תליא - םירייס הלעמ

.מ"ק 48 : לולסמה ךרוא
.ינוניב : ישוק תגרד
.ביבאו ףרוח : תצלמומ הנוע
.ןופזיש תמוצל תימורד ,יברעמה לובגה שיבכ : האיצי תדוקנ
.תליאב ינופצה ףוחה : םויס תדוקנ


תרבועה הבוט רפע ךרדב םימטב לחנב הביכרה .םימטב לחנ בותכ ובש טלש דיל שיבכהמ םידרוי
שיבכב ךישמנ .הובג חתמ וק ךרואל רבועה שיבכל תרבחתמו ןותמ ןפואב הלוע ךרדה .ץורעב
תא הארנ לאמשמ .םימה תשרפ רבעל הלועהו לוחכב תנמוסמה ךרדל הלאמש הנפנ מ"ק רובעכו
.תמשב רה
.םלסמא לאיחי ןרס לש ורכזל הטרדנא םוקמב .םירייס הלעמ שאר תיפצתל עיגנ םימה תשרפב
תליחתל ונתוא ליבות הלולת הדירי .קתע לחנ ןוינק לאו לוממ םודא ירה רבעל הפי תיפצת ןאכמ
רטמ 100 -כ רחאל .לגרב טעמ תכללו דצב םינפואה תא ריאשהל יאדכ .לחנה לש ינוינקה עטקה
ןימ - הנפצ תאז םינכמ םיגולואיגהש יפכ וא - קתע חנ לש תמסרופמה "םיהולאה עבצא" תא ההזנ
םילבחב הדירי בייחמה עטקל םיכישמ רחא .ידאוה ןפוד תא תונובה ריגה תובכשב טומיק
אלמיש לודג ןופטיש רחאל הלאה םיבגה תא חולצל הרידא היווח תויהל הכירצ וז .תומלוסו
ידכ תידדה הרזעו םיוסמ ץמאמ שרדנ) .ןופצמ רבחתמה רצקה ןוינקב ךישמהל םג ןתינ .םתוא
.(ןושארה לפמה לע רבגתהל
ילוח טעמ ץורעה ךשמהב .הטמ יפלכ תרהודו םוהתה יפ לע שממ ןוינקה לעמ הכישממ בכרה ךרד
ינפ לע ףולחנ .םייסוחס םיפלצ םילשלתשמ עלסה תוריק לע םיילושב .בכרל ידכ ץמאמ שרדנו
לולת סופיט .החונמל בוט םוקמ - לודג הטיש ץע ךומסב .םחר לחנ םע קתע לחנ לש תורבחתהה
איה רתוי תניינעמ הינשהו הברעה שיבכל ךישמהל איה הנושארה היצפואה .הדירי ונממו ףכואל
לש םיהדמ הזחמ והז .השוטנה הרוא ראב לא ונתוא ךילומה ליבשב תונפלו הדיריב רטמ 500 בכרל
ול אצמש םילא ינוהמת ונשגפ םוקמב .תוררופתה לש םדקתמ ךילהתב תאצמנה תירבדמ "הריע"
.ונוממשמ םוקמה תא לאגיש תומולח שיאל הכחמ םוקמהש קפס ןיא .תוברוחב טלקמ
.יחכונה הברעה שיבכל תיחרזמ רבועה תליאל ןשיה הברעה שיבכב ךישמנו םילקדה תרדשב דרנ
םימה לאו תליא לש ינופצה ףוחה לא רשיה ונתוא ךילומו םילקד יעטמ ינפ לע ףלוח הז שיבכ
.(הביכר מ"ק 20 -כ) תליא ץרפמ לש םילוחכה
.תליא ץרפמ לש םירקה םימב הצחרב הזכש םינפוא לויט םייסלמ בוט ןיא