דייצ רה ךרד לודגה שתכמה לא תישמממ


.מ"ק 27 :לולסמה ךרוא
תועש 6 :ןמז
יליבשב הביכרב םיסונמה םיינכט םיבכורל דעוימ לולסמה .השק :ישוק תגרד
.טווינב עדיו חטשב תואצמתה ךירצמ אוה ןכו הכילה
.םיבכרה תא ריאשנ םש םתור תמוצל תימורד מ"ק -כ דמת היישעת קראפ :האיצי תדוקנ
הרזח הצפקהל גואדל שיו לודגה שתכמה חתפב םיסוטפילקאה ןוינח :םויס תדוקנ
.הלחתהה תדוקנל
!!עובש יפוסב קר רוזאב לייטל ןתינ ןכלו שא חטשב רבוע לולסמה :הרהזא

שתכמה לא תישמממ ךילומש םודק ליבש ךרואל יתרגש אל ביתנב לולסמ והז :ןיינע
ביתנכ רבעב שמשו םיליבשה ןומיס תפמב עיפומ וניא הז ליבש .דייצ רה ךרד לודגה
ולוכ תא בכרל ןתינש (הריתח הלעמ) םודק םילמג בק'נב איה שתכמל הדיריה .םילויט
רהב ןכ ומכ . single track בכורל הביכר תגיגח אוה לולסמה .תממהמ היווח יהוזו
תופוקתה תחא -'א הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ ןיינעמ יגולואיכרא רתא דייצ
םיילגעמ הרובק ינבמ - ילומוט לש לודג הדש םוקמב . בגנב רתויב תוניינעמה
.םינש םיפלא תעברא -כ ינפלמ

:לולסמה טוריפ

ספטמה שיבכב הלאמש הנפנו הנופצ טעמ ךישמנו דמת היישעתה קראפמ אצנ
שי אלא הלעמל דע ספטל ךרוצ ןיא .העבג שאר לע תמוקממה תיפצת תדוקנל
ןוויכל ליבשב ךישמהלו ןורוא םיטפסופה לעפמל הכילומה לזרבה תליסמ תא רובעל
יהוז .תישממב םילמגה תווח לא ןוויכה והז .ונל תיברעמ הארנש לודגה יאנשה
אוהש םתור רהל ברעמ ןופצמ תאצמנ הווחה .הב רקבלו בכעתהל יאדכש דמח תניפ
תיטבנה ריעה תא תפקועה הבחר רפע ךרדב ךישמנ הווחהמ .הריתח סכר לש הצקה
ןתינ .םימשבה ךרד לש ינשמ ףיעס לע הבושח םיכרד תנחת התיהש תישממ
לחנל תודעומ ונינפ .(םולשתב הסינכה) .תישממ תוקיתעב רוקיב בלשל ןבומכ
ףחסב םותסש רכסל תיחרזמ רטמ 150-כ . תיטבנה ריעל םורדמ רבועש תישממ
חטשב ןמוסמ וניא הז ליבש .ליבשל םורדמש סכרה לא ספטל ליבשה ליחתמ
הז סופיט עטק .בכרל ןתינו תיסחי ןותמ עופישה ןוילעה קלחב .סכרה לש לשבו
. 583.ג.נ לש החולשה הצק םייתסמ

המוקימ לע דומעל ןתינו תישממ תיטבנה ריעה לא הפי תיפצת וז הדוקנמ
תיברעמ תינופצ .הריתח סכר לש ךשמהה אוהש העפא סכר ןופצמ .דחוימה יפרגופוטה
תוקלחה תוטלובו תישממ לחנ לתפתמ וניתחתמ .הנומיד לש היתב תא תוארל ןתינ
הרצח סכר םמדמדאה ןווגה לעב ןימי רושמ .תונופטש יממ תודבועמ םעפ ויהש
ןתינ הכוראו ההובג החולש לע ונל םורדמ .בגנה ןופצ לש םירמקה הנבמל ךיישה
סכר לש םיפירחה םילולתמה תא תוארל ןתינ ןכו דייצ רה לש ילומוטה תא תוהזל
וק ךרואל ברעמ םורד ןוויכב רורב יד ליבשב אוה ךשמהה .הטמ םיחנוצה הריתח
ונממש ףכואל דרוי ליבשה .םינבא ילג ינפ לע ףולחנ םעפ ידימש החולשה לש סכרה
רהל הלועה רפעה ךרד םע שגפמה דע איגב ספטמ רחאו ןורדמ תפש לע ךישממ אוה
רתא 658.ג.נ דייצ רהב .אבצה לש תורופחמב ןכו ילומוטב עורז רוזאה .דייצ
הזנורבה תפוקתל ךראותמ אוהו ןהכ ףולודור ידי לע רפחנש ןיינעמ יגולואיכרא
ברעמ םורד ןוויכל דרנו רפעה ךרד םע ךישמנ .ס"הנפל 2000-2200'א הנוכיתה
ןאכל םילוע תותבשב .ונממ תספטמ רפע ךרדש ןטק קמע ןימל ליבשב םשמו ףכואל
.ןאצל הערמ טעמ שפחל םירדע םע םיאודב

תא תוהזל ןתינ ןכו םיקיתע םימ תורוב 4 ידאוב . 657.ג.נ תא ףיקנו המרה לע ךישמנ
תיטבנה הפוקתב דבועמ היה הז רוזאש דיעמ רבדה .תורובה לש ףוסיאה תולעת
ץע לודג תיטנלטא הלא ץע לדג ובש ןטק קמעל ונתוא ליבות רפעה ךרד . תיטנזיבהו
תומכ תלדגהל םימרותש עלס יחטשמל תחתמ לדג אוהו הז רוזאב רידנ אוה הז
ןאכ ליבשה .הנוכנה ךרדב ונאש ךכל דאמ בוט יוהז ןמיס והז .חמצה לש םנימזה םימה
תדרל ליחתמ הריתח הלעמ .לודגה שתכמה לעמ תיפצתל עיגנ הרהמבו דאמ רורב
אוה םיהדמש המ .תרחא ךרדב תדרל תוסנל ןיאו תיפצתל תיחרזמ רטמ 500-כ
יללג יצברמ תוהזל ןתינ תודוקנ רפסמבו הביכרב הלעמה לכ תא טעמכ תדרל ןתינש
ליבשה ךרדב .רבעב בושח ביתנ היה הלעמהש ךכ לע םידיעמה םינשי םילמג
תיתחתב .רבעב ליבשה לש םודאה ןומיסל רכז ראשנ ובש רצ רבעמ ךותב רבוע
תא וניש תורכמה .ךז לוחו תיסרח לעפמ לש היירכה יחטשל עיגנ הלעמה
ףוסבלו יללכה ןוויכה לע רומשל ךירצ .ךרדה תא אוצמל השק טעמו היפרגופוטה
יסוטפילקאה ןוינח לא ונתוא איבתש 398.ג.נל ןופצמ הבוט רפע ךרד לא רבחתנ
.לולסמה ףוס לאו

לבחו בגנה רה" :ךרכב לארשי ךירדמב סוכרמ םחנמ ידי לע ראותמ לולסמה :הרעה
תוליא