ריאי הלעמו גרומ לחנ ךרד חלמה םיל דרעמ


םהלו ,דרעמ םיבכורה וירבחו והיבוט ןדל תורומש הזה לולסמה לע תויוכזה
.הז דוסב יתוא ופתישש לע הדותה

.מ"ק 24 :לולסמה ךרוא

.תועש 4 :ןמז

.ינוניב :ישוק תגרד

.חלמה םי ןוויכל הכילומה תמוצב ,דרע :האיצי תדוקנ

תדוקנב בכר שארמ ריאשהל וא ףוסיאל גואדל שי .קקןב-ןיע תונולמ :םויס תדוקנ
.םויסה

תדרויה רפעה ךרד ךרואל דרעמ דרויה יתרגשה לולסמל תרדהנ הסריג יהוז :ןיינע
לחנ דרומב םיהדמ ליבשב הביכר ללוכ הז לולסמ .ריאי הלעמב חלמה םי ףוחל
תופיה תויפצתה תחא -ריאי הלעמ שארל הליבומה רפעה ךרדל םירבחתמ רחאו ,גרומ
.חלמה םי לא רתויב

:לולסמה טוריפ

הנופה רפע ךרדב הלאמש הנפנ מ"ק 6 רחאלו חלמה םיל שיבכב תוריהזב דרנ
הנפנ ,שיבכהמ היינפה רחאל רטמ םייתאמכ .ריאי הלעמו םירורתח דצימ ןוויכל
לחנ לש לבוי אוה גרומ לחנ .גרומ לחנ לש וצורע ךותל הנופה רפע ךרדל הנימי
המו בוט םילמג ליבש וכרואל .רהוז סכר לש םייחרזמה תודרומב ותישארו םילעי
בכורש ברמה איה הלאכ םיליבשב הביכר .הפמב ןמוסמ אל אוהש בוט רתוי דועש
רצק ןוינקל ךפוהו רצ השענ אוה רחאו בחר לחנה הליחתב .שקבל לוכי םיינפוא
םיטומיק ינפ לע ףולחנ .רוצ תגרדמ לעמ "ץפקמ" לחנה וב לפמ רובענ ךרדב .הפיו
עטק ליחתמ לפמה רחאל .ןימי דצמ לפמה תא ףקוע ליבשה .רוצה תובכשב םינינעמ
.ןוינקה תוריקמ םייולת ףלצ יחיש .ולוכ תא טעמכ בכרל ןתינש הפי ינוינק
רחאל .רתויב הפיה הביכרה עטק והז .המודק ףחס תבכש ךותב ןאכ רתחתמ ידאוה
הדיריה ףוסב קוידב לוחכב תנמוסמה רפעה ךרדל רבחתמו חתפנ לחנה ינוינקה עטקה
יללכ ןוויכב הכישממה תישארה ךרדה לע אוה ךשמהה .םירורתח דציממ הלולתה
תדמע ידירש הילעש הנטק העבג ,קוצמה תפש לע .םיקתעהה קוצמ תפש לא החרזמ
זיקרוטה םי וניתחתמ שרפנ תחא תבב .אבצה ידי לע תשיואמ התיה רבעבש תיפצת
לש םיהדמה ףונב ןנובתהלו ןאכ תבשל יאדכ .עקרב םיאלפנה באומ ירה םע םיהדמה
איה םירהצה רחא תעש .םינינעמה םימקרמה תולעב תושביה תוחלמהו יודיאה תוכרב
םילעי לחנ לש םירידאה םיקוצמה תא תוארל ןתינ ןופצמ .תיפצתל תפדעומה העשה
.םירטמ 120 והבוגש םישרמ לפמב ןאכמ קחרה אל לפונה

חלמה םי ףוח לא םיקתעהה קוצמ תפשמ תדרויה םיפי'ג ךרד אוה ריאי הלעמ
האצותכ סרהנ יד ןוילעה הקלח .םירטמ 500 -כ לש יפרגופוט שרפה לע תרבגתמו
תומוקמ המכבו םירה ינפואל תינכט הדירי וז .םיפי'ג לש סופיט תוניסינמ
תדרל הדיחיה רפעה ךרד אוהש הז הלעמב תדרל היווח טלחהב יהוז ךא ,השק רבעמה
ןרס לא ונתוא איבמ הז ןיינעו .ידג-ןיעל םורדמ חלמה םי תפשל רבדמה תמרמ
תדחוימ תומד היה ריאי .הלעמה ארקנ ומש לעש םינחנצ תרייס דקפמ ל"ז דלפ ריאי
רמא ריאיש ,יל רפיס תישיא ותוא ריכהש רקוב הדש תשרדממ ילילג ןולאו ,הנימב
תמר תא תרבחמ תחא ךרד קרש ןכתי אלש 1959 -ב דוקיפה ףולא היהש ןורש קיראל
תריסה לש רקדנמוקש רחאל ךכו .ףסונ ביתנ רתאל רושיא שקיבו חלמה םי םע רבדמה
ןיינעל רושק דלפ ריאי .םיידי תדובעב שממ ךרדה הצרפנ ,הז ביתנב תדרל חילצה
לש ורפסב טטוצמ אוה ךכו .םירהה ינפוא ןדיע ינפל דוע ,רבדמה תבהאו םיינפואה
,הזכרמבו ץראה ןופצב תויושגנתה דוע יאדו ורקי " : ריאי ךרד -ןמגרא ףסוי
לכ רסח ,קחורמ ץרא לבח ותוא לע ,בגנה לע היהי קבאמהש םישח ונא תאז לכבו
ריכנש ךכ לע רתונ םנמאה ,ונחנא לבא ,הלא לכמ עתרנש ימ שי .בשוימ יתלבו םימ
תפממ בגנה תא םיאיצומ וליאכ םימו םוח תויעב ללגב ,הנהו ?בגנה תא בטיה
ימ ירהו .םילויטה תפממ בגנה תא םיאיצומ םוחו םימ תויעב ללגב הנהו .םילויטה
ךרדה אוה םיינפואה לויט .היימימ ילב וליפא תאצל לוכי בגנב םיבגה תא ריכמש
םיינפואב וליאו ,ידמ רהמ םיפלוחו םיעסונ וטואב .ץראה תא ריכהל רתויב הבוטה
"ליעומ םגו הנהמ םג אוה לויטה ,הלודג אתורבחב

םיינפואה תא סינכה ריאי .ריאי לש ויפוא לע דומלל ןתינ הז עטקמ
,החנצהל םילקו םיטקש םיריהמ םיינפואהש" ןעט אוה תרייסה שומישל יברק בכרכ
שיו טעומ לופיט םישרוד םה .תולגתהל לילב םילודג םיקחרמ םהב רובעל ןתינ
םיהדמ ".םיינפואב רובעל ןתינ םתוא תודאמחב דחוימב ץראב םיבחרנ םיחטש
תחא ויה םיר'צנפש םימיב ,הנש םיעברא ינפל ובתכנש ל"נה םירבדה תא אורקל
םע החינצ ולגרת ףא םה םינומיאהמ קלחב .םיינפואה לש רתויב תולודגה תויעבה
םיינפוא יבג לע קר דלפ ריאי לש וכרד יכישממ אלא ונא ןיא השעמל …םיינפואה
רפסה תא אורקל ץלמומ .תיטסטנפ איה םהלש תוריבעה תלוכיו יגולונכט אלפ םהש
. 1982 דחואמה ץוביקה תאצוהב ,ןמגרא ףסוי תאמ -ריאי ךרד