תליא - םיריס הלעמ

1 .סמ הנומת




.םיריס הלעמ שארב םלסמא לאיחי" ןרס רכזל הטרדנאה