10 'סמ שיבכ ןויקינ
:השרדמל ךומסה 10 'סמ שיבכ יוקינ תוליעפ
ילוש יוקינל ונמתרנ ,ןוכיתב םיינפואה גוח לש תויוליעפמ תחאב
הפשאה תומכ .המורד מ'ק 4 ךרואל ,העורה ןוינחמ 10 'סמ שיבכ
םיפידעמ ןיידע םישנאש חכוהל בוצעו ,םיהדמ ךרדה ידיצב תכלשומה
.הפשאה חפל םוקמב ןולחה ךרד םהינימל םיקובקב ךילשהל