לודגה שתכמה ךרד רודמ לחנל רקוב הדשמ
םע םישק הכילה יעטקו םילולת םיליבשב הביכר ללוכ הז לולסמ
.םיליחתמ םיבכורל ץלמומ וניאו םיינפואה
םג םיאתמ לויטה ,שתכמה םינפ לא םהרבא הלעמב םידרויו הדימב
ןגראלו םיסוטפילקאה ןוינחב ומייסל ןתינ זאו ,םיליחתמ םיבכורל
.הרזח הצפקה םשמ

מ"ק - 36 לולסמה ךרוא
תועש 10 כ - רעושמ ןמז

דייצ רהל ונישעש םיהדמה לויטה ףוסב הריתח הלעמב ונדריש ןמזב
עפשב ןיחבה יזח , ("דייצ רה ךרד לודגה שתכמה לא תישמממ")
לע ונבילב הטלחהה הלמג עגרב ובו שתכמה תפש לע םימייקש םיליבש
שדוח רחאל רבכ .םיקוצמה לע לודג שתכמ בבוס לויט -אבה טקייורפה
.העברא ונשגפנ
רשפא אוהה לויטה תודוא .איגו הפיחמ ןמרה ,לבונרגב רשא לט ,יזח
."לודגה שתכמה לש םייברעמה םיקוצמה ךרואל"ב אורקל
.המלשוה םרט המישמה ךא
דע ןונבא הפצממ קלחה םג ךכ ,הסוכ רתוי וא תוחפ ינופצה קלחה זא
תא קודבל היה ,רתונש המו םילעוש לחנ לש םיימורדה םילבויל
.לארשי ליבש רבוע םש םייחרזמה םיקוצמה
,ןורואל השרדמהמ ,טושפ היה ןונכתה .השק המישמ התיה וז ,דבעידב
.הדנוטש-ףאלשל קיפסנ ילואו םדקומ ליחתנ ,תועש 6 ומכ והשמ

רשע העשת ,(בשחנ וניא העש יצח לש רוחא) ,ןמזב טעמכ םעפה ונאצי
םישנא לש הצובק ,ראשהו ,םיקיתו םילעוש רסירתכ םכותמ םיבכור
,םויה ותוא תוערואמ תא תופצל םילוכי ויה םאו בכרל ואבש םימימת
.םאוב תא בוש םילקוש ויה חטבל
הדשב תרבוע רפע ךרד לע חרזמ ןופצ ןוויכל השרדמהמ ןושארה קלחה
.רדוגמ רוזא ,ךכ רחא דימו ןיצ
רדגה תא תוצחל ןיא - םירשנה תיסולכואל הלכאה תנחת וניה הז םוקמ
וז ךרד ."לוחכ" תנמוסמה ךרדל רבחתתש דע הכרואל ךישמהל אלא
לע הפי תיפצתל תולעל ןתינ וילא רורצ רה לא ןיצ קוצמ לע ונליבות
לוציפה רחאל .(הביכרל םיהדמ אוה םג לחנל דרויה ליבשה) ןיצ לחנ
םע רוביחב .ןופצ , חרזמ-ןופצ המגמב ןמזה לכ ךרדה לע ךישמהל שי
רוביחל דע הנופצ בוש תלקעתמ ךרדה זאו החרזמ תונפל שי ץצח לחנ
שארב הטרדנאל דע הלועו תלתפתמ ךרדה ןאכמ .םודא ןומיסב ךרד םע
ןיידע ונחנא ןאכ דע .שתכמה דוקדוקמ הפי תיפצת ןאכמו םהרבא הלעמ
םורד ןוויכל הטרדנאהמ הבוג וק סופתל היה ןאכמ ןונכתה .םיכייחמ
הנופצ ךישמהל .לארשי ליבש םע רבחתהלו 675.ג.נל תימורד ,חרזמ
ילוא ,דמחנ היהי םאו ,רודמ לחנ - לוחכ ליבשל היינפה דע וילע
מ"ק המכ לכ ,הרקמ לכב .שתכמה רעפמל דע קוצמה לע הנופצ ךישמהל
לש עודי אלה קלחב אקוד .תינכתהמ תגסל תורשפא התיה םידדוב
ביכר םיה דמ ליבש היה ,לארשי ליבשל הטרדנאה ןיב עטקב ,תינכתה
הריתח רמק לש תוריבשה .לארשי ליבשב וליחתה תורצה .ןיטולחל
,יברעמה וקלח תמועל ,םילולת םיקוצמב תונייפואמ חרזמ ןוויכל
.תירשפא הניא הז רוזאב הביכרה ,היפרגופוטב רתוי ןותמה

תורזוחה תורצפהה תורמל .בגה לע םיינפואה םע רופתל ונלחתה זאו
לע רבוע ,ויפויב םיהדמ ליבשה .ונכשמה ,ליבשב ךישמהל אל תונשנו
,האלה ךממ םילפונ שתכמה לש םיקוצמה ,יברעמה דצהמ - שתכמה תפש
לא תודרוי םיהולא לש תיקנע השלגמ ומכ תועלצמה ,יחרזמה דצהמו
.הלילל םויה תא רבחי לויטהש ונעדי אוהה בלשב .ןורוא תעקב
עלסמ ךא ,בכרל אהי ןתינ וב ליבשל םיוקמ ונדמע רודמ לחנ לעמ
.םינורחאה רואה יביבש םע דחי וזוגנ ונתווקת לפמל לפמ ,עלסל
דציר ןורוא םיטפסופה לעפמ .ןורחא רוא םע לחנה לש וחתפמ ונאצי
,ונב קחשמ אוהו ורבעל םיבכור ונלחתה .גשומ יתלב אשומכ הטלעב
,םינפוא גימצב היעב ,ךכ רחא דימו .קחרמ רמוש דימת ךא בורק הארנ
.לגרב לעפמל רתונה קחרמה תא תכלל םיצלאנ ונאו בכורה תא עקרקמ
םכרד םילדפמ ,תבכרה יספ לע המידק החלשנ הצובקה ירבח בור
םתיא ץורל ליחתה טושפו םינפואה תא חקל ,רועסי רמז .סובוטואל
תא קיבדהל ונחלצה בר ישוקב .םיהדמ רוחב ,הזה שיתמה םויה רחאל
!! םיבוכר ונחנא רשאכ ותציר בצק
ףאלשה .תרחואמ ברע תעשב סובוטואה לא ונעגה ,םישתומ ,ףוסבל
בתכש יפכו .תויווח תויוורו הקותמ ,הבוט הליל תנשל ךפה הדנוטש
שגפנ .ל"כטמ תרייס ןושוביג לע הדות" .קיתו לעוש ,ארויג יל
."אבה שוביכב

לע םישענ םילודג תועסמ ,ה\רבשנ אלו ה\דמע ךא ה\לבסש ימ לכלו
.םילודג םישנא ידי
םיחותפ םיבחרמ