ןמיה לחנב ילגעמ לולסמ
מ"ק 31:ךרוא

תועש 5:ןמז

ינוניב :ישוק תגרד

.םיללט תמוצ ןוויכל םיקולח תמוצמ מ"ק -5כ רקוב לחנ תווח :םויסו האיצי תדוקנ

054-522930 ןופלטב הדליהו השמ לצא רקוב לחנ תווחב חוריא םאתל ןתינ
08-6573483 וא

.בגנה תרצותמ תיז ןמשו ןיי הריכמל םיעצומ םג םוקמב

ךכו הפמב תונמוסמ ןניאש רפע יכרד לש בר רפסמ וב שי ןכלו שא חטשכ שמשמ רוזאה :הרעה
ןכ ומכ .רפע ךרד השעמל תמייק חטשבש דועב ליבש לש ןומיס עיפומ ןמיה לחנ ךרואל המגודל
.םיגחבו עובש יפוסב קר ירשפא לויטה

.בגנ תמר לש יסופיט ףונב רפע יכרד ךרואל רקוב סכר רוזאב רבוע לולסמה :ןיינע
ףרוח אופיא איה תצלמומה הנועהו םייתנש-דח לש עפשמ םיקירומ תוידאוה תומושג םינשב
.ביבאו

טקיורפ תרגסמב רהוז הדליהו השמ ידי לע םייתנשכ ינפל המקוהש רקוב לחנ תווחמ אצנ
רצבהל רומא הבורקה הנשבש ןיי םרכ הווחל ךומסב .40 רפסמ שיבכ ךרואל םידדוב תובשייתה
םיצורע הצוח ךרדה .חרזמ ןופצ ןוויכב רקוב לחנ הלעמב הבוט רפע ךרדב בכרנ .הנושארל
ךפשנה רקוב לחנ לש זוקינה ןגא ןיב םימ תשרפ לע אצמנש 620.ג.נ ןוויכל תספטמו םיבר
ףוסבל רבוח אוה םגש םיביבר לחנל ךפשנה ןמיה לחנ לש זוקינה ןגא ןיבלו רושבה לחנל
הארנ םחורי םיקולח תמוצ שיבכ .םחורי סכר לא הפי תיפצת םימה תשרפמ .רקוב לחנל
ךישמנ .םחורי לש היתבב ןיחבהל ןתינ ךשמהב האלהו הריתח סיסב ול ךומסבו וניתחתמ
.ןמיה לחנ לש םיישארה םילבויה דחא ןוויכל ךרד תדרוי הנממש 635.ג.נ ןוויכל

..רתוי תולולת קיפא תויצח רפסמ םע החונ תיסחי איהו ידאוה לש וכרואל תכשמנ רפעה ךרד
עטקב הדרטסוטוא ןיעמ אוה טפנה ריצ .טפנה ריצל רבחתמ ףוסבלו םילותיפ רפסמ עצבמ ידאוה
רבועה ליבשב בכרל ןתינ ןיפולחל .וב תועקוש םיינפואהש ךרה לוחה לשב הביכרל יתעווז הז
קוחרמל תטלובה 444.ג.נב רסממה תנחת ןוויכל הלאמש רפע ךרדב ספטנ .ידאוב ליבקמב
.הלש תוהובגה תונטנאב
תווח איה םגש למנרוק תווח לעמ תאצמנה רסממה תנחתל עיגנ הכורא אל היילע רחאל
ןאכמ .תויתוכיא ןאצ תוניבג רוציי אוה םהלש ירקיעה הסנרפה רוקמש םידדוב תובשייתה
.הצולח תולוח לע ןכו רקוב סכר לש םייברעמ ןופצה תודרומה לא הפי תיפצת

לש םיפסונ מ"ק העבש ,ליח ראב לחנל ךומסב שיבכל רבחתמה טפנה ריצב ךישמנ רסממה תנחתמ
.לויטה תא ונלחתה הנממש רקוב לחנ תווח לא ונתוא וריזחי שיבכה לע הביכר