אבה לויטה


לודגה שתכמל תישממ םיינפוא לויט

2.12.00 תבש

מ"ק 25 :לולסמה ךרוא

.הכילה יליבשב הביכר ללוכ לולסמה ,ינוניב :ישוק תגרד

,םודס -הנומיד שיבכ לע םתור תמוצב 9:00 העשב :שגפמ תדוקנ
(הנומידל תיחרזמ מ"ק 9)

.םייטרפ םיבכרב :רוזיפו העגה

לחנ רכסב רויס ,תישממ תיטבנה ריעב רוקיב :לולסמה ךרואל ןיינע תודוקנ
,הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ יגולואיכראה רתאהו דייצ רה ,תישממ
.לודגה שתכמה ךותל לולת הלעמב הדיריו ,הריתח סכר ךרואל הביכר

,ןוקית ילכ ,םימ רטיל 3,רקוב תחורא ,חור ליעמ ,תופפכ ,הדסק :שרדנ דויצ
.סנפ ,תיברזר תימינפ

שתכמהמ האיצי םיסוטפילקאה ןוינחב 14:00 העשה תוביבסב קינקיפב :םויס
םיקובקב יולימב ורזעיש החפשמה ינב תא וילא ףרצל יוצרו ןתינ ,לודגה
(יולימל םיקיר םיקובקב איבהל יאדכ) ינועבצ לוחב

.םויסב זכורמב אבויש ןוזמל ח"ש 15 ח"ש 50 :תויולע

: 07-6564162'לט ס"נתמב 29.11.00'ד םוי דע :המשרה

.ןמזב םשרהל ודיפקה ןכל ,תמדקומ המשרהב הנתומ לויטה םויק

העגהל תופסונ תוחפשמ םע הריבח םאתל תונינועמה תוחפשמל **
.םימשרנה לש םינופלטו תומש תלבקל ס"נתמל רשקתהל אנ ,שתכמב קינקיפל

םירה ינפואל הרזחב