אובמ
תוירבדמ הברה דחא םלוע
הרטמהש לויט לע אוה שגדה רשאכ חטשב הביכר םע לויט בלשל ןויערה אוה רחא ןפואב
תודקמתהה .וב םיאצמנש םדאהו םייחה ילעב היחמצה לע דומללו חטשה תא ריכהל איה תירקיעה
םיצורעהו םירהה .ףסה לע דימת םיאצמנ םהב םייחהש םירוזאה םתוא ,תוירבדמב היהת
יארפ אוה יפויה םהבש םירוזאה םתוא .הלילב האיפקמה חורלו םויב תחפוקה שמשל םיפושחה
הלאל תוחפל וא םלועב תוירבדמה לכב רקבל תובורקה םינשה ךלהמב היהת הרטמה .םוצעו
רבדמ ,הלי'צב המקאטא רבדמ ,ודוה ןופצב רת רבדמ ,הינקב יבל'צ רבדמ םילארשיל םיחותפה
הרהסב םלוכב לודגבו תירבה תוצרא םורדב באומו הרונוס רבדמ ,הינוגטפ רבמו ירהאלק
םיאצמנ רתויב םיפיה םיירבדמה םירוזאהמ המכ ונרעצל .יתרכזה אלש תוירבדמ דועבו
דיתעב ונל רשפאי חתפבש םולשה ילוא לבא ,לארשי םע םייטמולפיד םירשק ןהל ןיאש תונידמב
.ולא םיקוחר תומלועל הצצה

ימלוב ,םילק םירמוחמ תודלש .תונורחאה םינשה ךלהמב ררחסמ בצקב וחתפתה םירהה ינפוא
השענ .דחוימב םיקזח םילגלגו טווינ יעצמא ,תוללכושמ םיכוליה תוכרעמ ,םידחוימ םיעוזעז
תא םיכפוה הלא םילולכש .םינושה םיביכרה תא רצייל ידכ תומדקתמ תויגולונכטב שומיש
ףילחת ןיא תאז לכ ףא לע .םישק םיחטשב םיינפואה תונימא תא תורפשמו רתוי הלקל הביכרה
בכורה ןיידע ."הדלפה אוה םדאה" םיאנוירישה לש אמסיסה תנעוטש יפכ וא ,בכורה חורל
תויהל ביח בכורה ןיידע .עונמ אלו םיינפואה תענהל השורדה היגרנאה תא קינעהל בייח
ילעב תויהל םיבייח איה וא אוה .ךרדב םילושכמ לע רבגתהל ידכ ופוגבו וחורב ןתיא
העפות אל וו ,שתומ ףוגהש םג בכרלו ךישמהל םיתיעלו ,םשגלו חורל םוחו רוקל תלוביס
.הרידנ

track ארקנש המל וא םיליבשל רבע הביכרב רגתאה םירהה ינפוא לש תינכטה תוחתפתהה לשב
תללוכ איהו תינכט תונמוימו לקשמ יוויש תלוכי תשרוד הלאכ םיליבשב הביכרה . single
.ףתכה לע םיינפואה לש הביחס ףא םיתיעלו םינבא לע הביכר יעטק ,תולולת תוילעו תודירי
תא טובצל ךירצ התא םעפ ידימש הזכ ליבשב הביכר לש השגרהה תא םילימב ראתל רשפא יא
יעצמאה םה םיינפואהש דימת רוכזל ךירצ .םיינפוא םע ןאכ תבכר ןכאש ןימאהל ידכ ךמצע
םיטביה םע לולסמה תא רושקלו תוסנל תויהל הכירצ הפיאשהו .המצע ינפב הרטמה אלו
דבלמ ןכות לויטל סינכהלו םייגולופורתנא וא םייגולואיכרא ,םייגולויב ,םייגולואיג
רובעל וא רוחאמ םיינפואה תא ריאשהלו לגרב םיוסמ עטק תכלל ץוחנ םא ןכל .המצע הביכרה
רפסמ ןובשח לע אב הז םא םג תאז תושעל יוצר זא ףתכה לע םיינפואה םע תילגר םיוסמ עטק
.הביכר לש םירטמוליק

עפש לע בגנה .םלועב םיפסונ תוירבדמלו בגנל םישדקומ הז רתאב םיעיפומה םילולסמה בר
ןבומכ ,הביכרל ילאידיא רוזא אוה ותוא םיצוחה םילמגה יליבש לעו ובש רפעה יכרד
םינוינק . תונווגמ תועפות לייטמה ינפב שרופ בגנה .ל"הצ לש םינומיאה יחטש לש תולבגמב
תויטבנ םירעו ,תוירוטסיהירפ תופוקתמ רבע ידירש ,ונצראל קר םידחוימה םישתכמ ,םימישרמ
ןבומכו עבק יבושייל רבעמב םיאצמנש םיאודבו םלועה ןמ הרבעש תראופמ תוברתל דירש ןהש
רוקחלן ותוא ריכהל ךירצש אלא קתרמ אלא םמעשמ וניא רבדמה .בגנב ורתונ ןיידעש םיבחרמ
ובוחב ןמוט אוה םש יאש אוה רבדמה לש ויפוי דוס ":ןטקה ךיסנה רבכ רמאו .ויתונופצ תא
."םייח םימ רוקמ

גוס תריחבל םיינכט םיטרפ טעמ ,םירה ינפוא ילולסמ ןונכת לע היצמרופניא איבנ הז אובמב
דצה תא קזחל ידכו .לויטל תחקל יאדכש דויצ לע ןכו םיינפואו עבט תרימש ,םיינפוא
.*רבדמה חבשב ארקנש אלפנ רמאמ בתכש דקש םהרבא לש ורושיאב איבנ ינחורה

רבדמה חבשב *
תודות
לע רקוב הדש תשרדמב בושקתה זכרממ דיול דיודל תדחוימ הדות
תדלקה לע תיריעלו רתאה תינבב עיקשמ אוהש הרוסמהו הברה הדובעה
יבכור גוחב הכימתה לע בגנ תמר ס"נתמ תוצלו טיבש הויזל .רמוחה
ןיידע איהש הז לע ,הרפע יתשאל תודוהל ינוצרב דחוימבו .םיינפואה
רתוי רבכ ךשמנש םיינפוא ילויטל הזה ןועגשה תא 'לובסל' תלגוסמ
.םינש רשעמ