.גרומ לחנל לולסמל תונומתל םירבסה

:1 הנומת
.ינוינקה קלחה תליחת ינפל ידאוב םירזופמ ויקלחו קסרתהש סוטמ רבש דיל

:2 הנומת
.לויטב תורצקה תוילעה תחאב ןיטרמ

:3 הנומת
.תוטמוקמ רוצ תובכש לעמ ןטק לפמ ףקוע ליבשה

:4 הנומת
.גרומ לחנ לש הפיה ינוינקה קלחה לא טבמ

:5 הנומת
תיתחתב .ריאי הלעמ שארמ תוארנ ןהש יפכ ןושלה לש תוחלמה רוזא
.ידג -ןיע םודס שיבכ תא תוהזל ןתינ הנומתה