? יניס רה - םוכרכ רה לא

1 הפמ
2 הפמ
םוכרכ רהל לויטהמ תונומת תמישר
םוכרכ רהל לויטהמ תונומת תכורעתל


.מ"ק 40 -כ : לולסמה ךרוא
.העיסנ ללוכ אלמ םוי : ןמז
.השק : ישוק תגרד
.54 לובג ןבא ינפל טעמ דע המורד ףירח רהמ יברעמה לובגה שיבכב העיסנ : העגה
.לולסמה תליחתל דע ןוירוג ןב תשרדממ העיסנ םיעבראו העשכ ןובשחב תחקל ךירצ
.56 לובג ןבאב לולסמה םויס
.דבלב םיגחו עובש יפוסב ירשפא רוזאב לויטהו שא חטשב אצמנ םוכרכ רה : הרהזא
.קשנ שרדנ ,ףירח רהב םוסחמה רבעמ ךרוצל
.םילודגה םילחנהו ןראפ ירושימ םיליבש ןומיס תפמו בגנה רה ברעמ ןומיס תופמ : תופמ
לאונמע רוספורפל תודות ."םח" אשונ םייפלאה תונש ףס לע םויכ אוה םוכרכ רה : ןיינע
ןכתיו ,רויפיפאה לש תימשר הרכה הנורחאל הלביק וז העיבק .יניס רה והזש ,ןעוטש יתנע
ומצע רהה ,יניס רה ןיינע םע רשק אלל .תאז תובקעב שקובמ םילויט רתאל ךופהי רההו
אל םיליבשה - עוגפ יתלב תישארב ףונ לע םירמושה בגנב םידדובה םירוזאה דחא אוה
.ינחלופ יפוא ילעב םירתאבו םיקיתע עלס ירויצב רישע רוזאהו ,יארפ ףונה ,םינמוסמ
ףוסב םתוא ףוסאל אוביש בכר םע גהנ ןגראל םתורשפאב ןיאש הלאל : לולסמה טוריפ
איגש רהב יאבצה סיסבה רעשב בכרה תא ריאשהל תורשפא תמייק ,לויטה
.לולסמה תליחת ינפל מ"ק 7 -כ
איה וז ךרד ."ימור לא" םשב תנמוסמה רפע ךרד הליחתמ 54 לובג ןבא ינפל טעמ
תא הצוחה הבוט רפע ךרד יהוז .םוכרכ רה תולגרמל הכילומה תיזכרמה ךרדה
רהו ןופצמ איגש רה לש סכרה ןיב החרזמ יללכ ןוויכב ךישמהל שי ,איגש לחנ
.םורדמ תעלד
רפע יכרד תמוצל עיגנ הינפל מ"קכ .חטשב תטלובה 788 .ג.נ אוה תועט לובג
רפע ךרד ספטל הליחתמ ןאכמ .םוכרכ רה לש הלילה ןוינחל דע הנימי ךישמנו
.רהה לא םיבכר תיילע עונמל ידכ תודתיב המוסח ךרדה .םוכרכ רה לא הלועה
.תובצמה 12 רתאל דע ןטק ידאו ךותב רטמ 500 -כ לגרב ךישמהל ןתינ ןוינחהמ
םינבאה הרשע םיתשו יניס רה ילגרל השמ םיקהש חבזמכ הז רתא ההזמ יתנע
םינבאה תא םירפוס ובש ןפואב יולת 12 רפסמה .לארשי יטבש תא למסל ודעונ
םינבמ םירזופמ ולוכ רוזאב .שולק אוה רומאה חבזמל רשקה ימעטל הרקמ לכבו
.ןבא ילגעמו ןבא תורדגכ םיארנה ,םיקיתע
בכרל ןתינ םירצק םיעטק .םינשה ךשמב הסרהנש רפע ךרדב ספטנו ןוינחל רוזחנ
.םוכרכ רה לש המבה לא ונתוא הליבומ ךרדה .לגרב תכלל שי ךרדה בור תאו
,ןופצב ףירע רה לאו יניס ךותב הקנ-א ףירעו איגש רה לא הביהרמ תיפצת ןאכמ
.הנפת ןיעה רשא לכל רבדמו םיבחרמ
חוטש אוה ףונה .םוכרכ רה לש תיחרזמה הפשה לא החרזמ ךישממה ליבשב ךישמנ
םיקוצמב תוימואתפב תקספנ המבה .תורוחש רוצ ינבא ירבשב הסוכמ עקרקהו
.הפשה ךרואל המורד ליבשב אוה ךשמהה .תיפצתל רוצעל יאדכ .החרזמ םיחנוצה
זקנמה יזכרמה קיפאב אצמנה םוכרכ בג לא תילגר תכלל ןתינ חוכו ןמז שיו הדימב
םימ אלמ בגה ןופטיש רחאל .םיפי עלס ירויצ תוארל ןתינ ךרדב .רהה לש הז קלח תא
.רוזאב היחה םילעיה תייסולכואל םימ רוקמ הווהמ אוהו
עבט ןויליג האר) הפשה תברקב שממ רוצ ילספ לש רזומ רתא דיל ףולחנ ךשמהב
הירואיתה םע תאז םירשוק בושו שודק ינחלופ רתאכ תאז םיהזמה שי .( 41 ,םירבדה
אוה יארקמה ןראפ רהכ םוכרכ רה תא ההזמ לארה השנמ .יתנע לאונמע 'פורפ לש
"..שדק תובברמ התאו ןראפ רהמ עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ה…" קוספל סחייתמ
ברעמבש רדוס סאר תברקב רשב ןיס לב'גכ יניס רה תא ההזמ אוה .(18 ,'גי ;3 ,ב ,תומש)
.(הז רתאב עיפומה םיעותה רבדמב םינפוא לולסמ האר) יניס
.םוכרכ תחולשל םוכרכ רה ןיבש ףכואל תדרל ליחתמו 774 .ג.נ תא רבוע ליבשה
.ףתכה לע םיינפואה םע לגרב הכילה תבייחמו דאמ הלולת ףכואל הדיריה
ךותב םירתוחה םיקיפא לש היבוברע ונתחתמו ןראפ לחנ תא תוהזל ןתינ החרזמ
םוכרכ תחולש לא לגרב ספטלו ךישמהל איה השקה היצפואה .תוכרה ראוחה תובכש
תדרל איה הינשהו (תופסונ םייתעשכ ךירצמ) ברעמ םורד ןוויכל ליבשב תדרל רחאו
הקינכט תשרודו השק הז ידאוב הביכרה .איגש לחנל רבחתמה םש אלל ידאוב הברעמ
םע ונתוא שיגפי ידאוה .קיפאב ללכ ךרדב הזו רתויב חונה ביתנב רוחבל שי .ינפוג רשוכו
רפעה ךרדל הנימי הנפנ מ"קכ רחאלו הלאמש הנפנ .םורד ןופצ ןוויכב תכשמנה רפע ךרד
.לויטה םויסלו 56 לובג ןבאל ונתוא ליבותש לוחכב תנמוסמה

: תורעה
: אוצמל ןתינ םירצמ תאיצי רופיס יבגל ללכבו יניס רה לש יוהיז יבגל היפרגוילביב .1
.לשמ באז תכירעב ,םילויטו םיפונ - בגנה רה .א
.לארה השנמ - .1 ךרכ - לארשי ץרא לש תירוטסיהה היפרגואיגה .ב
רפוסמה י"פע יניס רהש םושמ ,תינויגה רתוי הברה יל תיארנ ולש הירואיתה
םוכרכ רהו ,ןשוג ץראמ הכילה ימי 3 לש קחרמב םקוממ תויהל ךירצ ארקמב
.ךכ לע הנוע וניא
.'99 ץרמ ,41 ,םירבדה עבט - רגת קילומש - ? יניס רה אוה םוכרכ רה .ג

וקוחיר רואלו ,(רוזאב הלאכ 30,000 -כ ההיז יתנע) עלסה ירויצו םירתאה יוביר רואל .2
.םלש םוי רוזאב לייטל היהי ןתינ ךכו רהה תולגרמל ןוללו עיגהל יאדכ ,רהה לש

רהש קפס ןיא .רוזאב תלוספ םוש ריאשהל אלו הביבסל קזנה תא רעזמל בושח .3
.םיעגושמ רבדמ יבבוחל דוחייבו בגנב םיינפוא לויט לש םיאישהמ דחא אוה םוכרכ

אל ידכ ,הכישחה תדר ינפל םייתעשכ םויס ןובשחב איבהל ךירצ רהל לויט ןונכתב .4
המורדו ףירח רהמ לובגה שיבכב העיסנה םג ללכבו .הלילב לובגה שיבכ ךרואל עוסנל
.יניס יבחרמ לא תואלפנ תויפצת תנמזמה המצע ינפב היווח איה

ארקנה רפס תירבעב רואל אצי ('99 ץרמ) הלא םימיב שממ .יניס רה תייגוסב בושו .5
לא םכרדב הידועס ןופצב םהלש תואקתפרהה תא םירקוח ינש םיראתמ וב בהזה לגע
.יניס רה םתעדל אוה רשא זיוול לב'ג