בגנה בלב םיימוי -ןראפ לחנו ,זורח קמע ,זעירוצ רה לא
םינפ ילא ריאמ רבדמה ןיא הנורחאל"
ינממ וטבמ אוה בסמ יכ המוד ףא
ףרוע ילא םינפמ ויקוצמ
יכרד תא םימסוח
ויכרחמ יב םיצעננ רוק יצח

ותודידב דוס יל הלגנ יכ לע איה הניט ילוא
הרפה יכ לע סעכ ילוא
יתחטבה
ויתומוהת רקחל תדרל אלש
אובמ םיכושחה
לא ברקנ אלש
תשגמ רתסנה
יובחה לא שולפל אלש
םלענו רימטה לא

הרעסב לגלגתמ ינצוק חיש תויה
תפרגנ ןופטשב ןבא
הגוסנו תעגופ
שרש הכמ אל םלועל
תפרפרמ םלועל
ונוממש תגרעב תעגונ םלועל
תפלוחו

איה העיתר ילואו
יב וקבדש ,ןופצה יררה תוחוחינמ
"טלפמ םהמ ןיאו

ינומרע הרוא

.ינשה םויב מ"ק 30,ןושארה םויב מ"ק 17 :לולסמה ךרוא
םיינפואה םע ילגר סופיט לש םיעטק ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
בוט עדי בייחמ לולסמה .םירצ םיליבשב םיינכט הביכר יעטק ,בגה לע
.םיליבש ןומיס ןיא טעמכ רוזאבש םושמ טווינב
ןיא .םויל רטיל 5 תוחפל תקפסמ םימ תומכב דייטצהל הבוח :םימ
.תוראב וא םיבג ומכ רוזאב םיפסונ םימ תורוקמ לע ךמתסהל
.ץיקב לולסמה תא עצבל ןיא הרקמ םושב :תצלמומ הנוע
מ"ק -80כ 40 רפסמ שיבכ םע ןראפ לחנ שגפמ :םויסו האצי תדוקנ
.רקוב הדשמ תימורד

רוזאב לייטל רתומ ןכלו ליעפ שא חטשב רבוע אצמנ לולסמה :הרהזא
.םהב תעגל ןיאש םילפנ לש םינוש םינימ שי חטשב !!!עובש יפוסב קר
םיבכורלו םילייטמל קר דעוימו השקו בכרומ הזה לויטה :תיללכ הרעה
תאו חטשה תא בטיה םיריכמה םיסונמ םיכרדמ םע תוצובקל וא םיסונמ
.רבדמב תוגהנתהה ייללכ

ירושמו ברעמ בגנה רה ,חרזמ בגנה רה ,םיליבש ןומיס תופמ :תופמ
.םילודג םילחנו ןראפ

חטש תגיהנב איקבה גהנ םע יוול פי'ג ןגראל דאמ יאדכ :הקיטסיגול
היהיש תופמ לש טסל ןכו םימ קלד לש קיפסמ יאלמל גואדלו טווינו
בכרל וב םילייטמה טועימו לויטה רוזא לש ודודיב לשב .פי'גב
ראש תא תאשל ינשהו ץוליח בכרשמשל דחאה :םידיקפת ינש יווילה
הצוחה תיזכרמה ךרדה .םיישיא םיקיתו ןוזמ ,הניש יקש ללוכה דויצה
ריהמה ריצה והז -םודאב תנמוסמהו השובכה רפעה ךרד איה רוזאה תא
.ליגר בכרל םג הריבע איהו 40 שיבכל האיציל רתויב
.רוזאב םיירלולס םינופלט לש תיקלח הטילק שי

הרוטק ץוביק ידי לע לעפומה םיטיש שפונה רפכב םיבכר ריאשהל ןתינ
הריעבל םיצע לש עפש רוזאה לכב .ןראפ לחנמ המורד העיסנ תוקד-35כ
תונופטש םעפ ידימ שי ןראפ לחנב .םיפסונ םיצע איבהל ךרוצ ןיאו
האיציה ינפל ריוואה גזמ תיזחתב ןכדעתהל שיו (יאמ שדוחב וליפא)
.לויטל

םוכרכ רהב רוקיבו סופיט לולכיש ףסונ םוי לויטל ףיסוהל ןתינ
ךרעיהל שיש ןבומכ .זורח קמעב אצמנש הלילה ןוינחב הנילל הרזחו
.יאדכ ץמאמה ךא תיטסיגול הניחבמ ךכל

זעירוצ רה לא :ןושאר םוי
רבדמ לא לארשי ינב תדע לכ לאו ןורהא לאו השמ לא ואוביו וכליו"
וכ ,ג"י רבדמב "השדק ןראפ

40'סמ שיבכש םוקמב תורוקמ לש הביאשה תנחתב ונלויט תא ליחתנ
רשא םודאב תנמוסמה הבוטה רפעה ךרדב בכרנ ןראפ לחנ תא הצוח
ילחנ לודג אוה ןראפ לחנ .ןראפ לחנ ץורע תברקב הליחתב תרבוע
-150כ וכרואו ר"מק -3840כ וזוקינ ןגא חטשו לארשי ץראב בזכאה
םייחרזמ ןופצה ןהילושב הריעש לב'ג רוזיאב לחנה לש ותליחת .מ"ק
יברעה ומש .ריתו ידאוב הרחתמ אוה םש יניס זכרמ לש ריגה תומר לש
תמצוע לע דיעמש םש ,ףרוגה רמולכ יפרי'ג ידאו אוה ןראפ לחנ לש
יאמ שדוחב הזכ ןופטש ןארל יתיכז ינא) .לחנב תרבועה תונופטשה
.(1996

באוי) הנשמ תודחי רפסמל קלחל ןתינ ןראפ לחנ לש זוקינה ןגא תא
( 1994,ינבא

לובגה וק דע ךשמנ אוהו םידודר םילבויב ןייפואמה יליעה עטקה .1
.םיירצמו לארשי ןיב ימואלניבה

לתפתמ לחנה וב זעירוצ רהל לובגה וק ןיב יוצמה יזכרמה עטקה .2
םילפמ רפסמב דרוי ךא שימלח רהל ךומסבו םישק רוצ יעלסל תוניב
יזכרמה עטקה .לויטה לש ינשה םויב מ"ק -3כ בכרנ הז עטקב .םינטק
.זעירוצ רהל ךומסמ "יברעמה קובקבה ראוצ"ב םייתסמ

ןראפ לחנ וילא ףסוא ובו זעירוצ רהל תיחרזמ אצמנ .םוכרכ ןגא .3
עטק ךרוא .ףירע רהו ץול יקוצמ תא זקנמה דורע לחנו םוכרכ לחנ תא
.בכרל ליתנ ונא ובו מ"ק -8כ אוה הז

לחנב תימואתפה הרצהל לבוקמה יוניכה -"יחרזמה קובקבה ראווצ 4. "
אוהו םישק ריגו רוצ יעלס ךותב רתחתמ לחנה . 40'סמ שיבכל תיחרזמ
.ברעמ -חרזמ ונווכש ןראפה רבש -לודג רבש וק ירחא וכלהמב בקוע
.מ"ק -8כ אוה הז עטק לש וכרוא

ובו מ"ק -4ל רטמ 300 לש בחורמ בחרתמ ןראפ לחנ -ןותחתה קמעה .5
רבחתמ ןראפ לחנ .ןופטש ןמזב םיליעפ םלוכש םיישאר םיצורע השולש
.מ"ק -15כ הז עטק לש וכרוא .חלמה םיל הנופצ ךישממש הברעה לחנל

םרז ןקואיאה ליג ףוסב .תניינעמ תיגולואיג הירוטסיה ןראפ לחנל
וכרד המסחנ רשאכ רתוי רחואמ בלשבו .ןוכיתה םיה ןוויכל לחנה
הברעה זכרמל ונוויכ תא לחנה הניש בגנה יסכר תוממורתה לשב ברעמ
יקולחו תומודא לוח ינבא םיעקשומ םהבש םימגא םיחתפתמ םיקמעבו
הברעה עקב תקמעה רחאל ."הבצח תרוצת" יונכל וכזש םילגועמ רוצ
אוה רשימה ךרד ןראפ לחנל רבחתהל םוקמבו וכלהמ תא וראפ לחנ הניש
םיניינעתמל ץלמומ) .יחרזמה קובקבה ראוצ ךרד הברעל תורישי רתחתה
" ינבא באוי לש הלועמה הריקסה תא אורקל רוזאה לש היגולואגב
המסרפתהש "ןראפ לחנ ןגא לש ףונהו יגולואיגה הנבמה תוחתפתה
הכונח ,ןראפ לחנ ןגא לא : עבטה תנגהל הרבחה לש ךירדמל תרבוחב
( 1994 רבמצד , ה"נשת

ימורדה ריקבש המודאה לוחה ןבאב תוניינעמה תורוצתל בל םישל יאדכ
םימה תורוקממ דחא -הדע ראבל היינפה ינפ לע ףולחנ .לחנה לש
םויכ ךא רבדמה ירייסל הבושח התיה רבעבש רוזאה לכב םידדובה
קיפאה תא תבזוע ךרדה .םימ רוקמכ הילע ךומסל ןיאו ומתסנ תוראב
לחנ ןוויכל תכשמנה רפע ךרדל לוציפה דע הכומנ המרל תספטמו
תודעומ וילאש אשינה זעירוצ רה המוחכ םמורתמ ונלוממ .םוכרכ
עיגנו הנימי הנפנ .ונינפ
עיבצמה קנע עלס לאמשמ .ןראפ לחנ לש "יברעמה קובקבה ראווצל"
םיהזמ ונבש םירנוירשה) שוטנ קנט תדלש ינפ לע ףולחנ .םיימשל
םוקמ שפחנו רזש לחנ ךרואל רפעה ךרדב ךישמנ . T55 קנטכ ןתוא
חונ
ןוידאול תינופצ ונספט ונחנא .זעירוצ רהל ילגרה סופיטה תליחתל
.השקו לולת סופיט . 450.ג.נל 401.ג.נ ןיב

רחאו ןופצמ 450 ג.נ תא ףקועה הביכרל השק ליבשב ךישמנ הלעמל
הביכר עטק .םודא קיתע םיליבש ןומיס ונשגפ םש 490 ג.נ לע ספטמ
תגספ אוהש 556.ג.נ ינפל ףכואה לא ונתוא ליבוי רצ ליבשב םיהדמ
רה לש ותגספ לע םיבצינ ונא הנהו לולת סופיט בוש .זעירוצ רה
.זעירוצ

אולמב ןומישי ,םיפושח םירה לש ואולמו םלוע .םיהדמ ףונ הלעמלמ
רה לש הכוראה המבה תיפצתה תא רגוס ברעממ .רבדמ לש םיבחרמו וזוע
ירה לש המוחה חרזממו .ףירע רה לש טורחה טלוב ברעמ ןופצב .םוכרכ
םינבמ רפסמ הגספה לע .ןראפ לחנ ץורעו רידא קוצמ וניתחתמ .םודא
םייגולואיכרא םירקחממ .םיקיתע הרובק ילג הארנכ סימאונ ייומד
תפוקתב דוחיבו תומודקה תופוקתב שודק רה היה זעירוצ רהש ררבתה
23 ולגתה רוזאב .(הריפסה ינפל 2000-2200) הנוכיתה הזנורבה
ךומנ הנבמ אוה חותפ שדקמ ןרוג רנבא יפ לע .םיחותפ םישדקמ
יבגל .ןחלופ יכרצל הארנכ שמש הנבמה .הלוגע רצח תומחןתה םינבאמ
לש ומוקימ .תפסונ היצמרופניא יתאצמ אל זעירוצ רה שארב סימאונה
וענש םימודקה םידוונה לע יאדוב ועיפשה ברה יסחיה והבוגו רהה
אוהשכיא םירושקו הרובקל ושמש ולא םינבא ילגש רעשמ ינאו בחרמב
לש בחרמב םייגולואיכראה םירתאה רתיל םגו רבדמב לארשי ינב עסמל
.שימלח לחנ -ןראפ לחנ-םוכרכ רה

זאו 504.ג.נל בוש ספטלו תדרל ,הברעמ ךישמהל שי רההמ תדרל ידכ
הנופצ ונדריו וניעט ונחנא .ברעמ ןופצ ןוויכל החולשה לע תדרל
תגספמ הנופצ םידרויה וללה תוידאוה .רזש לחנל רבחתמה לולת ידאוב
זעירוצ רה
הרירב הברה ונל וריתוה אלש םיעורפו םיפי םינווינקב םימייתסמ
רזמ לחנל ןופצמש רזמ תמר לא ברעמ ןופצ ןוויכל תילגר ספטל אלא
תמר לש רוזאה .םינומיאל םישמשמה הפועת תודש לש םילולסמ תוצחלו
תורטמ ,תוצצפ לש םינוש םידירשב אלמו ליעפ שא חטש אוה רזמ
אלו רמשהל שי .תוצצפ תעיגפמ ורצונש םישתכמו
!!! .וללה "תורצואה" לכב תעגל