בגנב לויט ילולסמל תועצה

בגנה םורדו תליא ירה
הדוהי רבדמב םילולסמ
בגנה זכרמב םילולסמ
בגנ תמרו רקוב הדש רוזאב םילולסמ
ץראב םירחא םירוזאב םילולסמ
בגנה םורדו תליא ירה

תורחש ןוינקו המלש לחנ - תליא ירה
.םירייס הלעמ ךרד ,ענמת לא תדבע תעקבמ
. תליא ירה רוזאב לולסמ
בגנה םורד לא
הלאצ הלעמ ךרד התבטיל םירייס הפצממהדוהי רבדמב םילולסמ

ריאי הלעמו גרומ לחנ ךרד חלמה םיל דרעמ
הבנע הלעמ ךרד הדצמל דרעמ
בגנה זכרמב םילולסמ

יברעמה לובגה שיבכהו דפרס לחנ לא, דלפ ריאי תובקעב
קרב לחנו הפיכ רה לא
.םוכרכ רה לא לובגה שיבכמ - 20.2.99
.רפוצל םינורהס ןיעמ :"םימשבה ךרד"
בגנב תויטבנה םירעה לא
שיש יבגו ןטקה שתכמה לא חריה רואל לויט
בגנ תמרו רקוב הדש רוזאב םילולסמ

חרי רואב רורצ לחנל
ןושבד תמר ךרד ןותחת בקע ןיעל
624 .ג.נלו םירופיצ לחנל
םיקולח רה רוזאב Single Track
בקע ןיע תונייעמל
ןיצ הדשמ םידרויה םיליבש השולש
םחורי סכר
רקוב סכר רוזאב לולסמ
תולוחה בלב תיטבנ ריע - בגנבש תובוחר לא
ץראב םירחא םירוזאב םילולסמ

ןוילעה לילגה חרזמו ןורימ רה לא
.עובלגב םיסוריאה תחירפו ןדריה בכוכ רובת לחנ ,רובת רה לא