ןוילעה לילגה חרזמו ןורימ רה לא.ןונבלה ירהו תרניכה ,ןלוגה תמר לא תורדהנ תויפצת ,ץיקה ישדוחב םג תורירקה לילגה תוגספ
.ביבא לחנב תורעמו עלס ידומע .ןורימ רהב יעבטה שרוחה הבעמב "רהה ליבש"ב המיהדמ הדירי
.לילגה תורעמב הכוראה ,המלע תרעמל הדירי םויסלו הינחירב תיב תרצות תוניבגו םיסקר'צ
.עיצמ הז לולסמש תויווחה ןמ קלח קר םה הלא לכ

: 'א םוי
.מ"ק 16.5 : לולסמה ךרוא
.שפנל עוגרמ ןמזו תויפצת , תוחונמ ללוכ ,תועש 5 : ןמז
.ינוניב : ישוק תגרד
.ןא'ג תיב יזורדה רפכה : הלחתה תדוקנ
.ןורימ רה הדש רפס תיבל הסינכ : םויס תדוקנ
.2 'סמ הפמ - ןוילעה לילגה םיליבש ןומיס תפמ : הפמ
: תורעה
.םיחישהמ תוטירש תעינמל ,ןורימ רהמ הדיריל םיכורא םילוורש םע הצלוח שובלל יאדכ .1
אוה וניהש ונחנא וב דאמ דמחנ םוקמ .רוזאב םירמיצהמ םיברב הניל תומוקמ ןימזהל ןתינ .2
לולסמה תליחתל ךומסב םקוממ הז ץובק .06-6988394 : לט .ןוארי ץוביקב "רהה לע הולש"
.ביבא לחנב

.ןורימ רה לש עבטה תרומש בלב םקוממה ,ןא'ג תיב יזורדה רפכהמ אצנ : לולסמה טוריפ
ילעב ןכו ונימב דיחי יעבט שרוח ,לילגה תוגספ תא תללוכ םנוד 100,000 -כ החטשש וז הרומש
םע תויעב רצי הינבל םיחטשב ךרוצהו תונורחאה םינשב הלדג רפכה תייסולכוא .םירידנ םייח
חתפנ הנורחאה הפוקתב .םיחקפהו םיזורדה ןיב םיתומיע טעמ אלל איבהו עבטה תורומש תושר
דיתעב םהל םלתשי הרומשה לש הדוחיי לע הרימשש םויכ םיניבמ םיזורדהו םירקבמ זכרמ ןאכ
םיחופת ומכ םירישנ ירפ יצע ןהב םילדגמו תונטק תוקלח םידבעמ םיזורדה .תילכלכ הניחבמ םג
תדחוימה הריוואהמ גופסלו וב רייסל ץלמומ ןמז שיש הלאלו ןיינעמ רפכ אוה ןא'ג תיב .םיפיזשו
רחאל החרזמ תכשמנה לוחכב תנמוסמה הבוט רפע ךרדל אצנו םורד ןוויכב רפכה תא הצחנ .םוקמב
.דאמ הפי הביכר עטק והז .לוחכב תנמוסמה ךדב ךישמנו םיכרד לוציפל עיגנ מ"ק 2 -כ
.ברעמ יפלכ ןורימ רה תא זקנמה ביזכ לחנ לש םילבויה תא תפקועו תוניתמב תדרוי ךרדה
.וקורמב הובגה סלטאה ירה תא הצוחה ךרדה תא יל ריכזה עגרל ,הפי שרוחו ירפ יצע תודבועמ תוקלח
רפע ךרדב ספטל ליחתנו ןונבלב לפנש יזורד לייח לש ורכזל המקוהש השדח הטרדנא ינפ לע ףולחנ
ןיעמ םירצויה םינולאל תחתמ חונל ןתינ .הגספה ליבש לש ותליחתל ךומסב הינחה שרגמ לא הלולת
לש יאבצ סיסב י"ע הספתנ ותגספש רהה תא ףיקמה יתעבט ליבש אוה הגספה ליבש .תולצומ תורעמ
תפצ רופצמ דחאה .םירדוסמ םירופצמ ינש ומקוה ליבשה ךרואל .ונממ םיקלחב בכרל ןתינ .ריוא ליח
.לילגה יבחרמ לא תופצלו תוכורא תוקד דומעל ןתינ .ןומרחהו ןלוגה תמר ,תרניכה ,דומע לחנ לא הפוצה
תמועל ,םיה ינפ לעמ רטמ 1208 -כ ותגספ הבוג . םיקתעה לשב םרוהש טלוב שוג אוה ןורימ רה
םיחמצל דחוימ לודיג תיב הווהמ רהה םיעקשמ יוביר לשב .(ןומרחה איש) ןומרחה לש 'מ 2800 -כ
ןאכ חתפתהש שרוחה .םיבלחס ינימו לילגה תיעוצר ,שרוחה תינומדא ומכ ביבאב םיחרופה םירידנ
ןדע ןג - םיינופצ םינפמב חמוצה בלטקו יוצמ ןולא ,עלות ןולא רקיעב ללוכו ונימב דחוימ אוה םג
.לארשי ליבש ןומיסב םגו רוחשב ןמוסמה ליבש לצפתמ םודאב ןמוסמה הגספה ליבשמ .םיאקינטובל
תולוכיה םילימ ןיא .ןורימ רה הדש ס"יבו הממח תברי'ח לא דרוי "רהה ליבש" םג הנוכמה הז ליבש
תדרל םילגוסמ םינמוימ םיבכור .יתימא DOWNHILL הז ליבש דרומב הביכר לש היווחה תא ראתל
,םיצעל תחתמ הרהנמב ומכ םיתיעלו תוגרדמ תורבוע ,ךבסה ךרד תורהוד םיינפואה .ולוכ ליבשה תא
ךרדה תיצחמב .הזכש ליבש תורבוע םיינפואש בושחל םיהדמ טושפ .םיימואתפ םיבוביס ידכ ךות
.ןונבלב רב םיחמוצ הלא םיצע .לארשיל תמייק ןרק י"ע ןאכ ועטנש ןונבלה זרא יצע דיל הנטק הבחר
שיבכה לש ינשה ודיצל ידאוה תא הצחנ .הממח ןיעמ והז ,הרעמ ןיעמב עבונה ןטק ןיעמ הדיריה ףוסב
.ורדה לכב ןורימ רה תא הארנו הלעמל טיבנ .לולסמה ףוסלו ןטק הינח שרגמל עיגנו

המלע תרעמו הינחיר - ביבא לחנ : 'ב םוי
.מ"ק .21.5 : לולסמה ךרוא
.הרעמל הדיריו הינחירב רוקיב ללוכ תועש 10 : ןמז
.השק : ישוק תגרד
.ןוארי ץובק : האיצי תדוקנ
.הנומש תיירק - הניפ שאר שיבכב רחשה תליאל הסינכ : םויס תדוקנ
: תורעה
.לוח ימיב וב רובעל ןיאו שא חטש אוה הנומש תיירק - הניפ שאר שיבכל המלע תרעמ ןיבש חטשה .1
.םיינפואה תא תאשל שי ךרדהמ קלחבו הביכרל השק ביבא לחנב עטקה .2
,06-6987940 : ( : תועצמאב תאז םאתל ןתינו דאמ ץלמומ הינחירב ןואיזומב רוקיב .3
050-203146 : ןופאלפ 06-6980349
06-6987940 : סקפלט
ידכ תאזו תודסקו םילבח ללוכה םיאתמ דויצ םע ךמסומ ךירדמ םע תדרל יאדכ המלע תרעמל .4
אוהו ,הרנמ קוצב תמקוממה "עלסה ןפש" תרבחמ ןולא ליבוה ונתוא .םירתוימ םינוכיס עונמל
06-6905830 ,06-6903174 - ( : הרנמ קוצ ךרד רשק ותיא רוציל ןתינ .תרדהנ הרוצב דבע
ךרוא הרעמב רוקיבהש ןובשחב איבהל שי .תויברזר תוללוסבו םיסנפב דייטצהל יאדכ הרקמ לכב
.הצובקה לדוגב יולת ,תועש עבראל שולש ןיב

םע ןוארי תא רבחמה שיבכב הנימי הנפנו תיחרזמה האיציב ןוארי ץובקמ אצנ : לולסמה טוריפ
דרנו תוחיטבה הקעמ תא רובענ .שיבכב ףירח לוקיעל ונתוא איבת הדמחנ הדירי .םיביבא בשומ
רוזאב ותישארו ןושיד לחנ לש ולבוי אוה ביבא לחנ .ביבא לחנ דרומב לוחכב ןמוסמה ליבשב
ךשמהב הארנ ןתואש תוניינעמ תורוצ ביבא לחנב הרצי הילבה .ןונבלב סאר-א ןורמ רפכה
.ןבא ידומע וא תומלעו םירינצ תורעמ - ךרדה
םיעלסה .ןבאל ןבאמ ףתכה לע םיינפואה םע הכילה בייחמ רטמ 400 לש ךרואב ןושארה עטקה
%50 -כ בכרי ןמואמ בכור םג ךא ,רתי חונ ךשמהה .שיבכה תלילס לשב ידאול ורדרדיה םילודגה
.תומלע םשל וכז ולא םידומע .קיפאה לע םישלוחה םיהובג ןבא ידומע השולש ןימימ ההזנ .ךרדהמ
ןורדמה ךשמהב .תיפצתל הלועמ םוקמ ,הפי הרעמ ןיעמ הכותבש תומלעה תחאל לגרל תולעל יאדכ
ךשמהב רטמ 500 -כ ינופצה ןורדמב .הינח תרעמ יהוז ,הילא ליבומ לזרב םלוסש הרעמ ימורדה
י"ע ובחרוה ולא תורעמ .ןהילא ספטמ לוחכב ןמוסמה ליבשה .ביבא תורעמ לש םיחתפה תא הלגנ
,תימורה תופוקתה ןמ תועבטמו סרח ילכ ואצמנ םוקמב .רבעב ןאכ וררוגתהש בושייה ישנא
.הדיח רדגב ןידע ,קוידב ןאכ ררוגתה ימ .תיכרותהו תיכולממה ,תיברעה ,תיטנאזיבה
ןוטב הנבמ םוקמב .ןושיד לחנו ביבא לחנ שגפמל עיגנ מ"קכ רחאלו לחנה דרומב ךישממ ליבשה
לחנ דרומב תכשמנה רפעה ךרדב הלאמש ךישמנ .םירדע תייקשהל תשמשמה הנטק םימ תכירבו
רטמ 300 -כ רחאל .ביבא לחנבש םיינפואל עוערה ליבשל האוושהב הבוט תיסחי ךרד יהוז .ןושיד
.המלע בשומ ןוויכל תספטמה היולת רפע ךרד לש הנימי היינפל עיגנ .האנהה בלש םייתסי - הביכר
החונמ רחאל .ילתפנ תומר םע המלע תא רבחמה שיבכל עיגנ המויסבש הכוראו השק הילע יהוז
.ץראב םיסקר'צה םירפכה ינשמ דחא אוה הינחיר .הינחיר יסקר'צה רפכל שיבכה םע ךישמנ
ןואיזומ רפכה זכרמב .םיברע 250 םכותמ ,שיא ףלאכ הנומ ותיסולכואו (אמכ רפכ אוה ינשה)
םיסקר'צה לע רבסה לבקל ןתינ שארמ םואיתב .םיטנתוא םיסקר'צ םיגצומ טעמ ובו ןטק
.ונימב דחוימ רופיס אוה לילגל םתעגה ןפואו םתוברתש
זקווק שוביכ תובקעב ןוכיתה חרזמלו לילגה רוזאל ועיגה םהו זקווקב אוה םיסקר'צה לש םאצומ
המוד הניאו דאמ תדחוימ םתפש .שפוח יבהואו םילועמ םימחול םה םיסקר'צה .םיסורה ידיב
,תיברע ,תירבע - רפסה יתבב םידמול םידליה .תויליריק תויתואב אוה בתכהו תרחא הפש םושל
םירסומ ויה קוניתה תא .םידחוימ םיגהנמ המכ תללוכ תיסקר'צה תרוסמה .תילגנאו תיסקר'צ
רתיב גהנתהל ולכוי םהש החנה ךותמ תאזו 14 ליגל ועיגה דע וב תלפטמ התיהש תנמוא החפשמל
…תראפתל םחול לדגלו תוחישק
,הירוה תיבמ התפיטח תא ןנכתמ היה הרוחבב בהאתהש רוחב .םידחוימ ויה הנותחה יגהנמ םג
שרגמ תיבה לעב .טלקמל האיבמו התוא ףטוח ,הלכה תיבל עיגמ ןתחה .דעומ דועבמ ןיכהש תיבל
תיסקר'צה הליהקה לכל םכסומו רורב תוא ,ריוואב םירודכ השולש הרויו קשנ לטונ אוה .דימ ותוא
אל ןיידע אוהש םושמ תיחדנ הנותחה ירה ךרדב ספתנ ןתחה םא ,בגא ךרד .הלכ תרתסומ תיבבש
.ימשרה הנותחה דעומ לע הלכה ירוה םע ןתמו אשמ להנתמ הפיטחה רחאל .קיפסמ רשכומ
תובקעב רפתשה םבצמ םויכ .היעבל ךכ לשב ועלקנ רבעבו םמצע ןיבל םניב םינתחתמ םיסקר'צה
ןדרימ תויסקר'צ םע םיסקר'צ לש ןיאושינ הרשעכ .ןדרי םע םולשהו היסור םע םיסחיה תרשפה
.ןדרי םע םולשה זאמ ושחרתה
הגידאה .הגידאה יקוח תא םייקמ וניא אוהש והשימל רמול איה תיסקר'צב רתויב הרומח הללקה
םיקוחו תוגהנתה יללכ ,םיגהנמ לש הרורב תכרעמ איה ,ילאידיא םדא איה יולימה השוריפש
.השאל אלמ תויוכז ןויוושו םירגובמל דובכ תקנעה ,םיחרוא תסנכה : םהב םיבושחהש
.עבק אבצב םיתרשמ תיסקר'צה הדעה ינבמ םיבר םויכ
.22-30 'מע 1992/93 ףרוח "לעיה ץרא" ןותיע : םיסקר'צה לע דאמ תניינעמ הבתכ
.ןואיזומה ירוחאמ שממ םיאצמנה דגסמהו קיתעה רפכה ידירשב רייסל םג ןתינ
ךותב תאצמנ הרעמה .המלע תרעמל תדרויהו םודאב תנמוסמה רפע ךרדב החרזמ ךישמנ הינחירמ
םע הרעמל תדרל הבוח רומאכ .רוצח לחנ לעמ םיקוצמה םיפקשנ םורדמ רשאכ םישרט רוזא
הרעמה לש המש .לבחו םימ ,םיסנפב דייטצהלו ךרדה תא בטיה ריכמה הסונמ םדא וא ךירדמ
ומקרנש תודגאהמ תחא .ןתיוולה תרעמ םג הנוכמ איהו המלע בשומל התברק םוש לע הל ןתינ
לע תרפסמ תפסונ הדגא ,ןכ ומכ .םילשוריל דע הכרד ועיגהש םישנא לע תרפסמ הרעמה תודוא
םיקידצ רתוי הברה ויה תומודק תופוקתבש הארנכ .הב םירובקה םיקידצ ףלא תואמ עשת
?םויכ רשאמ
… : ךכ רוקיבה תא ראתמ וידימלתמ דחאו רטע ןב םייח יבר עסונה המלעב רקיב 1742 תנשב
,תילכתו ץק הל ןיא .. ףלא תואמ עשת םירובק םיקידצ רפסמ םש שיש דחא הפ םירמואש יתאצמו"
הרעמה וז לש םישעמו .דחפ בורמ ןכתסמ םשל סנכנהו .. הב שיש ןיכוכה ברמ דבאנ אוה הב סנכנהו
תוקובאב הכותל יתסנכנ ינאו ,תולודג תוקובא ךירצ םשל סנכנהו ,ץראה תחת םלוכו .םיאלפנ םה
.דאמ ארונ םוקמהו רפסמ םהל ןיא ,םש שי םיכוכ המכ רמול לוכי ינא ןיא .המא םירשע ומכ ,תולודג
הישעמו םילשוריב דחא הצק הל שיו רבדמב איה הרעמה תליחתש םירמוא םלועה תומוא ינקזו
…"םיאלפנו םיבורמ
.הב ונאצמ אל האופרל דחא קידצ ךא ,הל םיאתמ טלחהב הרעמה לש הז ינועבצ רואית ןכא
.םיה ינפ לעמ רטמ 547 הבוג (ילש הדידמ יפ לע) הב הכומנה הדוקנהו רטמ 106 אוה הרעמה קמוע
ריפ ךרד איה ןותחתה סלפמל הסינכה .גגה תסירקמ האצותכ רצונש לודג םלוא אוה ןוילעה סלפמה
תומלואו םיכוכ ךרד אוה ךשמהה .וב הדיריב תרעפנה םוהתל קילחהל אל דאמ רהזיהל ךירצ רשא
ליבומה רדהנ ןורדסמ הרעמה ףוסב .הקלקלחו הבוטר עקרקה .םיפי םיפיטנ םהמ קלחב רשא םירצ
תוהזל ןתינ ןורדסמב .הב החש ףא אוה ןולא י"פעו םימב ףרוחב האלמה הכירב ופוסבש לולת ןורדמל
רוהדלו םיינפואל רוזחלמ בוט רתוי רבד ןיאו רתוי הריהמ הצוחה ךרדה .םינטק םיפלטע הרקתב
.ישפוחה ריוואה תא בוש שיגרהלו דרומב
.המלע תרעמל תיחרזמ מ"ק 2 -כ תאצמנה תורמ תברוחב רקבל יאדכ חוכ ןיידע םהל שיש הלאל
.תיברעהו תיטנאזיבה ,תימורה ,תיטסינלהה תופוקתהמ בושיי ידירש ורמתשנ תורמ תברוחב
."ךתאצב התא תורהו התא ךורב" תבותכ םע ספיספ תפצר לש םידירשו תסנכ תיב הלגתנ םוקמב
לע ןמוסמ וניאש ,יאבצה סיסבה ךרד רובעל שי רשאכ ,רוצח לת ןוויכל תדרוי רוחשב תנמוסמה ךרדה
.ומצע ינפב רוקיב הוושה - רוצח לתל ךומסב הנומש תיירק - הניפ שאר שיבכל תרבחתמו ,הפמה

: היפרגוילביב
.1999‏ ,ינבוארה לאונמע - תורעמ ילויט .1
.1991 ,הנביל הכימ - לילגב לייטל .2
.ררוש בקעי - ןופצ-לארשי ילויט .3
.ןדריה תורוקמו ןוילע לילג - לארשי ךירדמ .4
.(םיזורד ךרע ןייע) יאנליו באז - לאירא .5
תיבב ( יקוש וספש רמל תונפל שארמ םואיתל - הינחירב יסקר'צה ןואיזומה .6
06-6980349