תישממ לחנו ןויבח לחנ ךרד תישממל רקוב הדש תשרדממ
עדימ
שיבכב הביכר מ"ק 10 םכותמ מ"ק 47 :לולסמה ךרוא
תועש 7.5 :ןמז
השק :ישוק תגרד
.ץיקב טעמל הנשה לכ :תצלמומ הנוע
.םויל םימ רטיל 4 :םימ
.רקוב הדש תשרדמ :הלחתה תדוקנ
.תישממב םילמגה תווח :םויס תדוקנ
.תישממב םילמגה תווחמ ףוסיאל גואדל שי :הקיטסיגול
רחאו םהרבא הלעמ שארמ לודגה שתכמה לא תרדהנ תיפצת :ןיינע
.תישממ לחנב הקיתע תואלקח יחטש .ןויבח לחנ ךרואל םיליבשב הביכר

שיבכב בכרנו תיברעמ ןופצה הניפב רדגב שפשפה ךרד השרדמהמ אצנ
הביכר העש-מ"ק 10-כ) םהרבא הלעמל תאצויה ךרדה ןוויכל 40 רפסמ
רה ךרד וז ךרדל רבחתהל ןתינ ןיפולחל .םודא עבצב תנמוסמהו (
רתוי הברה השק וז ךרדש ןובשחב איבהל שי ךא ,ץצח לחנו רורצ
תכשמנה רפעה ךרדב הנימי הנפנ .לויטה לש יללכה ןמזל העש ףיסותו
העיגמו תספטמ ךרדה .ךומסה יאבצה סיסבה לש תיפקיהה רדגה ךרואל
ךרואל בוש ךשמהה .ץצח לחנל רידחא לחנ ןיב תימוקמ םימ תשרפל
תספטמו רידחא לחנל תסנכנ ךרדה רחאו סיסבה לש תימורדה רדגה
רפע יכרדל תוטסל אלו םודאה ןומיסה רחא בוקעל שי .קיפאב תוניתמב
הלעמ שארב הטרדנאל עיגנ שיבכהמ העש לש הביכר רחאל .תורחא
ונינפל שרפנה לודגה שתכמה לע האלפנ תיפצת תדוקנ יהוז .םהרבא
.רומטמ ירה לש םירוחש םימתכ םיטלוב ותיעקרקב רשאכ ורדה אולמב
תחנוצ רפעה ךרד וניתחתמו םיעבצ ללשב לוח ןבא יפושחמ ונלאמשמ
םינחנצה תביטח חש הסדנהה תדיחי ידי לע ץרפנ הלעמה .תיעקרקה לא
שאר יצינירק םהרבאל הווחמכ ןתינ "םהרבא הלעמ" םשהו 1964 ץרמב
.םינחנצה תביטח תא ריעה הצמא ותמזויבש ןג-תמר תייריע

יבכרש ההובג תחא הגרדמ דבלמ ךרדה תא הביכרב תדרל היעב ןיא כ"הס
ךא שתכמה תיתחתב הכישממ ךרדה .ורצי תולעל םהיתונויסינב חטשה
ןוויכל רפע ךרדב הנימי הנפנו 481 .ג.נ תברקב התוא בוזענ ונא
ןויבח לחנ .שתכמה לש יחרזמ םורדה קלחה תא זקנמה ןויבח לחנ
(?ןיעה ןמ אבחנ אוהש הזל רושק הז םאה ?ומש רוקמ והמ ןיינעמ)
אוהש הריתח לחנ לש םיישארה םילבויה תא םיווהמ רומטמ לחנ םע דחי
יכרד לש ךובמב תשורמ רוזאה .לודגה שתכמה תא זקנמש ירקיעה לחנה
םויכ םגש םילמג יליבש ןכו טפנ ןאכ ושפח הב הפוקתל תרכזמ רפע
לע םידיעמה םינוש םינמיס תוארל ןתינו ןאכ בבותסהל םיכישממ
ןוויכ לע רומשל איה החוטבה ךרדה ןכל .בחרמב םיאודב תוחכונ
יחרזמ םורדה ריקה ןכ ומכ ,שתכמה רעשל דרויש קיפאה לש יללכה
םיבר םיצורע הצוחה ליבש/ךרדב בכרנ .לודגב תועטל רשפאמ וניא
ובש שתכמה רעשב םיסוטפילקאה ןוינח לא תדרויו םיילוח םיעטקו
.העמק חונל ןתינ

לודגה שתכמהמ אצנו שיבכה לע הביכרב ךישמנ םיסוטפילקאה ןוינחמ
.םיברקע הלעמל היינפה דע בכרנ .תליא-הנומיד שיבכ ןוויכל
.תולוברכ יומד ןיינעמ ףונ תורציה הריתח רמק לש תועלצמה ונלאמשמ
לחנ לא ונתוא ליבותש רפע ךרדב הלאמש הנפנ םיברקע הלעמל היינפהמ
רמק תודרומ ןיב רפתב רבוע תישממ לחנ .384 .ג.נל ברעממ תישממ
עטק .לארשי ליבש רבוע תישממ דע וכרואלו ןימי רושימל הריתח
דאמ שיתמ אוה תינכט השק וניאש ףא לע תישממ לחנ הלעמב הביכרה
השקמ תילוחה עקרקה םיבר םיעטקבו הנותמ היילע תמגמב אוהש םושמ
היעב ןיא הליחתב .תרבטצמה תופייעה תא ףיסוהל שי ךכלו הביכרה לע
יתלב הביכרהו תושק רוצ תובכשב רתחתמ לחנה ןכמ רחאל לא בכרל
םירטמ 3-כ והבוגש רוצ עלסב לפמל עיגנ 518 .ג.ל תיחרזמ .תירשפא
היה בגה 6.5.03 -ב) תונופטש רחאל םימ אלמתמש לודג בגל לפונה
ךומסב רבועו בחרו ילוח ץורעב ךישממ רחאו ספטמ ליבשה .(םימ אלמ
ןייפוא תא תונשמ הריתח רמק לש תועלצמה .םיהובג הטיש יצעל
תחא לעו תישממ לחנ לא תודרויה רתוי תונותמ תוחולש תבוטל יקוצמה
הזנורבה תפוקתמ רתאה לש ילומוטה םה םינבא ילגב ןיחבהל לכונ ןהמ
רה ךרד לודגה שתכמל תישממ לולסמ האר) דייצ רה לע 1 הנוכיתה
ריעה לש המודקה תואלקחה יחטשל ךומסב רבוע ליבשה רחא .(דייצ
הלעת ןכו תומישרמ תוסארט ורמתשנ םוקמב .תישממ תיטנזיב/תיטבנה
ליבשה .קיפאה לעמ םיאצמנה םיחטשה לא תונופטשה ימ תא הטיסהש
סכר תא ןאכ הצוחה תישממ לחנ לש ינוינקה עטקה ךות לא סנכנ
םג ןאכ שי לארשי ליבש לש לוחכ םותכה ןומיסל ףסונב) העפא-הריתח
תא הארנ ונלוממ רשאכ רטמ 500-כ לחנה הלעמב ךישמנ .(םודא ןומיס
ספטמה ןמוסמ אל ליבש ההזנש דע ,תישממב רזחושמה הדעסמה הנבמ
לכונ הירחאלו תישממל חרזממש רושמה דע הרצק תילגר היילע .הנימי
אלש םילמגה תווח לא החרזמ ונתוא ךילויש הפי םילמג ליבשב בכרל
תיחרזמ מ"ק 1.5-כ תמקוממ םילמגה תווח .ןאכמ התוא תוארל ןתינ
תניינעמה תיטבנה ריעב רקבל ןתינ חוכו ןמז שיו הדימב .תישממל
לש רופיסה לא ונתוא הריזחמ תישממ .סיספממ וא בונרוכ איה תישממ
ךרדה לע םג ,הבושח םיכרד תמוצב הנכש איהש ךכב םימשבה ךרד
הלעמ-הבצח-הרטפ בחורה ךרד לע םגו תליא-ןורבח-םילשורי
.םירחא תומוקמב ונבחרה רבכ םימשבה ךרד לעו הזע-עבש-ראב-םיברקע

היפרגוילביב
תורומש תושר .הנביל ןונמא -לויט ילולסמו ףונ רקס -בגנה תמר
.1993 עבטה
האצוה ןוחטבה דרשמ – תוליא לבחו בגנה רה-לארשי ךירדמ
.1979 רואל