םחורי סכרב לויט.עובש יפוסב קר רוזאב לייטל ןתינו שא חטשב רבוע לולסמה *

.מ"ק 27 : לולסמה ךרוא
.תועש 5 : ןמז
.+ ינוניב : ישוק תגרד
.רכסה ינפל רטמ 400 -כ ,םחורי םגא : םויסו האיצי תדוקנ


םע תילגר הכילה ןורחאה קלחבו ,הכילה ליבשב ,דעסמ לחנ הלעמב ינכט הביכר עטק ללוכ לולסמה **
.('מ 500) םיינפואה

םוקימה תא רתאל ךירצש איה היעבה .םיצורע ינשב םיסיקרנ םיחרופ דעסמ לחנל ךומסב ראוני שדוחב ***
.הלא םיצורע לש קיודמה

.םיבשותל יוליב םוקמבו שפונל רשכוהש םחורי קראפ לא ךרד הליבומ הנומיד-םחורי שיבכ לע רכיכהמ
רכס לא רשייה ונתוא ליבות רפעה ךרד .בכרה תא ריאשנ םשו רתלואמ הינח שרגמל עיגנ מ"ק 2 -כ רחאל
לש םייאלקחה םיחטשה תייקשהל תורוניצב הרבעהל ודעונ םימהו 1953-4 םינשב םקוה רכסה .םחורי
םיביבר לחנ וב םוקמבו השק עלס תיתשת לע םקוה רכסה .מ"ק 12-11 -כ םיקחורמה הדש יבאשמ ץוביק
,בגנב תרכומ תיגולופרומואיג העפות איה םיסכר םיצוח םילחנש ,וז העפות .םחורי סכר תא תוצחל ליחתמ
ןיאב רבעב םרז לחנהש תנעוט וז העפות תוריבסמה תוירואיתה תחא .רושבה לחנ וא הריתח לחנ ומכ
רבעמ ול סליפ םיביבר לחנ ךכו ,רתוי רחואמ םמורתהל לחה םחורי סכרו ןוכיתה םיה לא הברעמ עירפמ
תדוקנ ןיעמ יהוזו רמקה ריצב יוניש שי ובש םוקמב סכרה תא ץרפ םיביבר לחנ .סכרה תוממורתה ידכ ךות
.הפרות
םינפואה םע תכלל שיו הרורב הנניא איה הליחתב .םיביבר לחנ לש וכרואל רפע ךרד הליחתמ רכסהמ
רוזא לא ונתוא ליבותש הבוט רפע ךרדב בכרל לכונ ,ןכמ רחאל ךא ,ופחסנש עלסה ישוגל תוניב ץורעב
.סכרה ןמ אצוי םיביבר לחנ וב םוקמב םקוממה יאבצה סיסבה
יכרד הברהו םינטק תוידאו תוצחלו יאבצה סיסבה תא ףוקעל שי וב ,ןבצעמ טעמ הביכר עטק ליחתמ ןכמ
דעסמ לחנל דע יריווא וקב קחרמה .םחורי סכר לש תונורדמל דומצב ברעמ-םורד ןוויכב ךישמהלו רפע
המחר רה לש יחרזמה קלחב תרבוע ,תחאה .רפע יכרד יתש תוצוח םחורי סכר תא .מ"ק 3 בוריקב אוה
ליבש דעסמ לחנב .בושח ךרד ןויצ והזו הינשה רפעה ךרד ינפל אוה דעסמ לחנ .יברעמה קלחב הינשהו
אלל טעמכ בכרל ןתינ .ץורעה ךותב אוה רתויב הריהמה תומדקתהה ךא ,ץורעל ךומסב רבועה הכילה
תמרל ינייפוא ףונ .ליוטמ וניאו טעמכש רוזא והז .573 .ג.נל תיחרזמ-תינופצ לודגה לוציפה דע הקספה
לויטה תויורשפא תא רתוי דוע תמצמצמ שא חטש אוה רוזאהש הדבועהו םימתר לש עפש ץורעב .בגנ
םחורי לא תופי תויפצת וב ,הפי הביכר עטק והז .םחורי-םיקולח תמוצ שיבכ לא ךישמנ לותיפהמ ןאכ
ןורחאה מ"קה .לודגה שתכמה רתתסמ םהירוחאמש ,םחורי סכר לש םייברעמ ןופצה תונורדמה לאו
רוזחנ ! רהזיהל שי ךא ,םירה ינפואל היווח .אבצה תא תשמשמה ךרדב דאמ הלולת הדירי אוה
.הלחתהה תדוקנל (מ"ק 8) שיבכה ךרד

: ףסונ עדימ
.לשמ באז תכירעב םילויטו םיפונ - בגנה רה .1
.הנביל ןונמא - לויט ילולסמו ףונ רקס - בגנה תמר .2
1364/0448 .צ.נ : אוה דעסמ לחנ יסיקרנ תרומש לש קיודמה םוקימה .3