ורוא היגי אל חריו
.(עצוממב) םירטמוליק 384,000 "קר" ןאכמ וקחרמ .םוקיב רתויב בורקה וננכש אוה חריה
,םירטמוליק 363,000 ידכ דע ברקתמ אוה .הספילא תרוצב לולסמב ץראה-רודכ תא ףיקמ חריה
.םירטמוליק 405,000 דע קחרתמו בש ךכ רחאו
:העיתפמ הדבוע וליג ,רזייל ינרק תועצמאב ץראה-רודכמ םינעדמ וכרעש ,תודידמו תויפצת
מ"ס 5 לש בצקב ונתאמ קחרתמו ךלוה חריה
רתוי ןטק ןאכמ הארייו רתוי קוחר חריה היהי םינש יפלא תואמ המכ דוע .הנש לכב ךרעל

תנומתב .םימונורטסא לשו עדמ ישנא לש רקחמלו תונרקסל אשונ חריה היה םדק ימי זאמ
ימרג לכמ רתויב וילא בורקה אוהו ,ץראה-רודכ תא ףיקמ חריה םינומדקה םינוויה לש םלועה
םילולסמב ךא ץראה-רודכ תא םה ףא םיפיקמ ,תכלה-יבכוכו שמשה ,םימשה ימרג ראש .םימשה
.רתוי םיקוחר
ןושארה היה ,(ס"הנפל 150 ךרעב) ס"הנפל 2-ה האמה ןב ,סוכראפיה ינוויה םונורטסאה
תיפצת תועצמאב תאז השע אוה םג .ץראה-רודכמ וקחרמ תאו חריה לש ולדוג תא בשחל חילצהש
.םיירטמואיג םיבושיחב רזענו חרי יוקיל תעב ץראה-רודכ לצ לע
.הנבלה יוקיל תעפות תא תא יטמיכס ןפואב ריבסמה הטמל םישרתה
ענומ רשא לצ רצויו ,שמשה ןיבל חריה ןיב אצמנ ץראה-רודכ (הנבל יוקיל) חרי יוקיל תעב
לבקמ אוה :ןיטולחל לפא וניא ךא ,ורהוז תא דבאמ חריה .חריה ינפ תא ריאהל שמשה רואמ
.ורדה אולמב הלגתמו בש אלמה חריה ופוסבו ,תועש רפסמ ךרוא חרי יוקיל .םומע-םודא ןווג
.דחא חרי יוקילמ רתויב "םיכוז" ונא תורחא םינשבו ,חרי יוקיל אלל םינש שי
ינב לש תיעדמה הבשחמה לע תובר עיפשה ,הריפסה ינפל 4-ה האמב יחש ,לודגה וטסירא
,חריה ינפ לע ליטמ ץראה-רודכ רשא הרומקה לצה תרוצב ןיחבה אוה חרי יוקיל תעב .ותפוקת
הפי תאז תוארל ןתינ .הלוגע םא יכ החוטש הנניא ץראהש הנקסמל ותוא האיבה וז תיפצתו
ירודכ ףוג קר רוציל לוכי תאז תאו הלוגע איה לצה רוזא תמש ןכאש הנבלה יוקיל םוליצב
.חוטש אלו

תידוהיה תרוסמב חריה
.האירבל יעיברה םויב שמשה םע דחי ארבנ אוהו ,ןטקה רואמה ,ארקמה יפ-לע ,אוה חריה
תחפ המע הרקוי ךוסכס לשב קרו ,שמשה לשכ קזחו ריהב ורוא היה הליחתב ,ל"זח יפ-לע
.הלילה תכלממ לע יארחא ראשנ אוהו ,ורוא
,גי) "ורוא היגי אל חריו" :רמאנ והיעשיב ,לשמל .חרי יוקילל םינוש םירוכזא שי ארקמב
.(ז ,בל) "ורוא ריאי אל חריו ונסכא ןנעב שמש" :לאקזחיבו ,(י
איה הקזחה שמשה וליאו ,לארשי םע לש רמולכ ,בקעי לש ונורטפ אוה חריה תידוהיה תרוסמב
,םלועה תומואל ער ןמיסל המח יוקיל בשחנ ןכל .םלועה תומוא תא גציימה ,וישע לש ונורטפ
.(אע ,טכ ,הכוס תכסמ) לארשיל ער ןמיס - חרי יוקילו