תליא - םיריס הלעמ

5 .סמ הנומת

םודא ירה עקרב ,הרוא-ראב ןוויכל ףכואהמ הדיריה