זעירוצ רה תונומתל םירבסה

1 הנומת
. 40'סמ שיבכ תברקב ןראפ לחנ ףונ עקר לע הטיש ץע

2 הנומת
.ןראפ לחנ לא זעירוצ רהמ המורד טבמ

3 הנומת
.ןומישי עקרב .זעירוצ רהל הילעב איג

:4 הנומת
.זעירוצ רה תגספ לע סימאוונ ייומד םיקיתע םינבמ

5 הנומת
.זורח רה תברקב רוצ לפמב םידרוי

6 הנומת
.שימלח רהל םורדמש המרה ןמ ןראפ לחנ לא ליבומה אלפנה ליבשה

:7 הנומת
ירויצ אוצמל ןתינ בחרמה לכב .שימלח רהל םורדמ םיקיתע עלס ירויצ
.ההכה הניטפה תבכשב םיטורחה םיבר עלס

:8 הנומת
הנומתבש רפעה ךרד .םורד ןוויכל טבמ .םוכרכ רהל ברעממ זורח קמע
.ןראפ לחנ ןוויכל הכישממ