ,םש בשוי דחא
."ול םיקיבדמ
ןיטינומ ואצי הז טבש ינבל .היתה תמר חרזמב בשויה אהאיתה טבש אוה וילע רבדמ ובשש טבשה
.יניס םורד יטבש ברקב םיבנג לש
תולוחה יחטש .היתה קוצמ תולגרמל דע (תולוח) תולמרה ירוזיא תא תוצחל היה ןנכותש ביתנה
םינפואה ירה ,ילוח חטשב תודחוימ תויעב אלל ענה פי'גמ לידבהל .םירהה ינפואל לושכמ םיווהמ
- םינפואה םע תכלל - תחאה : תורירב יתש תומייק .תילוח ךרדב םיעקוש ,םירצה םיגימצה ילעב
.בכר ילכ לע םינפואה תא סימעהל איה ,רתוי החונה הינשהו ,הטעמה ןושלב קפקופמ דאמ 'גונעת'

רפסמל תלבגומ וב הילעהו ,הבחורל יניס לכ תא טעמכ הצוחה ,םישרמ קוצמ אוה היתה קוצמ
ובא ןיע - הית-א תמרב םיפיה תונייעמה דחאל הלועה ,הנכר בקנ אוה םהב םסרופמה .םיבקנ
םשמו - ידנו'ג תעלק הכאוב ,הידובו רמוס םירהה יסכר ןיב תרבועו הנופצ הכישממ ךרדה .הנגיתנ
.ץאוס ץרפמ הכאוב רדוס ידאול תדרוי
םניאש ,םיילוח תוידאוב תורבוע וב םיכרדה בור ,יניס םורד רוזא לש עורפהו יררהה ויפוא לשב
םיכרדהו ,םינפואל יסאלק רוזא אוה היתה רוזא ,תאז תמועל .םירה ינפוא לע הביכר םירשפאמ
אלש ,םינימאו םיביצי םימ תורוקמ רפסמ ךרד רבע ונרחבש ביתנה .השק תיתשת תולעב ןה
.וביזכה
,תאגילעה טבשמ תקארב 'חייש לש הבידאה ותרזעב וניצח יארפה ןייפויב תומיהדמה תולמרה תא
וניא ,גוהנל שקעתהש ,ןקזה 'חיישהש בל ונמש ,אלפה הברמל .םדאח לא טיברסל תחתמ בשויה
בכרה תא ןוויכ םעפ ידימש ,רענ בשי ודיל …ללכ האור וניא טעמכ ןוכנ רתוי וא ,בטיה האור
…ןורכיזה יפ לע וב גהנ 'חיישהש

םיעטק רפסמבו ,הכילהב ונילע בקנה תא .היתה תמרל הלועה ,חונ יד םילמג ליבש אוה הנכר בקנ
םינפואה תוגוזמ דחא תאו ונדויצ תא אשנש דחא למג היה ונתא .ףתכה לע םינפואה תא ונאשנ
.(םדנט ינפוא)
םירהל טושפ ןתינ ,םילולתו םישק םיעטקבו הכילה יליבשב .פי'גה לע םינפואה ןורתי הלגתמ ןאכ
םצעמ הנכר בקנ …פי'ג םע עוציבל ןתינ אל יאדוובש רבד - ףתכה לע םתוא תאשלו םיינפואה תא
,חור-ךרואו תונלבס טעמ ונתיאמ שרדו ,רבעמל תדחוימ היעב הוויה אל ,םילמג ליבש ותויה
תורכמה ירהו תולוחה יבחרמ לע המורד הפי תיפצת הלעמה שארמ .חוכו תונלבס הברה למגהמו
.םהל םורדמש
הינשהו ץעמ תחאה - תושרחמ םהילע ואשנ םה .תאטיוחה טבש ינב םיאודב ינשב ונשגפ הלילב
.ונלויטל םדוקה עובשב ודריש םימשגה רחאל (תוערזמ) המדא תוקלח דבעל םכרדב ויהו ,לזרבמ
םורדבש ולאמ רתוי םיקתונמ היתה תמרב םיאודבה םיטבשה .דאמ יתוא ומישרה הלא םיאודב
יאודבה םייחה חרוא יפ לע יח ןידע םהמ לודג קלח ןכלו ,םילייטמ םע עגמב תוחפ םיאבו יניס
.יתרוסמה
ריכזהש ידאו ךותב ,הכילהב םקלחו הביכרב םקלח ,םירטמוליק רפסמ דוע ונמדקתה תרחמל
ךפוה ודרומבש ,הפי ןייעמ ,(תיממשה יבא ןיע) הנגיתנ ובא ןיע דע ,תדבע תמרב יסופיט לחנ דאמ
לבחה רישע ,ךשמהב ונל ררבתהש יפכ .םימב תואלמ ויהש ,תוכירב םע םיהדמ ןוינקל ידאוה
.דאמ םהב לדה יחרזמה קלחה תמועל םימ תורוקמב היתה לש יברעמה
םינבלה םיקוצמה ורקדזה חרזמב .היתה תא התצחש תישארה ךרדה לע ונילע ןיעמב רוקיב רחאל
אוהש רמגמ לב'ג טלב ןופצמ .רבדמה לש םירידאה םיבחרמה ושרפנ ןיעה אולמלו המ'גע לב'ג לש
מ"ק 40 לש תומדקתה בצק הרשפאו הלועמ התיה הילע ונבכרש ךרדה .ימוקמ טומיק לש האצות
תוילגר תוחיג םע הביכר לש אוה םינפוא לויט תניחבמ ילאידיאה בולישה .דחוימ ץמאמ אלל םויב
.ךרדבש דמח תוניפל
בצק .שפוח לש השגרה ונב הכסנ היתה רבדמ לש םימוצעה ויבחרמב םינפואה םע תומדקתהה
- םלשומ גוזימ ןיעמ .הכילהב ומכ יטיא אלו ,בכרב ומכ ידימ ריהמ אל - ילאידיא אוה תומדקתהה
.חטשה יפואו ףונה יאוות תטילק ידכ ךות תומדקתה
תושרחמ ,םילמג .המדא ידבוע םיאודבל ימוקמ קדנופ ןיעמ - חוד-א תערזמב ונחראתה הלילב
.םיינמרגה םיעונפואה םה רוזאב םייראלופופה הרובחתה ילכמ דחאש ונל ררבתה ! םיעונפואו


חוד - א תערזמ


רפע ךרדב ונינפ ,תישארה ךרדב הביכר מ"ק 34 -כ רחאל .הללאש-א ידאו ןוינק היה אבה ונדעי
.ןוינקה תיתחת לא ,הטמל דרויה ילגר ליבש תליחתל דע ,ןוינקל ןופצמ המרב הרבעש ,הבוט
םינפואה תא .10 -ה ןב ונב םע דחי עונפוא לע בכרש ,דמחנ יאודב ונתוא הוויל הביכרה לכ ךרואל
אלש ףא לע תאזו ,הרימש אלל םריאשהל אל ונתוא ריהזהש ,יאודבה םע דחי הלעמל ונראשה
…היח שפנ ונביבסמ וניאר
.ץאוס ץרפמ לא דרויה קומע ןוינקב אצמנה ,היתב םימוסקה תונייעמה דחא והז - הללאש-א ןיע
.אילפהל תולולצ םימ תוכירב ,םימרוז םימ ילפמ
אצמנ ינאש יתבשח עגרל .ימי'חס ידאו לש וכרואל ,רמוסו הידוב םירהה ןיב רבע ךרדה ךשמה
…הריתח רמקל קוחרמ המודה רמק אוה רמוס לב'ג .ןיצ הדשב
ונמע היהש יאודבה .וללס םירצמהש שדח שיבכ ליחתמ ובש םוקמב ,ךרדה תברקב ונשי הלילב
לכנתהל םילוכיש םיבנג ךרדה לע םירבוע ותנעטלש םושמ ,ינשל דחא םיבורק ןושיל ונתוא ריהזה
תיאודב תוקמחתהב ולקתנ ,בונגל םיגהונ םה המו םיבנגה תוהזל רשקב וניתולאש לכ .ונל
המרת אל וז הריואש ןבומכ .רבדמה לש ןירותסמהו הלילה תיימוד וררש ונביבס …תיסופיט
.ובאש לש וירופיסל והשכיא הרשקתהו םימיענ תומולחל
אבצה יסיסבל םיבורק ונייהש ללגב ונתא ךישמהל הצר אלש ,ונוולמ יאודבה ןמ ונדרפנ תרחמל
ונלזמל .םינפואה לע דויצה לכ תא סימעהל ,לויטב הנושארה םעפב ונצלאנ ,הרירב תילב .ירצמה
.םהילע לכה רושקל ונחלצה והשכיאו ,תיתועמשמ הרוצב התחפ ןוזמה תומכ ,ברה
הרידגהל ןתינש ,ידנו'ג-א תעלק תמסרופמה הדוצמה לא ונעגה תועש 3 -כ לש הביכר רחאל
.דמחנו ריעצ ירצמ ליח יווילב הלעמל ונילע ."היתה לש הדצמ"כ

12 -ה האמב ןיד-א חלאצ י"ע התנבנש הדוצמ איה 'ליחה תדוצמ' תירבעב ידנו'ג-א תעלק
.םינבלצה ינפמ - רדוס ידאוב הרבעש הבושחה ךרדה לעו 'גח-לא ברד לע ןגהל הדעונו ,הריפסל


ידנו'ג-א תעלק לש םסרופמה הסינכה רעשב


ףונ ףקשנ הנממ .ראשמ רה לע תמקוממ ,תוררופתה לש םדקתמ בצמב םויכ תאצמנה ,הדוצמה
לחנ הכאוב ,יניס זכרמ לש םייפוסניא םירושימ - חרזמב .הידוב לב'גו רמוס לב'ג - םורדב ,םישרמ
ותגספ תטלוב ברעמב קחרה .החר-א לב'ג יקוצמו רדוס ידאו לש זוקינה ןגא ברעמב .דמת-או
.יניס רה אוהש תנעוט ,לארשי ינב תדידנ יבגל תוירואיתה תחאש ,רשב ןיס לב'ג לש תיזפרטה


.יניס רהכ ותוא ההיז לארה השנמ 'פורפ - רשב ןיס לב'ג
.(וז הסריגב םיכמותה םירמאמ רפסמ בתכ השרדמהמ ןמנייפ דוד 'פורפ םג)

תא החרזמ הצחו תונייעמה עפוש רדוס ידאוב רבע לארשי ינב לש םידודנה ריצ ,וז הירואית יפ לע
תידבב ןכ םא האור ,השרדמהמ ןמייפ דודו לארה הנשמ הב םיכמותש ,וז הירואית .יניס זכרמ
.הנש םיעברא לארשי ינב והתו ועת וב רבדמה תא - הית-א
רפסמ ונתיאמ ובנגנש ונל ררבתהו ,םיאודב לש םיתב רפסמו ירויצ ןייעמ - רדוס ןיע לא ונדרי
.רבדמב תודרשיה יהוז .ונלש תונרע רסוח לש רירבש לצינ והשימש הארנכ .םינפואהמ םיטירפ
.'םיער'כ םיבשחנ היתב םיאודבה עודמ : ובאשל יאודב רפיסש הדגאה תא יל ריכזה הז הרקמ
ונימאה אל ,םיעשר ,םהו ,םרוסחמ לכל גאדו םהילע רמש םיהולא םירצממ ואצי "לארשי ינבשכ"
."הזה ערה טבשה תא ודילוה םהיאצאצו ,םש םתוא ריאשהו םהילע סעכ םיהולא .וב
.רדוס ידאוב רבועה שיבכל תימורד מ"ק 5 -כ אצמנה ,רשב ןיס לב'גל תולעל וננכת ןורחאה םויב
שיבכהמ ונדרי .הרצק היהת הילעה הנממש הדוקנל ,רהל בורק ונתוא ליבויש ביתנ רתאל וניסינ
ריג ינבא עורז רוזאב סילוק ונאצמ ןכמ רחאל .השק התיה תומדקתהה .ץורע ךותב בכרל ונלחתהו
ונטלחהו ,ןטק ץורע ונאצמ .יאדכ אל םינפואה םע םדקתהל ץמאמהש ונבה הרהמ דע .תונטק
.הגספל תולעל וז הדוקנמו ,םינפואה תא וב ריאשהל
11:00 התיה העשה .רהל ספטל השולשה רתיו ,םירמוש ראשיהל םירומא ויה םינש ,השימח ונייה
לומ קוידב םקוממ היהש ,ירצמ אבצ הנחמל םיבורק ונייה ךכל ףסונ .קיעהל לחה םוחהו ,םירהצב
.שיבכה ןמ ונדרי הבש הדוקנה
םידרוי ,םויה רואל ךכ ,םואתפ המ ,קודבל ואובי הנחמהמ םילייחהש ,הבשחמה יב הנניק ןמזה לכ
…םילייטמ וב ןיאו טעמכש רוזאב ,חטשה לא שיבכה ןמ םינפוא תוגוז העברא
םדנט ינפוא לע ךרדה לכ ונתא בכרו ,ןונבל תמחלמב העיצפמ האצותכ העגפנ ותייארש ,רינ
.ראשיהל בדנתה - םיבכור ינשל תודעוימה תודחוימ
ונכרעהש דוע המ - םוחב ןיתמהל םיינשה תא ריאשהלו רהל ספטל יאדכ םאה ונתעדב ונלקש
.ןיינעה לכ לע רתוול וא - תועש 4 -כ ךשמיהל תולולע הדיריהו הילעהש
דוע המ ,הגספל עיגהל אל הצמחה היהת וזש ונשגרהו רתוול אל ונטלחה ףוסבל
.הנמ ףקשנה ףונה תאו רהה תא הב םלצל המלצמ יל ןתנ ןמייפ דוד 'פורפש

הילעה .'םידומע'כ םישמשמ םינפואה תוגוז רשאכ ,הכוס ןיעמ ונב םהו ,איג ראשנ רינ םע דחי
600 -כ קר אוה והבוגש ףא לע ,יניס רה תויהל יואר ןכא הז רה ךא ,השק התיה רהה תגספל
…םירטמ
שמשל םידיחיה םילאיצנטופה םידמעומה םהו ןגוז יחיש ויה ושאר לע וחמצש םידיחיה םיחישה
חילצה השמ דציכ התיה ,בר ץמאמ רחאל הגספל ונעגהשכ ונלש הדיחיה ההימתה .רעובה הנסכ
,יבל רתסב יתיוויק הלעמל הילעב …םיליפנ עזג ויה םימדוקה תורודב ,ןכא .80 ליגב הילא ספטל
…תירבה תוחול ירבשמ דחא תא אצמא ילואש
רבדמב םירה ינפוא יבג לע מ"ק 200 -כ ונבכר וב ,םיהדמ עובש לש ותגספ היה רשב ןיס לב'ג
םשור ונילע וריאשהש - םדאמ קיר ןיידע ובורש ,רבדמ לש םימוצע םיבחרמב ונרבעו ,םיעותה
…החמי הרהמב אלש