.דלפ ריאי תובקעב - תונומתל םירבסה

איה תטלובה הפיכה .תילגרה הדיריה תליחת ינפל הנופצ טבמ ,דפרס לחנ :1 הנומת
.ענרב תמר תיארנ קפואבו 770 .ג.נ

יצורעב תוצופנ תויטנלטא תולא .דפרס לחנ לא דרויה ץורעב תיטנלטא הלא :2 הנומת
.בגנב תומודק תופוקתב חל רתוי םילאל דירש ןהש םינעוטה שיו הובגה בגנה רהב תוידאוה

ינשמ םיכשמנה םילמג יליבשב איה הביכרה .דפרס לחנ לש ןוילעה וקלחב ףונה :3 הנומת
.ץורעה ידיצ

.ל"ז דלפ ריאי ןרס לש ורכזל הבצמה :4 הנומת

תמחלמב 51 דודג ד"גמו ינלוג תרייס דקפמ היהש דלפ ריאי לש ויחא דלפ הקדוי :5 הנומת
.םירופיכה םוי

.ריאי ויחא לע רפסמ הקדוי :6 הנומת

רחאל דימ ךרענש 'ץמח רועב' עצבמ לע רפסמ םינחנצב פ"סר היהש ילילג ןולא :7 הנומת
.יניסל לארשי תנידמ יחרזא םניאש םיאודבה לכ תא שרגל התיה ותרטמו דלפ ריאי חצר

.1959 רבמטפסב םיאודב ינש ידי לע ריאי חצרנ וב םוקמב קוידב בצינ הז םינבא לג :8 הנומת

…הז רוזאב לויטל תוצלמומה םיינפואה קוידב אל הלא :9 הנומת

תואלקח לש םידירש ןכו םישוטנ םינתסוב רפסמ רוזאב .השרוח לחנב לקד ץע :10 הנומת
.הקיתע

םילמג ילויטל וא םירומח ילויטל תאצל ןתינ .רבדמ ילויטל זכרמ םייתוראבב :11 הנומת
.רוזאב

דלפ ריאי תובקעב :1 הפמ

דלפ ריאי תובקעב :2 הפמ