.םימה ילפמו תלזבה יפונ לא
ןלוגה תמר ןופצב םירה ינפוא לויט
16-17/6 תבש-ישש

:לולסמה טוריפ

ברק לע רפסנ ובו ינלוג הפצמ אוה רחאפ לתל רימשמ הביכר :ישש
םדוא רעיל ספטנ םשמ .םימיה תשש תמחלמב ינלוג ימחול לש הרובגה
רבעב הסיכש רעיל דירש אוה םדוא רעי .שוטנ ירוס רפכ -הרועז ךרד
לא ונתוא איבת םדוא רעי ךרד הדירי .ןלוגה תמר לש החטש תיברמ תא
.םר תכרב תפש לע חטשב הניל .םר תכרב
-כ ספטנ םויה ךלהמב , +ינוניב :ישוק תגרד .מ"ק 24 :לולסמה ךרוא
.רפע יכרד לע הכילהה .םירטמ 1000

ליבשב דרנ רחא .הדרו רהו םימרכ רהל בכרנו םר תכרבמ אצנ :תבש
ףונ ףקשנ ונממ ,דורמנ תעלק ינבלצה רצבמל ךישמנו היניק ןיעל
לא ליבשב דרנ דורמנ תעלקמ .בד רה סכרו ןוילעה לילגה לש ביהרמ
.סיינבה לש םיננוצה םימב הצחרב םייסנ .סיינבה
יעטק ללוכ לולסמה .ינוניב :ישוק תגרד .מ"ק 21 :לולסמה ךרוא
.הכילה יליבשב הביכר

,תבגמ ,םי דגב ,םילדנס ,הפלחהל םידגב ,תינורזמ ,הניש קש :דויצ
5 ,(הדעסמ רפכב לכאנ ברע תחורא ) הביכר ימי ינשל ןוזמ ,שותלא
,תיברזר תימינפ ,הביכר תופפכ ,הדסק ,שמשהמ הנגה םרק ,םימ רטיל
.ןיי קובקב ,םייניש תחשמו תשרבמ ,תישיא הנושאר הרזע תכרע ,סנפ

. 07-6564162 'לט ,בגנ תמר ס"נתמ :המשרה
.םימה ילפמו תלזבה יפונ לא
ןלוגה תמר ןופצב םירה ינפוא לויט
16-17/6 תבש-ישש

:לולסמה טוריפ

ברק לע רפסנ ובו ינלוג הפצמ אוה רחאפ לתל רימשמ הביכר :ישש
םדוא רעיל ספטנ םשמ .םימיה תשש תמחלמב ינלוג ימחול לש הרובגה
רבעב הסיכש רעיל דירש אוה םדוא רעי .שוטנ ירוס רפכ -הרועז ךרד
לא ונתוא איבת םדוא רעי ךרד הדירי .ןלוגה תמר לש החטש תיברמ תא
.םר תכרב תפש לע חטשב הניל .םר תכרב
-כ ספטנ םויה ךלהמב , +ינוניב :ישוק תגרד .מ"ק 24 :לולסמה ךרוא
.רפע יכרד לע הכילהה .םירטמ 1000

ליבשב דרנ רחא .הדרו רהו םימרכ רהל בכרנו םר תכרבמ אצנ :תבש
ףונ ףקשנ ונממ ,דורמנ תעלק ינבלצה רצבמל ךישמנו היניק ןיעל
לא ליבשב דרנ דורמנ תעלקמ .בד רה סכרו ןוילעה לילגה לש ביהרמ
.סיינבה לש םיננוצה םימב הצחרב םייסנ .סיינבה
יעטק ללוכ לולסמה .ינוניב :ישוק תגרד .מ"ק 21 :לולסמה ךרוא
.הכילה יליבשב הביכר

,תבגמ ,םי דגב ,םילדנס ,הפלחהל םידגב ,תינורזמ ,הניש קש :דויצ
5 ,(הדעסמ רפכב לכאנ ברע תחורא ) הביכר ימי ינשל ןוזמ ,שותלא
,תיברזר תימינפ ,הביכר תופפכ ,הדסק ,שמשהמ הנגה םרק ,םימ רטיל
.ןיי קובקב ,םייניש תחשמו תשרבמ ,תישיא הנושאר הרזע תכרע ,סנפ

. 07-6564162 'לט ,בגנ תמר ס"נתמ :המשרהףועמ תכרעמל הרזח