תליא - םיריס הלעמ

3 .סמ הנומת
.קתע לחנ לש ןוינקב יסוחס ףלצ