אבה לויטה

.הינק ןופצב רבדמב םירה ינפוא םיינפוא עסמ

םירה ינפוא יבכור תחלשמ אצת 9-24/10 םיכיראתב רבוטקוא שדוחב
תוחפהמ אוה הז רוזא .הינק ןופצב ירבדמה רוזאב ירגתא םיינפוא עסמל
יבל'צ רבדמ ,לאלוק רה ,הנאקרוט םגא תא ללוכ אוהו הינקב םיליוטמ
.טיבאסרמ עבטה תרומש דע ילורוק רבדמו


םיחולמ םימ לש םגא אוה ,םדוקה ומשב ףלודור םגא וא הנאקרוט םגא
סולינה ינינת לש םלועב הלודגה היסולכואה היח םגאב .םלועב לודגה
רה םמורתמ םגאל חרזממ .שעג ירה רפסמ םיאשנתמ םגאל םורדמ .
יטבש םידדונ ובש רבדמ האלהו רטמ 2300 לש הבוגל לאלוק
.ןרובהו הרבגה ,ורובמסה


.זיקרוט אוה וימימ ןווגש הנאקרוט םגא לש יסופיט הארמ הנומתב
האצותכ םיר'צנפ איה הביכרה ךלהמב ונל תויופצה תויעבה תחא
.רוזאב םיצופנה הטישה ימע לש םיכוראה םיצוקהמ

.לויטה ךלהמב ונתוא הווליש חטש בכר יבג לע סימענ דויצה תא
תינכט היהת הביכרה םהב םילמג יליבשב םג ךא רפע יכרדב בכרנ
שורדה ילטנמ ןסוחו בוט יזיפ רשוכ ילעב םינאקתפרה םיבכור .רתוי
:רשקתהל םינמזומ תחלשמל ףרטצמל םינועמו עסמה תואלתב דומעל ידכ

07-6532950 , 07-6596932 , 058-804132,קחצי יזח

hezi01@netvision.net.il

לש יווילו הלכלכו הסיט ללוכ $2000 איה עסמה לש תרעושמ תולע
.חטש בכר

:עסמל תרעושמ תינכות

,לולסמה תליחתל העיסנ .םימו ןוזמב תודיטצה ,יבורינב התיחנ : 1םוי
desert rose לש רתאב

.הנאקרוט םגא ןוויכל ,הביכר תליחת :2 םוי

.הנאקרוט םגא תפש לעש Loyangalani דע הביכר 3,4,5 םימי

.םגאב טישו החונמ :6 םוי

ספטנ ךרדב טיבאסרמ ןוויכל יבל'צ רבדמ תייצח 7,8,9,10 םימי

.לאלוק רה לע

,םינטק םימגא הרומשב) טיבאסראמ עבטה תרומשב רוקיב :11 םוי
.(םירמנו ,תופרי'ג ,םיליפ

(מ"ק 500 לש קחרמ) .יבורינל הרזח העיסנ :12-13 םימי

.ץראל הרזח הסיטו יבורינב תוטטוש :14 םוי