, דלפ ריאי תובקעב
יברעמה לובגה שיבכהו דפרס לחנ לא

.(21.9.90) הנש 30 -מ רתוי רחאל רוקיב"
.הארמה רוצנ רקבמה
טעמ ךילע הרשי ולו
שפנה ןמ
ןאכ העיגה רשא
."ןולדח

ןוגראב ותרזע לע ילילג ןולאלו דפרס לחנב ונתוא הווילש דלפ הקדויל הדומ ינא
.לויטה יווילבו


.דפרס לחנב דלפ ריאי לש ורכזל דעלגה דע הלחתהה תדוקנמ מ"ק 19) .מ"ק -50כ :לולסמה ךרוא
ךרד לע בכרל ןיפולחל ןתינ .יברעמה לובגה שיבכ לע מ"ק 15 לש הביכר ללוכ ןורחאה עטקה
ןבומכ יהוז .ףסונ ץמאמ תעקשה ןכו ףסונ ןמז ךירצמ הז ךא ענרב שדק תחולשמ הנשיה םילורטפה
זוזעל דע שיבכה לע ןורחאה הביכרה עטק תאו ןמז תקוצמל ונעלקנ ונא ירעצל .הפידעה תורשפאה
.חרי רואל ונבכר

.םוק םיכשהל ףידעו אלמ הביכר םוי :ןמז
ץול תורוב ןוינחל הסינכה ינפל מ"קכ שיואמ אל ל"הצ סיסבל הסינכ :האיצי תדוקנ
.ףירח רה תוחורה תמוצ שיבכמ םיאבה הלאל
.זוזע דיל םייתוראב ןוינח :םויס תדוקנ
ילגר הכילה עטק ןכו םילמג יליבשב הביכר יעטק ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
.לולת ןורדמב ףתכה לע םיינפואה םע
.עובש יפוסב וא םיגחב קר רוזאב לייטל שיו שא חטשב רבוע לולסמה !הרהזא

7 -ב םיאודב ינש ידי לע תוירזכאב חצרנש ל"ז דלפ ריאי ןרסל שדקומ הז לולסמ :ןיינע
ץרופ אבצ שיאו ךנחמ לש בוליש .הנימב תדחוימ תוישיא היה ריאי .1959 רבמטפסל
תא סינכה םינחנצ תרייס דקפמכ ןורחאה ודיקפתב .ותמשנ ימינ לכב ןלייטו םיכרד
םתואב תאז לכו !םיינפוא םע החינצ וילייח םע דחי לגרית ףאו יעצבמ ילככ םיינפואה
םיבכור ונאש תוללכושמה םירהה ינפוא לע ללכב םלח אל דוע דחא ףאש םיקוחר םימי
רפסמ ידי לע תיצחנה המר -הובגה בגנה רה לש ינייפוא ףונב רבוע לולסמה .םויה םהילע
אחפנ-דעס רבש ארקנש רבש וק הצוח יתמרה ףונה תא .ןופצל םורד ןוויכמ םידרויה םילחנ
ונאו דלפ ריאי לפנ הז חדינו קוחר רוזאב ןאכ .וילא םיכייש ענרב שדק תחולשו ןרמח רהש
.הובגה בגנה רה יצורעבו יליבשב םירה ינפוא .ונוזחו וכרד תא םיכישממ תמיוסמ הדימב

אוה ךכו .םירהה ינפוא ןדיע ינפל דוע ,רבדמה תבהאו םיינפואה ןיינעל רושק דלפ ריאי
ץראה ןופצב תויושגנתה דוע יאדו ורקי " : 2ריאי ךרד -ןמגרא ףסוי לש ורפסב טטוצמ
,קחורמ ץרא לבח ותוא לע ,בגנה לע היהי קבאמהש םישח ונא תאז לכבו ,הזכרמבו
ריכנש ךכ לע רתונ םנמאה ,ונחנא לבא ,הלא לכמ עתרנש ימ שי .בשוימ יתלבו םימ לכ רסח
.םילויטה תפממ בגנה תא םיאיצומ וליאכ םימו םוח תויעב ללגב ,הנהו ?בגנה תא בטיה
ךרדה אוה םיינפואה לויט .היימימ ילב וליפא תאצל לוכי בגנב םיבגה תא ריכמש ימ ירהו
אתורבחב םיינפואב וליאו ,ידמ רהמ םיפלוחו םיעסונ וטואב .ץראה תא ריכהל רתויב הבוטה
"ליעומ םגו הנהמ םג אוה לויטה ,הלודגהדוקנל עיגהל ןתינ .ץול תורוב ןוינחל תיחרזמ מ"ק-כ יאבצ סיסב רעשב ליחתמ לולסמה
ךא תולא לחנל ליבקמ הנוויכש רפע ךרד תאצוי ןאכמ .ףירח רה– תוחורה תמוצ שיבכמ וז
תרבוע ךרדה .חרזממ ברקע לחנ ןיבו ברעממ תולא לחנ ןיב םימה תשרפ לע תרבוע איה
םירצק םיעטק המכב תולילתב תספטמ איהו םיה ינפ לעמ רטמ 900 לש עצוממ הבוגב
םינותמ םירה .הובגה בגנה רהל יניפוא אוה ףונה .םיינפואה םע תילגר הכילה םיבייחמה
.תולא לחנ לא תיפצתל םדקתהלו ךרדה ןמ טעמ תוטסל יאדכ 894 .ג.נ תברקב .םיכר ראתמ יוקו
תדחוימ העפות תויטנלטא תולא ולא ,םילודג םיצע תוהזל ןתינ וילא םידרויה םיצורעב
םילקא ייונשל תודע ןה תויטנלטאה תולאה םידחא םירקוח תעדל .הובגה בגנה רהל
הלאה יצע תצופתו רתוי רקו םושג םילקא לעב רוזאה היה םינפל .בגנב וללוחתהש
.יניסו בגנה רה ,ריתי רוזא ,םילשורי ךרד ןופצב תפצמ הערתשה תיטנלטאה
.דבלב הובגה בגנה רה לש םילחנה יצורעב הלא יצע ורתונ םילקאה תושביתה םע
עיגנ הלולת היילע רחאלו חרזמ יפלכ הנוויכ תא הנשמ רפעה ךרד 908 .ג.נ תברקב
.770 .ג.נ לש תלגועמה הפיכה תא רוריבב תוהזל ןתינ .דפרס לחנ לע הפי תיפצתל
תויטנלטא תולא רפסמש לולת ץורעב שולגל ליחתהלו םיינפואה תא םירהל אלא הרירב ןיא
םימודק םילמג יליבש הלא .םיב'קנב איה הביכרה דפרס לחנ לש ילעה קלחב .וב תולדג
.םיחירבמ םויכ םג םישמשמ הלא םיליבשש רעשל ןתינ חטשב םירזופמש םיללג יפ לעו
הביכרה .יברעמה ודיצמ ינשהו ידאוה לש יחרזמה ודיצב דחאה םיישאר םיליבש ינש שי
.רתוי השק הביכרה ובש קיפאה לעמ םירבוע םיליבשה םיוסמ ץמאמ תשרודו תינכט איה
לחנב הנופצ הכישממו ברעממ העיגמה רפע ךרד םע תורבחתהל ונתוא ואיבי הלא םיליבש
.דלפ ריאי לש ורכזל הבצמה תא ךרדה לש ןימי דצב ההזנ םיפסונ מ"ק 2 רחאל .דפרס
םוקמה .דפרס לחנ לא םירייע רהמ דרויה םש אלל ץורעל ךומסב אוה קיודמה םוקימה
וב םוקמהמ קוחר אל תאצמנש דפרס תרוגאמ דיל היה םייחב הארנ דלפ ריאי ובש ןורחאה
ךומסב ל"ז דלפ ריאי לש ויחא דלפ הקדוי ונל רפיסש םירבדה הלא .רפעה ךרד לע ונילע
:דע לגל
ונייצ ירשתב ד"יב ,ירבעה ךיראתה יפ לע תאז קודבל םילוכי םתאו קוידב תועובש העברא ינפל"
לובגה שיבכ ןוויכמ לגרב ונכלה םירבחו ונחנא ,החפשמה הפ שממ .יחא ריאי לש וחצרהל הנש םיעברא
םיעדויש םיאודב םג שי .תורובה ןמ קלחב םימ םש שי םכתעידיל ,דפרס רובו השרוח רוב ךרד ,יברעמה
ןאכל ונעגהו לגרב ונכלה םשמ .םיקובקבה תא אלמלו בואשל רשפאו לבח םע ילד םש וריאשהו הז תא
ןאכ ויה כ"הסב .תופוקת ינימ לכמ ריאי תא וריכהש םירבחו רוגימ םיפסונ םירבחב ונשגפו .ברע תונפל
אציו 1992 דע 1970 מ אבצב יתייה ינא .שגרמ דאמ היה הז ישיא ןפואב יל םגו החפשמלש םישנא 120
וטלקנ םהמ ,תויטבנה תוסארטל ךומס ,דבועמה חטשב םיצע ונעטנ 1982 ב .םימעפ טעמ אל ןאכ רובעל יל
ויה .ןפוד אצוי היה הנש םיעברא לש הזה עוראה .החפשמה לכ ןאכ התיה אל םעפ ףא לבא .םימתר 2
.תריסב ודוקיפ תחת ותרשש םירבח םג ןאכ
שממ השע אל השעמלו יצחו םייתנש וא םייתנש תרש אוה .אבצ שיא היה אל ריאי
.ךירדמ-ךינחל ותוא ונימ עובש ירחאו םיכירדמ ורסחו םיניצק סרוקל חלשנ אוה .םיניצק סרוק
ינימ לכל קשמל רזח אוה .הגרד לבק אוה סרוקה םויסב …םימי םתואב רחא אבצ היה
ול עיצה םריבא םחנמ - ןמ היה ומש םינחנצה ט"חמ .עבקה אבצל ותוא וסיג .תויליעפ
לש רתוי היה ירוקמה ןויערהו רוג הטומ זא היה םינחנצה ט"חמס .תריסה דקפמ תויהל
היה ריאי תא דחיו ןיפאש המש בשוח ינא .ל"חנב ם"יכמ סרוקב ולש דקפמה היהש הטומ
.םויה אבצה תא םיניפאמש םיעבורמל הסינכה רסוחו העורפ דאמו תישפוח דאמה הבשחמה
בושחל קר ,ברעב הפ םגו םינשה לכ .ם"ופ דקפמ יתייהו הרידס הדגוא דקפמכ יתררחתשה ינא
.תחא ךרדב קר עיגהל ןתינ היה ידג ןיעלש ול עירפה . םזיו םהילע בשח אוהש םירבד לע
תריסה םע אוהו .והשמ תושעל ךירצ ןכלו התוא קתנל לקנב היה ןתינו םודס ךרד הכלה ךרדה
הדובע ימי השלש דוע ועיקשהו ורזח םה רחא . נ"נו פי'ג ודירוה םה .יצחו םוי ךות ךרד ץרפ
םג זאו תליא יבגל רבדה ותוא .הלעמה תא בוש רפיש ל"הצ ןכמ ריאל .ךרדה תא ורישכהו
הרבח סיגל היה ולש ןויערה .תליא תא וקתניו םינדריה םע ורבחי םירצמהש הז לע רבוד
.דוקפה ףולאל ךלה ריאי .תאז רשא אלו ןועגש הזש בשח ט"חמה .רעונה תועונתמ םיצוביקהמ
רמא אוה .בוט ולצא 'לפנ' הזש םשה תא םתעמשש חינמ ינא ,הפי םהרבא היה דוקיפה ףולא
.תותשרו ץפנ ירמוח תצקו םירענה תא ליבוהל תיאשמ :בישה ריאיו ךירצ התא המ רדסב
-הפי םהרבא ול רמא .םיבכרה תוריבע תא רפשל ידכ תושק םיכרדב תותשר םימש ויה םעפ
.םימי השלש ךשמב ךרדה תא וצרפ םה תריסה יליח םע דחיו םירענ 60 -כ ןגרא אוהו .תלבק
.וב עוסנל רשפאו םיק איהה ךרדה לש ירוקמה יאותה .םיפטנ ןיע ןוויכמ םורדמ ודבע םירענה
רוזאב דחא ,ץורפל ןנכת אוהש םייתיעב םיעטק ינש דוע ויה . "00 .ג.נל םילוע םיפטנ ןיעמ
תויצוביקה תועונתה ירבחו וצרפ איגש רהב ךרדה תא .השרוח רה רוזאב ינשהו איגש רה
.1960 כ"שת הכונחב תריסה יליח םע דחי
תוגוז טווינ ליגרת ךלהמב היה הז .1959 רבמטפסל 7 ב טלשב בותכש ומכ גרהנ ריאי
תקחורמ ריפח ראב .ריפח ראבב התיה שגפמה תדוקנו רשימה רוזאמ וכלה םה .תריסה לש
תורוב -יתנייצש תורובה דיל הנורחאל םייחב הארנ אוה .ןרמח רהל רבעמ ,ןאכמ מ"ק 12
םושמ וילא ושגנ אל םה .םיאודב ינש םע רבדמ ותוא ואר םה .תוילוחה תחא ידי לע דפרס
דרפש ירחא .טווינל תורושקה תולאש וא ץראה תעידיב תולאש םתוא לאשי אוהש וצר אלש
רבועש ליבשב ךלה איה .ריפח ראבל רצקה יאותה לע ךלה אוה (ותעדל תוחפל)םיאודבהמ
ובקע ירצמה ןיעידומה לש סיוגמ ליח היה םהמ דחאש םיאודבה ינש .וזה הטרדנאה ירוחאמ
.חוקיפ םוש היה אלו לובג הפ היה אל .ךלוה אוה ןאל םהל רמא אוהש םג ןכתיו וירחא
הז רוזאב ומיקתה םירחא םינומיא ומכ טווינהש תוביסה תחאש ונעט תריסהמ םיליחה
הלא םירוזאב בבותסהל טעמ ל"הצש םושמ ,חטשב בבותסמ ל"הצש תוארהל ידכ התיה
קחרמ םיאור ונאש איגב סכרה רבעמ ודרי םיאודבה ינש .ןאכל ועיגה אל ללכב םיחרזאו
עגפ ןושאר רודכ .וב ורי םה .בראמ ול ונמט םה ונתמה חיש רוזאבו .ונתיאמ מ"ק יצח
תא ונקור םה זאו הזחה ול עגפ ינשה רודכה .בוש וריו ותארקל וענ םה .לפנ אוהו שארב
ןתינ וליג םיששגהש םינמיסהמ םג .יזועמ תוריל חילצהו שא בישהל הסינ אוה .תינסחמה
.םיילענה תאו ןועשה ,יזועה תא ול וחקל םה .תמ אוה זאו .םהב קבאהל הסינ אוהש קיסהל
ליגרתב ההש ומז ותואבו רוגי ץוביקמ םג היהש תריסה לש פ"מסל ועידוה יצחו שמח העשב
רקובב תרחמל ותוא אצמ .שפחל וליחתת םהל רמא אוה .שגפמל עיגה אל ריאיש ןופצב
.ץרפמה ןיע ץוביקמ רוחב תריסה לש פ"סרה
הזה םוקמה תא רחב אוהש הביסה .הנש םיעברא ינפל אבא הפ םיקה הטרדנאה תא
ילניגרואה שישה חןל תא ונפלחה םינש 17 ינפל .המודאה ןבאה םע לודגה עלסה איה
הרבחה .ורבש םיחירבמ-םיאודב שישה חול תא .רוגימ רוחב ידי לע ןכוהש הזה חולב
,הבשחמ שפוח לע יתרביד .שדח חול ןיכהל וטילחה שדוח ינפל ןאכל ואבש תריסהמ
תריס דקפמש בושחל .םיכרדה תצירפ לש תחא המגוד קר יתתנ .הז לש םושיו תויתריצי
םיכרדה יתש .ךירצש המ תא השוע םגו לארשי תנידמל בושח הז יכ ךרד הפ ץורפל טילחמ
לובגה שיבכ ךרואל ריאי ךרד הינשהו הדוהי רבדמב ריאי הלעמ תחאה ומש לע תוארקנ
תולעהל ללכב רשפא םא עדוי אל ינאש תפסונ המגוד אוה םיינפואה לש רופיסה .יברעמה
.הז תא םשיימ םגו הז לע בשוח םג פ"מ לש המרב אבצב והשמש תעדה לע
קוידב אל .וקחצ שממ תרייסהמ ה'רבחהו םיינפוא רשימב וחינצה םה םיליגרתהמ דחאב
ירחאו …וקחצ ,וקחצ ,וקחצ .החנצהב וקרפתה םיינפואה לכו םיינפוא חינצהל ךיא ועדי
הרקמל ןיכהל שארמ גאד ריאיש םיינפוא תוגוז םיעברא םע תיאשמ הבציתה םייתעש
.ןומר הפצמל הביכרב וכישמה םהו ,הלקת לש
ונחנאש הביס ןיא םילמג םע םירדתסמ םיאודבה םא .םילמג לש התיה תפסונ המגוד
:ול ורמאו עיבר-ובא לילחל ואב .םיחירבמ לש םילמג 6 וספת םה .םתיא רדתסנ אל
לחר תמרמ דחאו דורח ןיעמ ה'רבח השלש ולצא ובשי ."םילמג ונתוא דמלת הללאי"
.הדוהי רבדמ לא ובכרו ןירבוג תיבמ עסמל ואצי םה ןכמ רחאל .תועובש השלש ךשמב
ןמ דחא בתכש 'םיפפועמה םילמגה עסמ' ארקנש רפסב תוראותמ םהיתואקתפרה
רפסמ אוה וב ,ןורחאה קרפה דבלמ תמא רפסב בותכה לכ .םייח רב בקעי םיפתתשמה
דעוימו לילק אוה רפסה .םיקוסמב וסטוה םילמגה הבש הקנ-א ףירע רוזאב הלועפ לע
הבשחמה שפוחב היה ודוחי , אבצ שיא ךכ רחא היהש ימכ ,ולא תואמגודל רבעמ .רעונל
.שומימ ידיל ואיבהל ולכותש יאנתב םיצור םתאש ןויער הזיא ולעת .ולש טלחומה
תרייס לע דקפל יתרזח חרזא יתייהש ירחא .םילייחלו םיפופכ םידקפמל םג ןתינ הז שפוח
וארת תונומתב .הלאה תודיחיה לש יפואה תא ובצעש הלאמ דחא אוהש בשוח ינאו ,ינלוג
ץוביקהמ איבה אוה .םירצק םייסנכמ םישובל םה רשאכ םידבוע םהש הלאה ה'רבחה תא
הייחצמ יעבוכמ בוט רתוי היה לבמט עבוכ .םירצק םייסנכמו לבמט עבוכ .לבמטה עבוכ תא
ט"חמ רושיאב רדוסמה שובלה היה הזו .םייטקרפ רתוי ויה םירצק םייסנכמו ,אבצב זא ויהש
.ץראה תעידיבו טווינב דאמ בוט היה ריאי .הרוק תמאב המ עדי אוהש החנהב םינחנצה
פ"מסה העש יצחב שגפמה תדוקנל עיגהל רחא אוהשכ ןכלו םשומימבו םינמז תכרעהב
.רומח והשמ הרקש ןיבה םיקילא רוזאב היהש
הפתתשהש הרידס םינחנצ תגולפב פ"סר היהש ילילג ןולא ראת דלפ ריאי חצר רחאל הרק המ
:ילילג ןולא .בגנב םיאודבה תייסולכוא דגנכ תויוליעפב
.ריאי לש ותוישיאל הלמ ףיסוהל הצור ינא .הקדוי לש וירבדל ףיסוהל המ הברה יל ןיא "
אוהשכ טווינל ףרטצמ הגולפ דקפמש ,הזכ רבד אצמנ אל םירזומ יכה תומולחב וליפא םויה
.תישיא המגוד ראתל הזמ בוט רבד ןיא .תישיאה אמגודה לש תיצמתה יהוז .דבל ךלוה
יתביטח ליגרתב התיה םינחנצה תביטח םימי םתואב .לגרב ךלוה ינא -לגרב םיכלוה םתא
חצרנ ריאיש רחאל דחא םוי .הטבשב ויה םידודגהו הביטחה הטמ .(1959 רבמטפס) ושאר
ךלהמבש שיגדהל שי .בגנה ןמ לארשי יבשות םניאש םיאודבה לכ יונפל ידימ עצבמ עבקנ
ינשב עצבמל וארק .הלהבמ בל ףקתה לבקש ןקז יאודב טעמל יאודב ףא עצפנ אל עצבמה
תינכות .ומש יבגל ל"הצב חוכיו םיק םויה דעו רגה עצבמ וא ץמח רועב עצבמ ,תומש
םינחנצה תביטחש התיה םורד דוקיפ ףולא היהש הפי םהרבא טילחה הילעש עצבמה
תא רתאתו םורדב םיפינצ רובו איגש רה דעו תדבע ןיעמ בגנה בחרמ לכ לע סרפתת
םירבג -םיתוש םידליו םישנ .םימל השיגה תא םירבגמו ןאצמ ענמתו םימה תורוקמ לכ
.האלמ החלצה חילצה ל"הצו דחפמ דחא יאודב תמ עצבמה לכב .םיתוש אל הנקמו
והשימש ןימאהל השקו םייעובש ךשמנ עצבמה .דחא יאודב ףא ראשנ אל בחרמה לכב
ידורמנ לש אבא -רתוי בוצע היה ךשמהה .םימ אלל חטשב םייעובש דורשל היה לוכי
בגנל םיאודבה ןמ קלח ריזחה דוקיפה לש ןיעידומה ןיצק היהו תורתוכב 'בככמ' תעכש
עונמל וחילצה אל םהו חילצה אל הזה ליגרתה .לובגה לע ורמשי הלאש הרטמ ךותמ
ןוצרה היה ריאי תא ןייפאש המ .םויסל ףסונ טפשמ ףיסוא .םיירצמ םע לובגהמ תורידח
.תובוט תואמגוד ויה םילמגו םיינפוא ,םישדח םירבד עצבלו ןנכתל ,םוזיל דימתמה
םילמג תרייס רתוי רחואמ המקוה ןכו םינורוטקרט תרוצב םשיי ל"הצ םיינפואה ןויער תא
".ל"הצב

םיבכר ידי לע סומרה חטשב הנופצ רפע ךרדב ךישמנ דלפ ריאי לש ורכזל דעלגהמ
הברעמ אוה ונלש יללכה העונתה ןוויכ .הלאמש הנפנ הב םיכרד תמוצל דע ל"הצ לש
יאותה םירצק םיעטקב .םורדמ ןרמח רה תא םיפקוע ונא רשאכ לובגה שיבכ ןוויכל
וקיפא לא דרנו ןרמח רהל הינפה תא רובענ .םתוא רובעל ידכ ץמאמ שרדנו ילוח טעמ
לעו לקד ץע ינפ לע ףולחנ ךרדב .תולא לחנ לש וכשמה השעמל אוהש השרוח לחנ לש
תונפלו תועטל אל בל םישל ךירצ .המורד תוכישממה רפע יכרד לש תוינפ יתש ינפ
לחנב הלוע ךרדה ךשמה .הברעמ תויהל ךירצ יללכה ןוויכה הרקמ לכב .הנימי םהב
.לובגה ךרואל ולרטפש םילייחהמ ומש תא לבקש 'םינימה תעבש' ןתסוב דיל רבועו ןנתמ
הדיריה תליחת ינפל הפצמל ונתוא ליבות הכורא אל היילעו .לובגה שיבכל תרבחתמ ךרדה
תוטלובה ויתופיכ שולשב חטשב טלובה הז סכר לש יברעה םשה .ענרב שדק תחולשמ
לא ונממ הפיה תיפצתה לע זמרמ הז םש .הכוראה ןיעה רמולכ 'ןיע לא ליוט' אוה
לב'ג קפואב טלוב דחוימבו ףונה יטרפ תא טרפמה שיש חול םוקמב .יניס ןופצ יבחרמ
ךרד החולשה לע ונל ןימימ .תמסרופמה הקידב ותוא הצוח שירע לא ידאוש לאלה
.1982 -ב ץרפנש לובגה שיבכל ליבקמב הכישממה דלפ ריאי םש לע תארקנה םילורטפה
החונ שיבכה לע הביכרה .םילורטפה ךרדב בכרל ץלמומ חכהו ןמזה תא שיש ימל ןבומכ
תחא השחרתה הז רוזאב .החבס לב'ג לומ הנטק הפיכל תספטמו ןומחש קמע תא הצוחו
ןויצ -רה ריאמ לש ודוקיפב םינחנצ תריס תופתתשהב 1955 -ב תולודגה לומגתה תולועפמ
השרוחה לא ונתוא ליבותש השובכ רפע ךרדל הנימי הנפנ .רחא רופיסל ךיש רבכ הז לבא
לארשי הוקמ רפסה תיב ירגוב ידי לע העטינ וז השרוח בגא ךרד .זוזע בושייל תחתמ
חוריא ןימזהל ןתינ .הנושארה םלועה תמחלמב יכרותה אבצב יאבצה תורישל ףילחתכ
םעונ לצא תימונורטסא תיפצת וא לוממ העבגה לע תמקוממה םילויטה תוחב שארמ
. בושייב ררוגתמה ןמסייו

:תורעה

עבטה תנגהל הרבחה לש יתנשה סנכה ,ןוירוא ארזעו יניע בקעי ,יברעמה לובגלו הנצינל .1
. 1994 ץרמ ,ד"נשת ןסינ
.1982 דחואמה ץוביקה תאצוה ןמגרא ףסוי ,ריאי ךרד .2
.07-6555788 'לט ,מ"עב רבדמ ילויטל זכרמ -בגנב םייתוראב .3
.07-6558502 'לט – ןמסייו םעונ .4