-רתאב םישלוגה לכל הבושח העדוה
.בגנב םילויטל יסיסב דויצ לע ןכו עבט תרימשו םיינפוא לע

,םינמוסמ הכילה יליבשב הביכר םיללוכה הביכר ילולסמ לש רואית רתאב
.םיליבש אלל הביכר וא םינמוסמ אל םיליבשב הביכר ןכו דיב םיינפואה תאישנ
םושמ תאזו בכר יכרדל קר תרתומ עבט תורומשב הביכרה שביה קוחה יפ לע
אלו תפרוג הטלחה .בכר ילככ םירהה ינפואל תסחייתמ עבטה תורומש תושרש
.עבט ירמושו יבהוא םהש םיבכור לש םלש רוביצב תבשחתמ הניא וז תקדוצ
הביבסל קזנ םימרוג םירהה ינפואש חכוה אל ןיידע םלועב םגש ןייצל בושח
איה וז הטלחה .אשונה לש יניצר רקחמ ךרענ אל ץראבו לגרב הכילהמ רתוי
רפע יכרד לע קר הביכר ראתל רשפא ךיא יכ ,םירה ינפואב הביכרל תומ תכמ
.םישיבכב קר עוסנל םיפי'גל םיריתמ ונייהש ךכל לוקש הז

.םיליבש אלל הביכר ףאו single track-ב הביכר אוה חטשה תביכר לש הביל בל
,ףיקמ ןפואב םירהה ינפוא אשונל סחייתהל עבטה תורומש תושרל ארוק ינא
.םינש ךרואל םיליבשה לע םירהה ינפוא תעפשה קדבית םהבש םירקחמ םוזיל
עבט תרימש אשונל םישנא לש בחר רוביצ םותרת אשונל תרחא תוסחייתה
תא םומינימל רעזמל םירהה ינפוא יבכור לע .םיניירבעל םתוא ךופהת אלו
עירתהלו םירחא ידי לע הכלשוהש הפשא ףוסאל ףאו ,הביבסה לע העפשהה
ינפוא לש תיטסטנפה תוריבעה לשב .םכרדב םירקנש םייתביבס םיעגפמ לע
יחקפ םא ילואו ,םיינפוא לע הבוכר הקורי תריס ןיעמ לע בושחל ןתינ םירהה
,םיבוכר םירויסל םיאצויו םהלש םיפי'גהמ םעפ ידימ םידרפנ ויה תושרה
רפסמה חכונל םג תרחא תוסחייתה בייחמ אשונה .הנתשמ התייה אשונב םתעד
.ץראב םירה ינפוא יבכור לש ךלוהו לדגה

ותוירחא לע תאז השוע רתאב םילולסמה תוצלמהב שמתשמש ימ םייתניב
וניא בצמה .ספתיו הדימב סנקיהל לולע אוהש תעדל וילעו דבלב תישיאה
.ץראה יקלח לכל ןוכנ אלא בגנה רוזאל דחוימ
לש טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ םיינפואו עבט תרימש לע עדימ
םג םיעיקשמש IMBA International Mountain Bicycling Association
םירה ינפוא יבכורל םידעוימה םיליבש םוקישב הדובע
:רושיקב ןכו http://www.imba.com
http://www.forester.net/ec_0105_bike.html
:לאיתוק העופו רדה הודח לש רמאמה תא אורקל יאדכ תירבעב
תכרעמה לע חטש יבכרו םילייטמ לש תויבחרמו תוימוקמ תועפשה"
אוה רמאמה) . 2001 תנשב היגולוקא תעה בתכב םסרפתהש "תיגולוקאה
(םירה ינפואל שדקומ וניאו יללכ רמאמ
םגרתל בורקב הווקמ ינא) יגולוקאה בכורל IMBA לש םיללכה ןלהל
(רבדמה יאנתל םתוא םיאתהלו תירבעל םתוא

Elements of Soft Cycling for Erosion Control
 • If trail is wet, choose another trail or day to ride
 • Ride only on open trails; don't make new trails
 • Carry your bike across soft streambeds if an engineered crossing is not available
 • Travel in small groups to minimize impact on other trail users and wildlife
 • Don't ride around trail obstructions; help keep the trail narrow
 • Ride through muddy sections, not around them, to prevent trail widening
 • Don't ride over trailside vegetation
 • Respect private property
 • Don't skid or brake slide; apply brakes evenly, both front and back
 • Ride over water bars, not around them. Help keep the trail narrow
 • Slow down when encountering other trail users
 • Don't cut switchbacks

  IMBA's Six Rules of the Trail
  1. Ride on open trails only
  2. Control your bicycle
  3. Never scare animals
  4. Leave no trace
  5. Always yield the trail
  6. Plan ahead

ההובג תינכט תונמוימ השורדו םינכוסמ הביכר יעטק םיללוכ םילולסמהמ ללח
תויללכ תויוגהנתהו תויונמוימ ילעב תויהל םיבכורה לע ןכ .בכורה לש
:אוה יסיסב דויצ .בטיה םידיוצמ םילויטל תאצל שי .טרפב רבדמבו חטשב
(ץיקב אל) הביכר םויל רטיל 5 תוחפל תקפסמ הדימב םימ-
הדסק-
הביכר תופפכ-
סנפ-
ןפצמ-
ןוקית ילכ-
תיברזר תימינפ-
הנושאר הרזע תכרע-
תינכדע םיליבש ןומיס תפמ-
חור ליעמ-
ירלולס ןופלט-
היגרנא יריתע םיפיטח-
םינוקיזא-
הרישק ירתימ-
םיר'צנפ ןוקיתל הכרע-
-light sticks
שמשהמ הנגה םרק-
עבוכ-
רלוא-

.טרפב בגנלו ירבדמ רוזאל םיבושח תוגהנתה יללכ רפסמ
יוצר ,תושבייתה עונמל ידכ םימ לש תקפסמ הייתש לע דיפקהל שי .1
הרקמ םושבו םיעובק םימ תורקמ ןיאו טעמכ בגנב .בג תיימימב שמתשהל
.תוראבו םימ יבג לע ךומסל ןיא

ובש בגנה חרזמב דוחייבו ץיקה ישדוחב בגנה רוזאב םילויטמ ענמיהל שי .2
.ךשמתמ לבס עסמל ךופהי ץיקב לויט
רהזיהל שי .םיהובג םיקוצמ שי הדוהי רבדמבו בגנב םינוש םירוזאב .3
.הכשחה תועשב םהב עונלמ ענמיהלו םתברקב העונתב
קר לייטל ןתינ הזכ רוזאב ,שא חטשב רבוע לולסמה םא בל םישל שי .4
םיאצמנה םילפנב תעגל ןיא ןכלו םיבר םיליעפ ןומיא יחטש בגנב .עובש יפוסב
.חטשב
ינפל ריוואה גזמ תיזחתב ןכדעתהלו תונופטישה תנכסל םיעדומ תויהל שי .5
.חטשל האיציה
שי ןכל ,ץיקב םגו הלילב יטסרד ןפואב תודרוי תורוטרפמטה בגנה רוזאב .6
ףרוחה ישדוחב חטשב הניל ןנכתמש ימו חור ליעמב דימת דייטצהל
.להואבו בוט הניש קשב ,םח דוגיבב דייטצהל בייח

לויטב ףתתשמ וניאש ףסונ םדאל לולסמה רואית תא ריאשהל ץלמומ .7
.ךרוצה הרקמב ץוליח חוכ ןיעמ היהיש
סופיט םיתיעלו םיירלולס םינופלטב הטילק ןיא םירוזאהמ קלחב .8
.היעבה תא רותפי הבורק ההובג הדוקנל
ןתינש הביכר ילענ םע בכרל יאדכ רתאב םיראותמה םילולסמה יפוא לשב .9
םירשפאמש םידומצ אל הביכר יסנכמ שובלל ףידע ןכו ,םהב תכלל םג
.תוישפוחב תכלל
הביכרל האוושהב דאמ ןטק אוה תומדקתהה בצק םיליבשב הביכרב .10
בושח לולסמ ןונכתב ןכל .דאמ הלודג איה עיקשהל שיש היגרנאהו רפע יכרדב
.םייפוא אלא עבוקה אוה םירטמוליקה רפסמ אל .וללה םימרוגה תא סינכהל

בטיה אורקל בושח .תיטסיגול הניחבמ םאתהב ךרעיהל שי רתוי םיכורא םילויטל
םיבכורו םילייטמל קר דעוימ אוה השקכ גווסמ לולסמה םאו לולסמה רואית תא
םיבכורל הלילחו סח הרקיש קזנל יארחא ינא ןיא ךכיפל .םיסונמ
.רתאב םיראותמה םילולסמהמ דחאב ובכריש