"הנבלכ הפי ,רחש ומכ הפקשנש וז ימ"

םיברקע הלעמ שיבכ - חריה רואל
ןטק שתכמ - שיש יבג - "תועלצמ" ריצ - רקוב םעו


      


תיתחת דע לולסמה לש ןושארה קלחב מ"ק 40 -כ םכותמ ,מ"ק 53 : לולסמה ךרוא
.תיליל הביכר - םיברקע הלעמ
.דאמ השק ינשהו לק ןושארה קלחה : לולסמה ישוק
.ינשה קלחל םג תועש 4 -כ .ןטקה שתכמה תיפצת ללוכ תועש 4-5 חרי רואל : ןמז
ןתינ הז םוקמב) תישממ תמוצל םורדמ מ"קכ) דמת היישעת רוזא : הלחתה תדוקנ
.(הרימש תחת תוינוכמה תא ריאשהל
שיבכמ לצפתמ ןטקה שתכמל הסינכה שיבכ .ןטקה שתכמה חתפ : םויס תדוקנ
.תליא-הנומיד
שיבכה ךרואל רבוע לולסמה .היווח דימת אוה חרי רואל רבדמב לויט : ןיינע
הדיריה .ןטקה שתכמה לע המיהדמה תיפצתה ךרד ןכו ,תליאל ירוטדנמה
תחא לע הביכר ןמזמ םויה לולסמ .תיטסטנפ איה םיברקע הלעמב חרי רואל
רצק ינוינק עטק - שיש יבג לא ונתוא ליבומו ץראב תופרוטמה רפעה יכרדמ
.ןיצ לחנ לש וקיפאב

: לולסמה טוריפ
חרי רואל - ןושאר קלח
.ןורוא םיטפסופה לעפמל ךילומה שיבכב מ"ק 8.5 -כ בכרנ דמת היישעתה רוזאמ
.םיברקע הלעמ שיבכב הנפנ .הריתח רמק תועלצממ קחרה אל רבוע שיבכהו הדיריב איה ךרדה
דע השעמל .1927 תנשב םיטירבה י"ע הנושארל ללסנו תליאל תירוטדנמה ךרדה אוה הז שיבכ
ןימי רושימ הליחתב תרבוע ךרדה .תורומהמ תבר ,השובכ רפע ךרד ובור ןטקה שתכמה תיפצתל
רחאל .הנימי בוש מ"קכ רחאלו הנימי הנפנ .שתכמה הפצמל היינפה דע ,הלעמה לחנב הלוע רחאו
םיקוצמה תא ריאמ חריה רוא .ץראב תופיה תויפצתה תחאל החרזמ הנופ ךרדה ,רצק סופיט עטק
םיימשל םיקשונ טעמכ ,הובג םיפקשנ קוחרמ .תחתמ שממ שורפה ןטקה שתכמל ביבסמש
ינש םידרוי ןטקה שתכמל .הברעב םיבושייה תורוא המורד .יחרזמה ןדריה רבעב םיבושיי
.םיליבש
.ילע הלעמ ארקנו שתכמה הפצמל ןופצמ שממ ינשהו הרצח הלעמ ארקנו ינופצה הצקב דחאה
,םח דוגיב ןיכהל יאדכ .ןיצ לחנ רבעל תולילתב דרויה תועלצמ לחנ רתחתמ וניתחתמ שממ
,חונ תיסחי שיבכו תישארה ךרדל הרזחב רוזחנ .תבשונ דימת חורה וז תיפצתבש םושמ
הסדנהה ליחל החצנהה תטרדנא דיל ,םיברקע הלעמ שאר לא ונתוא ליבוי ,וילע בכרל ןתינש
.1950 תנשב ךרדה תא ביחרהש
.ויתורוא עפשב ,ןיצ לחנ - םיטפסופה לעפמ טלוב רקיעבו ןיצ לחנ לא הפי תיפצת הטרדנאהמ
.הבצח לש היתורואו ןדעוי תועבג לוממו רהה רה לש תיללצה תא תוהזל ןתינ ול ןימימ
םוצעה ןורדמה לע רבגתהל חילצמ שיבכהש ןימאהל השק .המיהדמ איה הלילב שיבכב הדיריה
םיעופישה לא ןנובתהלו "הסיטה" תא רוצעל םעפ ידימ יאדכ .הטמ חנוצה הרצח סכר לש
ץראה ישיבכב םיפי רתויהמ דחא והז .שחנ ומכ לתפתמה שיבכה לש םילוקיעה לעו םילולתה
.הדיריה ךלהמב זוכיר דוביאמו הקלחהמ רהזיהל שיש ןבומכ .בגנה רוזאב רתויב הפיה ילואו
לש תופעתסהל דע רטמ 80 -כ דוע ךישמנ רחאו ןיצ לחנ תא ותייצח דע שיבכה םע תדרל ךישמנ
רבגתהל דציכ איה תררועתמה תירקיעה היעבה .ןיצ לחנ תונייעמל הכילומה הלאמש רפע ךרד
ןיצ ןיע לש עטקה לכב דאמ הדירטמ היעב יהוז .חונמ םינתונ םניאו םילפטנה םישותיה יננע לע
תא תצקמב חירבה הנשעו הלילה לש תונורחאה תועשב הרודמ ונקלדה ונחנא .םיברקע ןיעו
.וללה םדה יצצומ


ןטק שתכמ חתפל םיברקע ןיעמ - ינש קלח
לוריבג ןבא המלש - "לושכמה ןמ חוטב וניא ,תוריהמב בכורש ימ"

לש םילקדה רוזא תא תרבועו ןיצ לחנ לש תינמיה הדגב תרבוע שיבכהמ הליחתמה רפעה ךרד
.ביבסמש חיחצה ףונה בלב הקורי היחמצ לש יא - ןטק לגנו'ג ןיעמ אוה רוזאה .םילקד ןיע
תועיבנב םיבברעתמו לעפמהמ םיעיגמה םיטפסופ תפיטש ימ לש השלח המירז ידאוה ךרואל
םיברקע ןיע רחאל .ינופצה ריקל ידאוה תא תוצחל ידכ ביתנ אוצמל ךירצ .םוקמבש תוחולמה
.ןיצ לחנ לש ינשה ורבע לא ךבסה ךרד ונתוא ריבעי הכילה בייחמש ליבשו קוריו תנמוסמ ךרדה
יללכ ןוויכב םשמו לולתמה לעמש המרה לא םיזיע ליבשב ספטל אלא הרירב התיה אל ונל
."תועלצמה ריצ" םע תורבחתהה דע הרצח רמק תועלצמ לא הנופצ
םיטפסופה ילעפמ י"ע הצרפנ הארנכש ,היעופישב "תפרוטמ" רפע ךרד אוה "תועלצמה ריצ"
ןימאהל השקו בכור לכל הנושאר הגרדממ יזיפו ינכט רגתא איה ךרדה .רוזאב םירקס ךרוצל
םיזקנתמה תוידאוה תא הצוחו סכרה תולגרמל רבוע יאוותה .וזה ךרדה תא םירבוע םיפי'ג דציכ
.רמקה לש טעמכ תויכנאה תועלצמה עקרבש תופרוטמ תוילעו תולולת תודירי .ןיצ לחנל
לולתה עופישה ןוויכב הנופה ךרדב רוחבל שי קפס לש הרקמ לכבו חטשב תנמוסמ הניא ךרדה
.שיש יבג לא ונתוא ליבות החונ הדיריו ןיצ לחנ קיפאל תברקתמ ךרדה מ"ק 6 -כ רחאל .רתויב
םידמוע םימ םיאלמ ויה םיבגה .ןיצ לחנ קיפאב חתפתהש הפיו רצק ינוינק עטק אוה שיש יבג
.הנהמ םהב הצחרהש ,חינמ ינא ,רתוי םיבוט םימיב ךא ,(1999 יאמ) םישפועמ טעמכו
םניאו םימהוזמ םימהש רוכזל ךירצ .ןטקה ןוינקה לא םיפוצה תודדובתה יכוכ ןיעמ םוקמב
בוש רבחתמה קוריב ןמוסמה ליבשב ספטנו החרזמ טעמ ךישמנ שיש יבגמ .היתשל םייואר
לש רעפמה תא תוהזל ןתינ רבכ םינפלמ .שתכמה ןפודל דומצב תולילתב תספטמה רפע ךרדל
תדרל ןתינ הלולתה הילעה רחאל .שתכמה ךותמ הצוחה וכרד תא סלפ אוה וכרד הרצח לחנ
.שיבכה לא אוה םג ספטמה קוריב ןמוסמה הכילהה ליבשב ךישמהל וא שיבכל ספטלו רפע ךרדב
ינפל רבעב .תיכנא טעמכ תויוטנה עלסה תובכש לשב דאמ ןיינעמ ןטקה שתכמל הסינכה רעש
אוה ןטקה שתכמל השיגה שיבכ ."יאדמשא רעש" הנוכו דאמ רצ היה חתפה ,שיבכה תצירפ
.ךומסה םיטפסופה לעפמ לש חותיפה תודובע לשב שבושמ יד שיבכ

ישארה ףדל הרזחב