.'תויטבנה םירהה לא' לולסמל תונומתל תויבותיכ


:1 הנומת
.הרוגאמ דצימב םימה רוב חתפ

:2 הנומת
.הרושמ לחנ לא רקוב רהמ הדיריב םיבכור

: 3 הנומת
.חרזמ ןוויכמ טבמ הטבש

:4 הנומת
.הטבשב תינופצה הייסנכה לש םיסיספאה

:5 הנומת
.הטבש לש ימורדה קלחב הכירבה לא םימ הכילוהש זוקינ תלעת

:6 הנומת
תעב תיאקירמאה טלוק תחלשמ תא שמשש תיבב הניד ותשא םע דחי ררוגתמ ,חונ ימע
.הטבשב הרפחש

:7 הנומת
. 1906-ב הנבנש יכרותה םילוחה תיב ידירש םיטלוב לתה לע .חרזמ ןוויכמ טבמ הנצינ לת

:8 הנומת
.םולשה לספ ךרוא םיבכור

:9 הנומת
.תיכרותה תבכרה תנחת לש םימה לדגמ

:10 הנומת
.רבסה טלש ,תיכרותה תבכרה תנחת לש םימה לדגמ

:11 הנומת
.8 הביטח יללח רכזל הטרדנאה

:12 הנומת
.תואמצעה תמחלמב ברוח עצבמ תוברקב ולפנש 8 הביטח יללח רכזל ןורכז תבצמ

:13 הנומת
.הנצינ תרעמ

:14 הנומת
.קיתו םיינפוא בכורו הנצינ רעונה רפכ להנמ ח"מלפ דוד

:15 הנומת
.הנצינ רעונה רפכב תוריש תנשב היהש ילארשי בדנל ןורכזה תבצמ

:16 הנומת
.הנצינ יקומח

:17 הנומת
.הנצינ יקומח