תליא - םיריס הלעמ

6 .סמ הנומת
.התוא תולכמ רבדמה יניש םויכ .רבעשל ענדגה תוזחאה - הרוא-ראב