ימורה םיברקעה הלעמ ךרד ריפצ םגרל ןורואמ

(ויהי) היהו הנצ רבעו םיברקע הלעמל בגנמ לובגה םכל בסנו
:הנמצע רבעו רדא רצח אציו ענרב שדקל בגנמ ויתואצות
ד ,דל קרפ רבדמב

.הכילה ליבשב םיינכט מ"ק 13 םכותמ ,מ"ק 23 :לולסמה ךרוא

תועש 6 :ןמז

.הכילה יליבשב תולולת תודירי ללוכ ,השק :ישוק תגרד

.ןורוא םיטפסופה לעפמל הסינכה רעש :האיצי תדוקנ

.בכר םש ריאשהל ןיפולחל וא הרזח העסהל גואדל שי .םיברקע הלעמ תיתחת :םויס תדוקנ
!ץיקה ישדוחב רוזאב לייטל ןיא :הרעה

.בגנה חרזמו הברעה ןופצ -םיליבש ןומיס תפמ :הפמ

דרנ םשמו ,ריפצ דצימ לא הריתח לחנ ןוינק לעמ רבועה םיהדמ ליבשב בכרנ :ןיינע
יסדנה לעפמ והז .הקיתעה םימשבה ךרד לש ףיעס היהש ימורה םיברקעה הלעמ ליבשב
יבג לע דרנ .הלולת החולש יבג לע הרצח סכר לא ןיצ תעקבמ ךרד הצרפנ ובש ריבכ
.תורדהנ ףונ תויפצתו המיהדמ הביכר תיווח .עלסב תובוצח תוגרדמ

:לולסמה טוריפ
הלעמל ליבומה ירוטדנמה שיבכה לא הנימי הינפל דע הנופצ בכרנו ןורואמ אצנ
איה בונרוכמ רבועה יאוותה תלילס תרגסמב 1927 תנשב הצרפנ וז ךרד .םיברקע
םכרדב "ינלוג" תביטח תוחוכ תא השמיש ךרדה .תליאו הבצח לא תישממ
, 1953 ץרמבו תליאל תישארה ךרדה היה הז ריצ .1949 ץרמב תליא שוביכל
ויה ונירעצל זא םג) וגרהנ ויעסונ ברו םילבחמ ידי לע דגא לש סובוטוא ףקתוה
הנורחאל ץופיש רבע שיבכהו םילייטמ רקעב תשמשמ ךרדה םויכ .(םיעוגיפ
.(2001 טסוגוא)

ןימי לחנ .קוריב ןמוסמה ליבשב הנימי הנפנו ןימי לחנ תייצחל דע מ"ק 3-כ בכרנ
ילושב בכרנ .תיברעב ןמי ידאו אוה הריתח לחנל רבחתמו ןימי רושמ תא זקנמ
שי .םישק טימולודו ריג יעלסב רתחתמה ןוינקל ךפהנ דאמ רהמש ילוחה קיפאה
. (רורב אל הז עטקב ןומיסה) ידדצ קיפאל הלאמש תוטסל אל בל םישל
לגרב תכלל שי ןורחאה עטקה תא .ןימי הלעמ שאר לא ץורעהמ ספטמ ליבשה
ןוינק לא הפי תיפצת הלעמלמ .תומוהתו םיקוצמ וניתחתמש הרצ החולש לע
ליבשב דרנו ךישמנ .ןחלוג רה ול םורדמו סכר הצוח לחנ אוהש הריתח לחנ
.לוחכב ןמוסמה ליבשל רוביחה תברקב םיקומעה םיקדסה לא

,מ"ק השולש לש קחרמ ,ריפצ דצימ לא ספטמה חונ יד ליבשב בכרנ ןאכמ
היה אוהו בחרנ חטש לע שלוח 488.ג.נ ריפצ דצימ .םידודר תוידאו ךרואל
תישילשה האמה עצמאמש הארנכ .המודקה ךרדב רמשמו םיכרד תנחת
הבצחל הרטפמ רחסה תוריישה חפנ רקיע טסוה , ( 2000 ןהכ ףולודור) הריפסל
יללכ ןפואב .וזה הפוקתב הלודגל התלעש תישממל םיברקע הלעמ ךרד םשמו
םתובישחש םיביתנ רפסמ אלא בגנה תא התצחש תחא םימשב ךרד התיה אלש
ףא שי .הפוקת התואב תויטילופואיגה תוביסנל םאתהב הדרי וא התלע
הז ביתנב הרבע ךלמה המלש תא רקבל האבש אבש תכלמש םינעוטה הלאכ
.םילמג ליבש זא רבכ זא היהש םיברקע הלעמ לש

הלגתה 1982-1984 םינשב ךרדה לע ורמשש םידצמה ךרואל וכרענש תוריפחב
האמה ףוסב דחא היינב לעפמכ ומקוה םהש הארנכו היינבה לש דיחאה יפואה
ליחתמ הנממש ריפצ תברחל דע דרוי ליבשה ריפצ דציממ .הריפסל תישילשה
הלעמ שיבכ לא הפי תיפצת ונממש הז דצימל תולעל יאדכ .יניצרה הדיריה עטק
לש םיטפסופה תורכמ לא ןכו בוג לחנ לש תיחרזמה החולשה לע דרויה םיברקע
ריפצ תברחב תוריפחב .ףונה לש יעבטה םקרמה תא ונישש ןיצ לחנ לעפמ
.לודגה סוניטנטסנוק רסיקה ימימ תועבטמ ולגתנ

עלסב םיבוצח תוגרדמ יעטקב דרוי ליבשה .יתימאה ןשקאה ליתמ ריפצ תברחמ
תומוקמבו מ"ס 20-25 לש קמועל ובצחנ תוגרדמה .םויה דע ורמתשה םבורבש
ךמת תוריק ונבנ ףאו ןבא תוחולב ךרדה הפצור ,םיקלח אל ויה עלסה ינפ םהבש
רמוא הז ןותנו הלעמהמ םיזוחא 95-כ בכרל ןתינ .ףחס עונמל ידכ תושיגר תודוקנב
בכרל השגרהה תא םילימב ראתל השק .םינומדקה םיאנבה תלודג לע לכה
הטמ דרוי התאו הגרדמל הגרדממ תוצפקמ םיינפואה רשאכ לולתה ןורדמה ךרואל
אוהו םינבאב הסוכמ ירוקמה ליבשה םימיוסמ םיעטקב .ןיצ תעקב לא הטמ
ותוא וצפשיו הזה ליבשה תא וצמאי םירהה ינפוא יבכור ילוא) .קוזחת ךירצ
.ץראב הביכרה ףונב םולהי ןימל ךופהי אוה הרומתבו

ריפצ םגרב ונאו הרצק הדירי .ירוטדנמה שיבכה לא ספטנו בוג לחנ תא הצחנ ףוסבל
דצימה .םיה ינפ לעמ רטמ 90 לש םורב הלעמה תליחתב אצמנה דצימה אוה
הז ונדרי ובש רהה עלצ לא הרזח ןנובתהלו חונל יאדכ ובו הנורחאל רזחוש
המ ןיבהל טושפ השק וז הדוקנמ .םיאמורה םיאנבה תלודג חכונל תואתשהלו התע
םיבאשמ הברה ךכ לכ עיקשהלו הלעמל ךרד ץורפל וללה םישנאה תא עינה
לעפמב היפרגופוטהו םילקאה יישק לע רבגתהל .הזה ביתנה תלילסב היגרנאו
לע וסמועהש תורוחסה ראשו םירקיה םימשבה םאה .םינש המכ ךשמנש יסדנה
ויה םאה ?קזח קיפסמ עינמ ויה קיתעה םלועה ירישע לא ךרדב םילמגה תושבד
עטקב םייסא .הבושת שי םלוכל אלו תוררועתמש תולאש ולא ?םירחא םילוקיש
הפידרה לע רוא ךפושה הריפסל הנושארה האמב יחש סוינילפ לש ורפס ךותמ
ץרא לש הלזמ ... " :הנושארה הלאשל תיקלח הבושת קפסמ ילואו תורתומ ירחא
תופוג לע םיפרושה ,תומה תעשב םג םדאה ינב לש תורתומה תפידר ידי לע םרגנ וז
ברע יכ ,םירסומ םינמאנ תורוקמ .םילאל הליחתכלמ ודעונש םירמוחה תא םיתמה
יסקטב ןורינ רסיקה ףרשש םימשבה תומכ תא תחא הנשב רציל הלוכי הניא
,םלועה לכב תוכרענה תויוולהה רפסמ תא ובשח םה .האיפופ ותשא לש הרובקה
תומירעב םימרענה הלא תאו ,םעפ לכב םילאל םינתינה םימשבה יצוצמק תאו
יצחו ןיס ,ודוה ונמעמ םילטונ ,רתויב ריהז בושיח יפ לע .םיתמ תופוג לש ןדובכל
ונלש םישנהו ונלש תורתומהש ריחמה והז -הנש לכ תויצרטסס ןוילימ 100 ברע יאה
,ונלש םילאל ךלוה הזה אוביה ןמ קלח הזיא :םכתא לאוש ינאו .ונל תולוע
"...?ןותחתה םלועה תוחוכל הזיאו

הרבעש הנובלהו רומה ךרדב לארה השנמ ןד "םדק ימיב תוכרעמו תועסמ" ורפסב
בגנב םיכרדה תשרפש ,םיבייחמ םיכרדהו היפרגופוטהש ןעוט אוהו םיברקע הלעמב
תמקוממ איהש הדבועב ןכו הברעב םיברה םימה תורוקמ לשב הבצח רוזאב היהת
ןעוט םג אוה .בגנה רהו םודא ירה ןיבו ףוס םיל ןוכיתה םיה ןיבש תמוצב
ךילוהו םודק היה הרצח סכר -דחא יפרגופוט לושכמ לע רבגתהל ךרצוהש הז ביתנש
יפכ תובכרמ אלו םילמג אוה ירקיעה הלבותה יעצמא רשאכ ,םילשוריל תליאמ
ינויצ םע הלעמה לש תקיודמ הפמ ורפסב איבמ לארה השנמ .םירחא םירקוח ורבסש
.תונוש תודוקנב םיהבג

יאותה תמועל םיברקע הלעמב התלעש ךרדה לש יאוותה ןיב האוושה ךורענ םא
הנושארה לש יאוותה ירה ,םייפרגופוט םילוקישל קר סחייתנו ןומר רעש ךרד רבעש
תא הצוח היינשה וליאו הברעה ךרואל תרבוע איה הבורבש םושמ רתוי טושפ
קוצמה תומדב לושכמ לע רבגתהל הכירצ איה םגו םימ תורוקמב ינעה בגנה זכרמ
םיעיפשמ םיינוחטיבו םייטילופ םילוקישש ןבומכ .ןומר שתכמ לש ינופצה
יאוותה רחבנ אל עודמ ןיינעמ .תונושה םיכרדב שומישה יבגל םילוקישה לע תובר
יאוותב ןכו בקע ןיעו קיז ןיע ,ןיצ ןיע תונייעמל ךומסב תרבועה ןיצ תעקב ךרואל
םידירש ואצמנ תיטבנה הפוקתהמ .וילע רבגתהל שיש יפרגופוט לושכמ םוש ןיא הז
.הקיתע ךרד ןאכ הרבע ןכאש ןכתיו קיז ןיעב דצימה ומכ הז יאוות ךרואל םינוש
הברעב ורשי ,ךרד ונפ רבדמב ,ארוק לוק ": 'ג ,'מ והיעשי ךותמ קוספב םייסנו
".וניתובאל הליסמ

,ןרוג רנבאו ןוירוא ארזע תכירעב םימשבה יכרד :אורקל דאמ ץלמומ :תורוקמ
.2000 רקוב הדש תשרדמ תאצוהב

. 1980,רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,לארה השנמ ,םדק ימיב תוכרעמו תועסמ
םיכרדה יאוות" ,יתביבס ךוניחל ןוכית רפס תיב , 1986 רפלא לעי - רמג תדובע
: 08-6532812'לט רקוב הדש תשרדמ תיירפסב תאצמנ הדובעה ."בגנב תויטבנה

.ריפצ הלעמ םג ארקנ ימורה םיברקעה הלעמ :הרעה