לודגה שתכמה ךרד רודמ לחנל רקוב הדשמ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל