רבדמה חבשב
*דקש םהרבא :בתכ

?םייח רסח אוה הרואכלש ץרא לבחל םיכשמנ ונא עודמ ?רבדמה לש ומסק דוס והמ
ודי בחור לע ,םדאה ינב לש יתימאה הדימה הנק לע ,ונמצע לע םש דומלל רשפא המ
?םימוסחמה רסח ףונה לש

ותומל םורגל הדיתע ולש השקה המטסאה תלחמ יכ ויאפור ורמאש רחאל ,1898 -ב
42 ןב עודי רקבמו תונמואל רוספורפ ,קייד ןאו .צ ןהו'ג בזע ,בורקב
ףסונ דויצו סוס הינרופילקב ול שכר ,הטיסרבינואב ותרשמ תא ,יזר'ג-וינמ
.לודגה יאקירמאה רבדמה ךות לא ולש ריירט-סקופה בלכ תייוולב ,בכרו

,ודרולוק תוירבדמב רופסניא תואקתפרהו םידודנ רחאל ,ךכ רחא םינש שולש טעמכ
אל ,רזחשכ ,ותודע יפ לע .החרזמ רזחו רבדמה ןמ קייד ןאו בש ,הבאהומו הרונוס
ןייצא ,הז ועסמ ירחאו ינפל וייח לע טעמ קר יעדויב .ךרדל אציש שיא ותוא היה
םישולשמ רתוי דוע ךכ רחא יחו המטסאהמ םילחה אוה :תובושח תודבוע יתש קר
םשב ,קויד רתיל ןורפס ,רפס בתכו ,(רבדמה חבשב רמאייש יואר ודבל הזו) םינש
לע םעפ יא הבתכנש רתויב תמלשומהו הייפהפיה הריציה אוהש ,(1901) "רבדמה"
.והשלכ רבדמ

תוסנלו ,"רבדמה" אשונב הלוכ תקסועה תרבוחל החיתפ ירבד בותכל ישקבתהב
ימצע תא אצומ ינא ,םיממושו םינוחש ץרא ילבח ןתוא לש םמסק דוס המ ריבסהל
אוהש רבדכ "ילשמ" רפוס רידגהש המ חבשב רבדל ילע .הלופכ היעב םע דדומתמ
"סעכו םינודמ תשאמ רבדמ ץראב תבש בוט" :ובתוכב ,םלועב רתויב עורגה טעמכ
והיעשי תאובנל הנמאנ - המיהדמ תונשקעב ,תונויצה הסנמ ותואשו ,(19 א"כ)
,תמייק ןרק תורעיב) רוד תונש הז המ יהיו חירפהל - ך"נתה לש תיללכה וחורלו
תנתינ יתלבהו האלפנה ותביתכ תא ירכוזב תאז תושעל ילע .(לשמל ,הברעהו בגנב
תא יוארכ ראבלו ראתל תורשפאל רשאב ויתוקפס תא םג ךא ,קייד ןאו לש יוקיחל
.רבדמה תואלפנ

יתשב יתיאר רשאמ המ רבד םכל רפסל לכוא ילוא" :ורפסל המדקהב בתוכ אוה ךכ
רדה תא אל ,הלא םירה לש םתלודג תא םכל רפסל לכוא אל םלועל ךא :ידודנ תונש
לא םיציח םירוי ונא אוושל .םהיתולגרמלש םיטהולה תולוחה תא ףטועש עבצה
."תוריל םיכישממ ונא תאז לכו ,שמשה

הז םג ,הבהא ירופיס לש םכרדכו .רבדמ םע הבהא רופיס להנמ ינא םינש 28 הז
םינשה ךלהמב .תוחפ אל םילודג באכו לוכסתו לודג רשוא ,תודרומו תוילע ףוצר
םג ,זעמ ינא ןיידעו ,םירחא תוירבדמ םע םג הבהא תוישרפ ןמזב-וב יתלהינ וללה
הרואכל בשחנ ינא הזכ עקר םע .םיפסונ רבדמ ילבחב ןחוב טבמ ףיעהל ,תעכ
םיציח תוריל רשאמ רתוי חילצאש בשוח יניא ינא םג ,תאז לכבו .אשונב החמומל
םעפמ שמתשא ,הז ירשפא יתלב חווטמב ייוכיס תא רפשל ידכ קר ,ןכ לע .שמשה לא
.םירחא לש םהיציחב םג םעפל

ירבדמה םסקה

רשפאש יפוסניאה בחרמהו תונקירה תשוחת יהוז ילוא ?ירבדמה םסקה דוס והמ
םינומיא חטשל "עבט תרומש" רעש ןיב האולכה ,ונממ הסיפב וליפא) רבדמב שוחל
םדא ינבו םייח ילעב ,םיחמצ טעמ ךכ לכ - םיליבגמה םייסיפה םיאנתה .(ל"הצ לש
וא םייח ןמיסמ קוחר ,רבדמה בלב ירמגל דבל ךמצע תא אוצמל ךל םירשפאמ -
- ךלש םייתימאה ךידממ - םידממ לע ףלאמו ןושאר רועישל תונמדזה יהוז .בושיי
.הדימ הנקב רועישו

לכמ קיתע ,יולבו ףושח עלס ,ךממ קוחר אל וא ,ךילגרל תחתמ היהי תיסכת רדעהב
,ןומדק םדא תומצעמ םינומ תואמ קיתע ;םדא ידי ורציש הנבמ וא תתתוסמ ןבא
.לבתב רחא םוקמ לכב וא ןאכ ףשחיהל תויושעה

ונימוקימו ןמז לש ותועמשמ לע ,תוחפ אל ףלאמ ,ינש רועישל תונמדזה םג יהוז
תא תולגל רשפא ןאכ .האירבה לש םינמזה חולב ,ישונאה ןימה ינב ,ונלש
רשפא ןאכ .יהשלכ הרות לש וא םע לש רשקהב "חצנ" חנומה לש תויטנוולרה-יא
.(4 'א) "תדמוע םלועל ץראהו אב רודו ךלוה רוד" בתכש ,תלהוק עדי המ ןיבהל

.םהבש םיצירחבו םיקדסב ,תומוגב :רבדמבש םייולבה עקרקהו עלסה ינפב וטיבה
טעמ וניתמה .םכב תוכהל שמשה לש ארונה המוחל ונתו ,לצב אל רצק ןמזל ודמע
קר ולו - תוארל ווק .לוח תרעס וא קבא תפוס לש היתופלצהמ הסחמ ואצמתש ינפל
גלש תופוס יתיווח .ללכ ךרדב שבי ירבדמ ץורעב ,ינסרהו זע ,עתפ ןופטיש - םעפ
רבדמה לבא ;"טקשה" סונאיקואה לש םירעוסה וילג לע יתטשו היאלמיהב תולופמו
,עבטה תוחוכ לש םתמצועב רחא םוקמ לכבמ רתוי שיגרהל רפשא ובש םוקמה אוה
םירזגל םיעורק םיקמע ,תועקובמ תוגספ לש תפעוז ץרא יהוז" .וינפ תא םיבצעמה
,סירתמה ,יארפה ךל זומרי דעצו דעצ לכבו" ,קייד ןאו בתכ ,"טהול עיקרו
ןיב המחלמ ןאכ שי .סרהה תוחוכב םחלנכ הארנ רבדמה תולובגב רד לכ .ןנוגתמה
."עבטב רחא םוקמ םושב תוירזכאלו תוארפל והומכ ןיאש ,םויקל קבאמו תוחוכ

וז ומכ ,תישארב תשוחת וב שוחל ,רבדמה ןמ רתוי בוט םוקמ םויכ ןיא ןכל
וז ןכא" :19 -ה האמה תליחתב יניסב רייסש ,ררוב ןוסואד ילגנאה עסונה ראיתש
ךניה לוכי …רואיתל ןתינ יתלב הרדהש ,תקתרמ התוארפש הממש ,םיבר םיקלחב
"םייח אשונ םוקמל לוכי לכה ידיב הבצוע םרטש הטנלפ לע הכלשוה יכ תומדל

םיינמזו םייסיפ םידממ לש ,האירבה ירחא עגר לש ,רבדמה ריבעמש הלא תושוחת
רקח ,דדנש ,יטואד .מ סלרא'צ יפמ האיצוה ,עבטה תוחוכ תמצוע לשו םירחא
:האבה תיטמרדה הרהצהה תא ,19 -ה האמה לש םיעבשה תונשב ברע רבדמב רסייתהו
םג ךא "?םולגה םוקיה ייחב רעצמ הרקמ אל םא ,םילפתהו םינטקה ךייח המ"
הדימ דמלל רבדמה ררועמש תושוחתה תולוכי ,תיטמרד הכ הניא תישגרה הבוגתהשכ
.עבטל דובכו הוונע לש היוצר

השודק

דיתע אוהש דע ךכ לכ לודג אוה םיתיעל) המידק דחא דעצ יתוא וכלי םידחא
וריכיו (םילשוריב תידרח הבישיב וא הנופבש םארשאב ,יטסיהדוב רזנמב רמגיהל
לכל יהולאו רשכ רבדמ אוהש ,יניסב קר אל ,רבדמ לכב .רבדמב תררושה השודקב
שופיח לש ינתחדק עסמ רחאל סיקאצנזק סוקינ ינוויה רפוסה בתכ וילעש ,תועדה
תישונא אל תודידב .קורי בשעל וא םימל ןמיס םוש ,דחא לוק אל ףא" :ינחור
."םיהולאמו לוחמ היושע

,םירחא שדוק ילכו תד יפיטמ לש םסכנ ,תיתד וא תיטרואית השודקב רבודמ ןיא
םינווכמ םישוחה םא ,רבדמב תולגל רשפאו תולגל שיש קמועו ינחור המ-רבדב אלא
אצוממ יאקירמא רפוס ,ןדגורט םאיליוו .לשמל ,העימשה שוח .ךרוצה יד
לע" ,ויס טבש ינב לש םתליפתב הנוזירא רבדמב הלילב ותכלב רכזנ ,ינאידניא
תממד ביבסמ הררש הז ביבא לילב" :ףיסוהו ;"שודק לוק ארוק עיקרה לכ ינפ
."רבדמה לוק אוה הז םג .הרידא םיהולא

לילצ") ,חורה לוק :רבדמה תולוק לש םלשה ראוטפרה תא ריכמ ינאש יל המדנ
.מ.ה 1884 -ב בתכש יפכ ,"העונת רסחו טקש םלוע ינפ לע תבשונ איה יכ לולח
תולליו ,תימואתפ םימער תפוס לש ץפנה תולוק ,(יניסב רייסש רחאל ,דליפ
רתוי שודקו קהבומ לוק רבדמב ןיא לבא .אלמ חרי לילב םימ בגל רבעמ וגנידה
שרדיהל ילב םג תשגרומ וז הממד .םויב םג םימעפלו ,הלילב תטלחומה הממדה לוקמ
הממד לוק"ב ברוח רהב םיהולאה הלגנ וילא ,והילא איבנה לש תעייסמה ותודעל
.(12 י"ט ,'א םיכלמ) "הקד

יפוי

רשאב המו .םידחא לצא תוחונ-יא ילוא םיררועמה ,השודקו חור יניינע ןאכ דע
ררושמה ?ללכב הפי רבדמה םאה ?ומסק דוס ןומט רבדמה לש ויפויב םאה ?יפויל
תחת רבדמה דבלמ יכ" :אלש בשח ,ימואלה וניררושמל יוארכ ,קילאיב ןמחנ םייח
שגרת /היצה ימד ,ןומישיה ללי דבלמו /.םידי בחרו לודג םלוע הולאל דוע /שמשה
ירפוזכא טנס הד ןאוטנא ."םינורחא רבדמ יעות"ב רשיב ,"הייפהפי ץרא ושמש תחת
,"ולוכ םלועב רתויב בוצעה םגו רתויב הפיה ףונה יניעב אוה הז ףונ" :ןכש בשח
."ןטקה ךיסנה"ב בתכ

םירחתמ םיירבדמ טינרג ירהב םייעבט ןבא ילספ :תאז קר רמול לוכי ןטקה ינא
ישונאה ןוימדה .םינואיזומב םיגצומה םילספה ילודג לש םהיתוריציב תולקב
עפשה תא ונינפב גיצהל ולכוי אל רתויב הזירזה ןמאה דיו רתויב עורפה
תורוצה תא וא ,רבדמבש םיפושחה עלסה ינפב תוטורחה תורוצה לש יפוסניאה
רזחשל לוכיש ןמא ןיא .לוח תפוסב הענה ןחרב תנויד תונורדמב ףרה ילב תונתשמה
.רבדמה ינפ לע דבלב דחא םוי ךלהמב וארייש םינווגה רופסניא תא ויעבצב
ישארמ ףקשנה הארמה לע וא ,םיבכוכה ירוטע הלילה ימש לע ונרבד אל ןיידעו
.דאמ יניעב הפי ,רבדמ לכ ,רבדמה .הנגרומ הטאפהו 'זארימה יעותעת לעו םירהה

,םילע לע תולפונ םשגה תופיט ,םיננעה עסמ" ,קיד ןאו בתכ ,"הולעבש םיללצה"
םיררושמה יתוחנש ,עבטה לש רתוי תונדועמה תויוכיאה לכ - םימרוז םימ ךושכש
ספסוחמ ,יניצר אוה .רבדמב םימייק םניא - םיטוטהל םהב תושעל ךכ לכ םיבהוא
,ובש יחצנה חוכה תא ,ותוממור תא רפסתש ןושלה איה היא ךא .הליחתב החודו
תא רייצל לכוי ימו .ותודידבבו ונוגיב המצועה ,רבע לכב רוזפה סואכבש הרישה
תליהת תא ,לזרבה ירה לעמ חריה לש ותעיקש דעו שמשה תחירזמו ;ובש רואה רדה
"!םיאלפנה ויעבצ

הכישמה חוכ תא ריבסהל יתחלצה םאה .אלש יאדוב ?רבדמה יחבש לכ תא יתרמא םאה
לכ ;שממ אל ?וימסק ביטב םיענכושמ אל םיברש יל תפכא םאה .עדוי יניא ?ובש
ונתלוכיו ונתוכז תא רבדמה יבהוא רתימו ינממ עיקפהל םיסנמ םניא םה דוע
.בהוא דוע ול איבי אל םחבשבו רבדמה ימסקב יטרואית ןויד .ונממו וב תונהיל
רבדמה תווחל ךרד לכ ןיא .הב תוסנתהל ילב רבדמה תיווח תא ןיבהל ךרד לכ ןיא
תוציחמ ילב ;וב תויהל ילב תמאב רבדמה תא תווחל ךרד לכ ןיא .הב תוסנתהל ילב
יתלבה םהיתומיזממ רשפאה לככ םילודג רבדמ יחטש רמשל ךרוצה רוקמ .תוחנה ילבו
תא בוהאל תורשפאהו רבדמ תוסנתהה תלוכי תא חיטבהל אוה ער ישרוח לש תוקסופ
.םיאבה תורודל םג ותוא בוהאל תורשפאהו רבדמב תוסנתהה תלוכי

,םלוכ םיינמז) הערל םיבר םייוניש וללוחתה בהואו ריכמ ינאש תוירבדמב לבא
קפס יב ררועתמ םיתיעל .(המחנל ידמ בר םייח ךשמ ילעב תאז םעו ,עדוי ינא
יעגרמ דחאב ייבא דראודא רמאש תא רכוז ינאו ,םיאבה תורודה ייוכיס יבגל
,תולקב ,וישכע םשל םיכלוהש הלא יכ .רקש והז" :ולש םייטרפה קפסהו שואייה
וניארש המ תוארל ולכוי אל םלועל .ןמש בג לעכ םיקילחמ ,תויחונב ,תוריהמב
וא ,ונא ונעדיש המ ועדיי אל םלועל .ונא ונשגרהש המ ושיגרי אל םלועל .ונא
."חוכשל םילוכי ונניאש המ וניבי

.סוסיה אלל וללה םירבדה לע םימתוח יאדוב ויה םירחאהו קייד ןאו ןו'ג

חבשב בתכש וללה םיפיה םירבדה תא םסרפל יל רשפיאש דקש םהרבאל הדומ ינא *
.רבדמה