םיקולח סכרב חרי רואל


מ"ק 21 :לולסמה ךרוא
תועש 3 :ןמז
.םיסונמ אל םיבכורל םג םיאתמ ,לק :ישוק תגרד
רקוב הדש תשרדמ :םויסו האיצי תדוקנ
.שיבכה לע הביכרה יעטקב ןומיסל בהבהמ ץנצנ ,סנפ :דחוימ דויצ

רבדמהו ןבלה חריה רוא .האלפנ היווח איה רבדמב אלמ חרי לילב הביכר :ןיינע
.הביכרל תולק רפע יכרדב ולוכ רבוע לולסמה .המוסק הריוא םירצוי ףושחה
שי הלילב .לודגה בגנה תטיש ץע הכאוב דקונ לחנ הלעמב ךשמנ הפיה עטקה
דוביאל םורגל םילוכי םינבא ןכו םימ תולעתו תורוב .רהמ בכרל אלו רהזיהל
לגתסהל םייניעל רשפאלו המידק רטמ 10-כ טיבהל שי .תוכפהתהלו הטילשה
הלילב תעגפנ תידמממ תלתה הייארהש רוכזל שי .םיילילה הרואתה יאנתל
.תוריהמב התחפהל הבוט הביס דוע יהוזו

:לולסמה טוריפ

ריאל .םיקולח תמוצ ןוויכל ישארה שיבכב הנימי הנפנו השרדמה ןמ אצנ
חווטמלו ירוזאה תורבקה תיבל הנופה רפע ךרדב הלאמש הנפנ מ"ק 2-כ
רקחמה יחטש ךרד רובענו םיקולח סכר תא הצוחה וז רפע ךרדב ךישמנ .ע"נדגה
ידאול דומצב תרבוע ךרדה .ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש רבדמה רקחל ןוכמה לש
רעקב .רקוב סכרל םיקולח סכר ןיב דירפמה רושמל עיגנ מ"ק 4.5 רחאלו ןותמ
הנופצ ךישמנו הנימי הנפנ .ןוכיתה םיה לא הברעמ וכרדב רושבה לחנ רבוע הז
תובשייתה רתא דיל רחאו רקוב רכס דיל תרבועה תישארה רפעה ךרדב
סנכיהל אל בל םישל שיו ןופצ אוה יללכה ןוויכה .(הדליהו השמ) םידדוב
.העורה ןוינח לא הכילומה רפעה ךרדל

.םיללט תמוצ-םיקולח תמוצ שיבכ תא הצחנ םידדובה תובשייתה רתא רחאל
תסנכנו ןמילל ךומס תרבועה רפע ךרד לא הנימי רטמ 100 רחאלו הלאמש הנפנ
רוזאל יסופיט לחנ והז .לחנה לש םילוקיעב תוניתמב תספטמ ךרדה .דקונ לחנל
בגנ תטיש ץע אוה "ץע"ל עיגנ ףוסבל .הקיתע תואלקח לש תוסארט ובו בגנ תמר
לחנב םיאצמנ םיפסונ בגנ תטיש יצע ."ץע לחנ" יוניכה תא הז לחנל ןתנש קנע
החולשל תספטמ ךרדה ןאכמ .הפקלו החונמל ןיוצמ םוקמ והז .רושבה
.תילארשיה הפוקתהמ יגולואיכרא רתא םיקולח רתאל תדרויו
.שיבכה ךרואל העורה ןוינחל הרזח אוה ךשמהה !!!תוריהזב בכרל שי הדיריב
ךרדל הנימי הנפנ רטמ 100 רחאל ךא ןוירוג ןב ףירצ ןוויכל סנכנ העורה ןוינחמ
הכישממ רפעה ךרד .רקוב הדש ץוביק לש קוטסיפה יעטמ ךרד תרבועש
רחאלו הלאמש הנפנ .השרדמה ןמ העיגמש ךרדה םע תורבחתהל דע ןיצ הדשל
ךישמהל איה תפסונ תורשפא .השרדמל סנכיהל ןתינ וכרדש רעשל עיגנ מ"ק
.השרדמה דע שיבכב העורה ןוינחמ הרזח