דייצ רה ךרד לודגה שתכמה לא תישמממ - תונומתל תויבותיכ
:1 הנומת
הדיריה תליחתמ קוחר אל שתכמה תפשל בורק חמוצה תיטנלטא הלא ץע
.בגנב רתוי חל םילקאל דירש הארנכ םה הלא םיצע .הריתח הלעמ לש

:2 הנומת
.ולוכ תא טעמכ בכרל ןתינ .ןומר שתכמ לש ינופצה קוצמב דרויה הריתח הלעמ

:3 הנומת
.לוחה לעפמו שתכמה תיעקרק עקרב .הריתח הלעמב תיתצובק הנומת

:4 הנומת
.הריתח הלעמ - ריגה יעלסב תוניינעמ היילב תורוצת

:5 הנומת
תרבושה הנותמ החולש לצנמ הלעמה .שתכמה תיעקרקמ טבמ ,הריתח הלעמ
לא שתכמהמ רבעמ רשפאש םילמג ליבש הז היה רבעב .םיקוצמה וק תא
.םחורי רעק לאו תישממ תיטבנה ריעה

:6 הנומת
.לוחה לעפמ לש חותפ הרכמב תולגתה תינועבצ לוח ןבא תובכש