.ץול תורובלו דדוע תוראבל ןומר הפצממ


תצובקל ול םורדמ בכרנו ותוא הצחנ הז לולסמב . תיפונ הנינפ אוה ןומר שתכמ
.ןומר שתכמל םורדמ תופיה תויפצתה תחא ודיע רה לא ספטנו הקיתע תוראב


רצק טרסו תונומת


תועש 4 לש רצק הביכר םוי אוה ןושארה םויה רשאכ םיימויל דעוימ הז לולסמ
יקש לש לטנה אלל בכרל רשפא זאו יוויל רותב חטש בכר ןגראל יוצר .הביכר
םיראשנ םא דחוימבו רתוי השק ךפוה הז לולסמ יוויל בכר אלל .ןוזמו הניש
.ןומר הפצמל ץול תורובמ הרזח הצפקהל גואדל שי ןכ ומכ .חטשב ןושיל

:ןושאר םוי
מ"ק 21 :לולסמה ךרוא
ינוניב :ישוק תגרד
ןומר הפצמ קלדה תנחת :האיצי תדוקנ
םטיפ רעפממ האיציב :חטשב הניל

:לולסמה רואית
ינפל מ"ק-כ .םיבכוכה הפצמו תוקפלאה תווח ןוויכל ךישמנו ןומר הפצמ תא הצחנ
ךרדב בכרנ ."רבדמב הכוס" לא ןוויכה תא הרומה טלש ההזנ םיבכוכה הפצמ
רוזאב ידוחי יתוריית טקיורפ והז .רבדמב הכוסל דע םיפסונ מ"ק 2-כ רפעה
םייחה עיגימ שפנל עוגרמ לש תויוליעפו תודדובתה תוכוס עיצמה
םוקמהש תופסונה תויוליעפהו חוריאה לע םיפסונ םיטרפ .םיצוחלה םיינרדומה
. http://www/succah.co.il רתאב אוצמל ןתינ עיצמ
שארל הליבומה םודאב תנמוסמה רפעה ךרדב בכרנו ךישמנ רבדמב הכוסמ
ןומר הלעמ שארמ .הקיתע תואלקח תוקלח הכרדב הצוח ךרדה .ןומר הלעמ
רפע ךרד אוה ןומר הלעמ .ולש ימורדה קיה לאו שתכמה לא הפי תיפצת
תיתחתב .םיעטק רפסמב השק טעמ הדיריה .םודק ביתנ ךרואל תרבועה השק
תוששב .םטיפ רעפמ לא הליבומה רפעה ךרדל דע החרזמ ךישמנ שתכמה
ללשב קהוב שתכמהו םיביהרמ םיעבצ םישבול ביבסמ םירהה םייברעה ןיב
קוצמב רבש ךרואל רבועה םודק רבעמ אוה םג ,םטיפ רעפמ .םינווג
.תורקנ לחנל תדרוי רחאו ףכואל תספטמ ךרדה .ןומר שתכמ לש ימורדה
לשב ךרדהמ תדרל אל ריהזמה טלשל עיגנ תורקנ לחנ ךרדל התורבחתה ינפל
.דדוע תוראב דע טעמכ הברעמ תכשמנ וז הלבגה השעמל !!! םישקומ תנכס
תפסונה תורשפאה .הליל תיינחל דמחנ םוקמ ןתינ וז ךרדל ןופצמ חטשמב
.םיליבשה ןומיס תפמב ןייוצמה ימשרה הלילה ןוינחל דע הברעמ ךישמהל איה

. "התבטיב ונחיו דגדגה רחמ ועסיו .דגדגה רחב ונחין ןקעי ינבמ ועסיו " :'ב םוי

מ"ק 37 :לולסמה ךרוא
ךרואל הכילה ליבשב הביכרו לגרב הכילה ללוכ לולסמה .+ ינוניב :ישוק תגרד
.מ"ק 5-כ
.ףירח רה - תוחורה תמוצ שיבכ לע ץול תורובל הסינכה :םויס תדוקנ
ךא ,דדוע תוראבב הייתשל םיבוט םימ אוצמל ןתינ םושג ףרוח רחאל :םימ
.הז רוקמ לע ךמתסהל אל ףידע

:לולסמה רואית
תמרל ןופצמ תרבועש הבוט רפע ךרד יהוז .לוחכב תנמוסמה ךרדב הברעמ בכרנ
.קיס-א ידאו אוה תורקנ לחנ ךותב תכשמנ איה הליחתבו (...רוסאה רוזאה) בדח
וליאו ןומר שתכמ לש ימורדה קוצמהו דדוע רה ןיבש רוזאל ךישממ תורקנ לחנ
תא תוהזל ןתינ םורדב קחרה.דדוע רה לש שוגל םורדמ הכישממ רפעה ךרד
היינפל דע תדרוי רחאו .הל ןופצמש המרה לעמ תטלוב ףירע רה לש הגספה
.(ליבשכ תנמוסמ וז רפע ךרד ןומיסה תפמב) .קוריב תנמוסמה רפע ךרד לש
הצובק יהוז .דדוע תוראב לא ונתוא ליבות דדוע לחנ ךותב תרבועה וז ךרד
דחא והז .לחנה קיפא לעמ ףחס תגרדמב םירופחה תוראב הנומש לש
םידוונל דאמ בושח היה אוה ןכלו בחרמה לכב םידדובה םימה תורוקממ
ראבה דיל ."חלאס םוא דדיע ריב" אוה םוקמה לש יברעה ומש .רבעב ויחש
םימ ויה תישארה ראבב 2001 ץרמב ונלש רוקיבב .לשא יצע םיחמוצ
תיב ףירע רה לא ספטמה ליבשה תליחת דיל דדוע תוראבל םרדמ .םילולצ
םיקיתע םירבק ולא יתעד תוינעלו ילומוט תוהזל ןתינ וילא ךומסו יאודב תורבק
ודדנש לארשי ינבל ילוא רושקל ןתינ הלא תא .םיאודב ירבק אלו רתוי
יעסמב תונחתה תחא דגדגה רח םע דדוע תוראב תא םיהזמה שי .הז בחרמב
רחמ ועסיו .דגדגה רחב ונחין ןקעי ינבמ ועסיו " (ג"ל ,ג"ל רבדמב) לארשי ינב
. "התבטיב ונחיו דגדגה

ליבשה תליחת דע מ"ק 5 דוע ךישמנו לוחכב תנמוסמה ךרדה לא הרזח בושנ
ךשמהב לבא ,בכרל ןתינ ןושארה עטקה תא .ודיע רה לא ספטמה םודאב ןמוסמה
ןתינ ליבשה ךרואל .ודיע רהל תחתמש המרל דע םיינפואה תא בוחסל שי
תחפשממ רידנ חמצ והז .רבדמה סביר לש םירידאה םיעה תא תוארל ביבאב
יולת םילעה לדוג .באומ תמרלו בגנה רהל ימדנא ןימ אוהו םייתיבוכראה
ןמ ןיכהל רשפא ןינד יפ לע .הנש התואב הדריש םיעקשמה תומכב
יאדכ .לוכאל ןתינ תוריעצה תוחרפתה תאו הת יומד הקשמ םיבועמה םישרושה
.םיה ינפ לעמ רטמ 959 ודיע רה תגספ לא ספטלו ץמאמה תא עיקשהל
החולשה ךרואל בכרנו ותוא בוזענ רחאו הביכרב םודאה ליבשב ךישמנ
רשאכ ויפויב םיהדמ הביכר עטק והז .980 ג.נ ךרד שתכמה תפש לע תכשמנש
ןומר ינרק לש תוינקלווה תועבגהו דורע רה .וניתחתמ שתכמה ףונ
ןומר רה בצינ דגנמ .שתכמה תיעקרק לש םוחהו ירורפאה עקרה לע תוטלוב
דורע הלעמ לא חנוצה לולת ןורדמב תמיתסמ וז החולש .בגנה ירהבש הובגה
תא .שתכמה ךות לא תדרויה רוחשב תנמוסמה רפעה ךרד לש הינפל ךומסב
.לגרב תוריהזב דרנ הזה לולתה ןורדמה

רבעב היהש ,דורע לא ב'קנ אוה דורע הלעמ לע םילימ רפסמ דיגהל יאדכ
הצרפנ ךרדה .ןומר שתכמ םורדמש רוזאה לא הכילוהש הדיחיה בכרה ךרד
.טפנ שופיח רקס תרגסמב I.P.C טפנה תרבח ידי לע םיעבראה תונש תישארב
תרגסמב 5.3.49 ב בגנה תביטח לש ץולחה תדיחי םג הרבע הז רבעמב
המודקה ךרדה ןמ עטק אוה דורע הלעמ .ימורדה בגנה רורחשל "הדבוע" עצבמ
רהל ליבומה םילויט ביתנ רקעב אוה םויכו תליא םע תדבע תא הרשיקש
.דורע לחנו דדוע תוראבו ףירע

.שתכמה לע הפי תיפצת ונממ דורע רופצמל דע מ"ק 1.5-כ דוע הכישממ ךרדה
לשמ באז תכירעב "םילויטו םיפונ בגנה רה" רפסב יגולואיג רבסה האר)
ןתינ ךרדב . ץול תורובל הסינכה דע מ"ק 6-כ דוע רופצמהמ . 1991
.יניסב אצמנש הקנ-א ףירע לב'ג לש קוחרמל תטלובה תשבדה תא תוארל