588 ג.נ -םוטק רהל השרדמהממ"ק 15:לולסמה ךרוא
.יצחו םייתעש :ןמז
ףתכה לע םיינפואה םע רצק ילגר סופיט ללוכ לולסמה .ינוניב :ישוק תגרד
.מ"ק 2 לש ךרואב ליבשב הביכר עטק ןכו
.רקוב הדש תשרדמ :םויסו האיצי תדוקנ
קוצמ לא תופי ףונ תויפצת . 588.ג.נ רה תגספמ הפי תיפצת :ןיינע תודוקנ
.םיניצה
.םיירהצה רחא תועש :ץלמומ ןמז
:לולסמה טוריפ

םילולה לא הליבומו ןיצ הדש תא הצוחה רפעה ךרדב בכרנו השרדמהמ אצנ
ןוויכל הליבומה רפע ךרדב ספטנו החרזמ ךישמנ רחא .רקוב הדש ץובק לש
ההזנ וירחאל דימו ןמל רפעה ךרדל הסינכב .ותרוצב טלובה םוטק רה
,םימ רובל תוכילומה זוקינ תולעת יתש לוממ ןורדמה לעו רפע תמירע
.םימב שומיש השוע ןיידע אוהשימש םידיעמ תיחפו דולח לזרב הסכמש
.רהה לא תברקתמו הכישממ ךרדה . (ברח היה רובה 2000 ץרמ תליחת)
.ןופצמ רהל ספטמה בחר ליבשב בכרנו ךישמנו ךרדה תא בוזענ רהה תולגרמל
רה אוה רובת רה הבוגכ והבוגש םוטק רה .הכילהב ספטנ ןורחאה עטקה תא
.הפיחס ינפמ ושאר לע םיניגמ םישק רוצ יעלס תבכשש ,רוזאב יסופיט ראשמ
סכר ךשמה החרזמ .רקוב רהו םיקולח סכר ,ןיצ הדש לא הפי תיפצת ןאכמ
.םייברעמה וילופישב םיאצמנ השעמל ונאש הריתח
רשאכ חרזמ םורד יללכ ןוויכב ,ןמוסמ אל הכילה ליבשב אוה ךשמהה
ינשמש תוידאוה לא תדרל ילבמ החולשה וק לע עונל איה הרטמה
ינייפוא ףונב הפי הביכר עטק והז .ץמאמ טעמ םע תירשפא המישמה ,םידדצה
.רורצ רהמ העיגמה רפעה ךרד לא רבחתנ ופוסבש ,בגנ תמר לש
תויפצת ונל תנמזמ רשאו תוידאו רפסמ הצוחש ךרדה םע הנימי ךישמנ
וק לע טלוב בקע דוח לש םוטקה טורחהש תדבע תמרו םיניצה קוצמ לא תופי
השרדמל קחרמה ןאכמ .רורצ רה לעמ איה דחוימב הפי תיפצת תדוקנ .קפואה
,ןוירוא ארזע לספה לש יתביבסה לוסיפה רתאב רקבל ןתינו מ"ק 4.5 אוה
.ןיצ לחנ לש הפיה תונורתבה ףונ לא בוש ןנובתהלו