חרי רואל לויט

.(road corrugation) תורומהמ תעורז רפע ךרד הקלחב םיברקע הלעמ ךרד :1 הנומת

.ןטקה שתכמה רופצמל הלאמש .םיליבשה תמוצ :2 הנומת

תא זקנמה הרצח לחנ לש חתפה .לעממ ןטקה שתכמה העיקשה ינפל עגר :3 הנומת
.רוריבב הארנ ןטקה שתכמה