תליא - םיריס הלעמ לויטל תויבותכ


.םיריס הלעמ שארב םלסמא לאיחי" ןרס רכזל הטרדנאה 

קתע לחנב "םיהולא עבצא" 

.קתע לחנ לש ןוינקב יסוחס ףלצ 

קתע לחנ ןוינק 

.םודא ירה עקרב ,הרוא-ראב ןוויכל ףכואה הדיריה 

התוא תולכמ רבדמה יניש םויכ .רבעשל ענדגה תוזחא - הרוא-ראב 

.םחולה תחונמ