תליא - םיריס הלעמ

2 .סמ הנומת
קתע לחנב "םיהולא עבצא"