.הווח לחנ ךרד ןומר שתכמל רקוב הדש תשרדממ


.הווח לחנ ןוינחב חטשב הניל ללוכה לויט
.שא חטשב רבוע לולסמה
לוחה תעקבב הווח לחנ ןוינחב שגפמ חטש בכר םע םאתל שי :תויטסיגול תונכה
.רקובב דויצה תא ףוסאי הז בכרש ןכו ןוזמהו הנילה דויצל רובחל ידכ
םינופלטל הטילק ונממ ןיאו ךומנ םוקמב םקוממ הלילה וינחש בל םישל יאדכ
םותב ףוסיאה תדוקנ .רשק רוציל תנמ לע ההובג הדוקנל ספטל שיו םירלולסה
ךרעהל שי ףרוחה ישדוחב .ןומר שתכמ זכרמש תוראב ןוינחב איה לויטה
.םילהואב דייטצהל יאדכו דאמ םירק בגנה רהב תולילהש ךכל


.קיז הלעמ ךרד הווח לחנ ןוינחל רקוב הדש תשרדממ :ןושאר םוי

. מ"ק 23 :לולסמה ךרוא
תועש 6:ןמז
תמרל קיז ןיעמ ילגר ליבשב ילגר סופיט ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
.טפנה ריצ ךרואל תולולת תוילעב הביכרו תדבע
תאנ ,'א הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ ןיינעמ יגולואיכרא רתא :ןיינע תודוקנ
.הריתח סכרו ןיצ תעקב לא תורדהנ ףונ תויפצת ,קיז ןיעב הפי רבדמ

:לולסמה טוריפ
תעקבב תישארה ךרדב ךישמנו ןיצ הלעמב תוריהזב דרנו ןיצ הדש ךרד בכרנ
קוצמ ונל ןימימ רשאכ ןיצ תעקב ךותב םיבכור ונא .קיז ןיע ןוויכל ןיצ
.העקבה לע םירגוסה הריתח סכר לש םילולתה תודרומה לאמשמו םיניצה
קר העונת תרשפאמו העונתל רפעה יכרדמ קלח הרגס עבטה תורומש תושר
הליבומה רפע ךרד תופעתסהל עיגנ מ"ק 11-כ רחאל .יזכרמה ריצב
.תדבע תמר רבעל ילאטורב ןפואב תספטמו הכישממ תישארה ךרדה .קיז ןיעל
רתא םקוממ ףחס תגרדמ לע רטמ 300 קחרמב ונל לאמשמ שממ
.קיז ןיע תברוח והז ןיינעמ יגולואיכרא

רתאה .'א הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ בגנב רתויב לודגה בושיי ידירש והז
ללוכ רתאה. 1985-1987 םינשה ןיב ןהכ ףלודור גולואיכראה ידי לע רפחנ
תכימתל שמשו תוילוחמ יונבה ןבא דומע םזכרמש םילוגע םינבמ םייתאמכ
םיינייפוא סרח ילכ ואצמנ תוריפחב .םיפנעמ בכרומ היה הארנכש גגה
הז רתא .הדובע ילכ רוצייל הארנכ ושמשש תשוחנ יליטמ ןכו הפוקתל
תפוקת .בגנה רהב הפוקת התואמ םייזכרמ םיבושי הששמ דחא אוה
היסולכואה לש התוהז .ס"הנפל 2000-2200 ןיב תכראותמ הנוכיתה הזנורבה
ןאלו ועיגה םה ןיאמ .םיגולואיכראה ברקב תקולחמב היונשה הייגוס איה
תא הלעמ ןהכ ףולודורו ןהילע בישהל דאמ השקש תולאש ולא ?ומלענ םה
ונפ םרטב הנש םיעברא בחרמב ודדנש לארשי ינב םה ולאו ןכתיש הרבסה
תפוקת לש םירחא םיטביה םלואו " 1בתוכ אוה ךכו ,ןענכ ץרא שוביכל
ותעפוה לע םירומ ,הרבחה הנבמו הרובק יגהנמ םהב ,א הנוכיתה הזנורבה
תא וסרה רשא ,םירגהמש יאדול בורק .רוזיאב שדח ינתא םרוג לש
לש היאשונ ויה ,המודקה הזנורבה תפוקתב ומייקתהש םינוריעה םיזכרמה
ירומא היה אל שדחה ינתאה םרוגה ךא ,רוזיאל הרדחש השדחה תוברתה
,איה יתעד .חרזממו ןופצמ ןאכל עיגה אל אליממו ,ינגרוק אל ףא
בגנה רהל העיגה א הנוכיתה הזנורבה תפוקת לש השדחה הייסולכואהש
".םיירצמ תאיציב לארשי ינב ורבעש הזל המוד לולסמב ,יניסמ
ישנאש שרופמב ןעוט וניא ןהכ ףולודור (ילש איה םודאב השגדהה)
ךיראת תא םידקהל שי ךכב יכ לארשי ינב ויה א הנוכיתה הזנורבה תפוקת
םיגולואיכראה לע םויה לבוקמה ךיראתל הנש 800-ב םיירצמ תאיצי
תא אורקל ץלמומ) .תלבוקמה היגולונורכב שממ המדא תדיער יהוזו
(לאירא תאצוהב ,םיירצמ תאיצי לע שדח רוא :ןולא דוד לש תרבוחה
םוהתה ימ .ביבש ןיעו קיז ןיע תונייעמל רפעה ךרדב בכרנ תאב רויס רחאל
םעצב םיטלובה טרפ תופצפצו םילקד תשרוח לש הלודיג ןאכ םירשפאמ
םינשב ךא רתויב הלד איה תונייעמב העיבנה .ביבסמש רבדמה עקר לע קוריה
לוכאלו חונל בוט םוקמ והז .ךרדה ךרואל םרוזה םימ גלפ רצונ תומושג
הלודג התייה ולא תונייעמב העיפשה רבעבש הארנכ .טרפה תופצפצ לצב
ןיעמ .הנוכיתה הזנורבה תפוקתב בושייה ישנא םויק תא הרשפאו רתוי
רחאל .רוחשב ןמוסמה ליבשב תדבע תמר לא סופיטה תא ליחתנ ביבש
.תולילתב ספטל ליחתמו תודח הלאמש הנופ ליבשה רצק הביכר עטק
וניתחתמ .לפמב םייתסמ ךשמהבש קיז לחנ לעמ ךישמהל אל בל םישל שי
שרדנ וב רתוי לולת עטק ךשמהב .קיז ןיעו ביבש ןיע לש הפיה קוריה ספה
עטק ןכמ רחאל .דיל דימ םיינפואה תא םירהל תנמ לע הלועפ ףותיש
דע בכרל ןתינ האלהו וז הדוקנמש 592.ג.נל סופיט בושו ינכט הביכר
ירהבו ןותמ ףונב תנייפאתמה תדבע תמר לע ונא .טפנה ךרדל תורבחתהה
.םיניצה קוצמ לש עורפה ףונהו ןיצ תעקב חרזמ ןופצב האלה .רותפכ
םיעופישב תולולת תודיריו תוילע .שיתמ יד אוה טפנה ךרד ךרואל ךשמהה
תוארל רבכ ןתינ םורדב .אמצ שחנ תורהנמל היינפה לע ףולחנ .םיפרוטמ
םע שגפמל ונתוא ליבות דאמ הלולת הדירי ףוסבל .הווח לחנ לש ןוינקה תא
םקמתהל ןתינ בחרה ידאוב .הווח לחנ ןוינקמ עיגמה לוחכב ןמוסמה ליבשה
לש ילגר רויס הווח יבג לא תילגר רייס יאדכ ןמז רתונ םא .הליל תיינחל
תא רסנמ הווח לחנ .ןוינקה לעמ לוחכב ןמוסמה ליבשב םדקתנ .יצחו העש
לא לולת ליבשב דרנ מ"ק ינשכ רחאל .םישרמ ןוינק הב רצויו תדבע תמר
לפמל תחתמ אצמנה הווח בגל גד ןוינקה הלעמב םדקתנו הווח לחנ ץורע
היה בגה ( 2000 רבמבונ) ונלש רוקיבב .ושארב עוקת עלס שוגש הבזרמ
.םוצע בג ןאכ רצונ תומושג םינשב ךא , םישפועמ םימהו בולע יד
יוצמ ףלצ יחיש בגה ינפל .רוזאב םייחה ילעבל דאמ םיבושח םימה
.קיפאה ילושב םילדגה המקשה תב סוקיפ יצע ינשו ןוינקה ריקמ םייולתה
.ןאכל ונעגהש ךרד התואב רוזחנ

.הפירט -ובא תעקב ךרד ןומר שתכמל הווח לחנמ :ינש םוי

.מ"ק 35:ךרוא
.אלמ םוי :ןמז
.לוחה תעקבב הווח לחנ הליל ןוינח :הלחתה תדוקנ
.ןומר שתכמבש תוראב וינח :םויס תדוקנ
.דאמ תולולת תוילעו תינכט הביכר ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
ב'קנב הביכר ללוכ הז לולסממ .םימ קיפסמב דייטצהל בושח :תורעה
. G.P.S-ב רזעהל ץלמומ .טווינב טולשל שיו ןמוסמ וניאש
םניא םיפי'גהש רוזאב םיליבש ןומיס אלל םילמג ב'קנב הביכר :ןיינע
.וילא םיעיגמ


.רפע ךרדב הנימי הנפנו טפנה ךרדב המורד רטמ 700-כ בכרנ הלילה ןוינחמ
ליבש ליחתמ ןאכמ .דח ןפוא הנימי הנופ ךרדש דע מ"ק 1.3 דוע ךישמנ
.בגנה רהב םיפיה םיליבשה דחא והז .ךומנה ףכואה לע ספטל םילמגה
.הווח ןיעו חלאצ םוא ןיע ךרד הברעהמ בגנה תא הצחש םודק ליבש והז
רחא בוקעל השק םימיוסמ םיעטקבו םימ'גור ידי לע ןמוסמ ליבשה
דאמ בורק רבוע אוהו חרזמ אוה ולש יללכה ןוויכה .קייודמה יאוותה
הלועה ידאוה לא המורד תונפל אל בל םישל ךירצ .ףרט רה לש סכרה וקל
ובבותסה הזה בחרמה לכב .םילמג ליבש םג שי ובש 720.ג.נ ןוויכל
.וזה םיליבשה תכרעמ הרצונ םינשה תואמ ךשמבו םילמג םע םיוודב רבעב
םה םבורבש ךכב םירהה ינפוא יבכור לש דובאה ןדעה ןג םה םילמג יליבש
לש למגה ילוא םה םירהה ינפוא.םיפי'ג םהב םישגופ אלו הביכרל םינתינ
םן'גור ובש טלוב ףכואל בוש ספטמ ליבשה מ"ק-כ רחאל .ישילשה ףלאה
תוהזל ןתינ .הרצח סכרו ןיצ תעקב לא תרדהנ תיפצת ףכואהמ .לודג
דרוי ליבשה .ןיצ לחנ לש םיטפסופה ילעפמ תובורא תאו רהה רה תא
.תויעב אלל בכרל ןתינ ונממש ףסונ ףכואל ידאוב ספטמ רחו תולילתב
ונרעצל המיהדמ היווח יהוזו ליבשה ךרוא לכל טעמכ בכרי בוט בכור
ליבשה ךרואל תודוקנ רפסמב .ץראב ולאכ םיליבש טעמכ ורתונ אל
ובא תעקב ינפל םינורחאה םירטמוליקה תשולשב .םיטינומא םיפשחנ
םיצורעה דחאל ונתוא איבת דאמ הפי הדירי .רורב תוחפ ליבשה הפירט
.חנ הלעממ העיגמה רפעה ךרד תא שוגפנש דע החרזמ ךישמנ .ףרט לחנ לש
הפרט .חלאצ םוא ןיעל הליבומה רפעה ךרד תולילתב תספטמ לוממ
רפעה ךרד .וז הפי העקבל םשה תא ונתנ ולא םיצעו לשא אוה תיברעב
הנאטלס לא בר'דל תרבחתמו הכישממ חנ הלעממ העיגמה תישארה
.ןומלצ תחולשב

.חנ הלעמ שארל דע הכילומה רפעה ךרדב ספטל ליחתנ הפירט ובא תעקבמ
םירצק םיעטקבש תולולת תוילע רפסמ ללוכה שיתמ הביכר עטק והז
םודא ירהו םיהדמ בחרמב רואה םייברעה תועשב .לגרב הכילה םיבייחמ
.למחמ תעקבו ןומר שתכמ לא הפי תיפצת חנ הלעמ שארמ .חרזממ םיטבינ
תילוח איה ךרדה למחמ תעקב ךותב מ"ק 3-כ ךרואל ךא הטושפ הדיריה
תא רפשל ךכו םילגלגה ןמ ריווא טעמ דירוהל יאדכ .השק הביכרהו
.תוראב ןוינח דע שתכמה ךותבש תישארה ךרדב ךישמנ .םיינפואה תוריבע

םילשורי ,תוקיתעה תושר ,ןהכ ףלודור -בגנה רהב המודקה תובשיתהה .1
.ס"שתה