הבנע הלעמ ךרד הדצמל דרעמ לויטל תויבותיכ

:1 הנומת
.םימה לש היזוריאמ רצונש יעבט רשג - תיללצ לחנ

:2 הנומת
.הריפצ תכירב ךרדל תרבחתמה רפעה ךרד דרומב הביכר

:3 הנומת
.רבדמה תימוזמז

:4 הנומת
.עיבר-ובא טבשמ יאודב הנומתב .שומישב ןיידע קיתעה ליבשה

:5 הנומת
.םייניעה תויעבל ירוקמ ןורתפ אצמ הז יאודב

:6 הנומת
.םיינפוא תחרוא לומ םילמג תחרוא

:7 הנומת
.2000 ראורבפ -רבדמב םילמג

:8 הנומת
תא תוארל ןתינ עקרב .הבנע הלעמ שארמ תיפצת - םילאצ לחנ ןוינק
.באומ ירה