תונומת
.ץול תורובלו דדוע תוראבל ןומר הפצממ

1 הנומת
.ןומר הפצמב קלדה תנחתב םינגראתמ
2 הנומת
.ןומר שתכמ תפשמ קחרה אל תירבדמ הריואב שפנל שפונ ,רבדמב הכוס
3 הנומת
.םודק ביתנ יאותב תרבוע רפעה ךרד .ןומר הלעמב הדיריה תליחת
4 הנומת
.שתכמה תיעקרקב גיוודול
5 הנומת
.רבדמב הליל
6 הנומת
.םיחל תוליל ינפמ ןנוגתהל ידכ להואב דייטצהל יאדכ ביבאב םג
7 הנומת
.םדא ידי השעמ הלוברפ
8 הנומת
.שוקימב דושח חטש לחנל םורדמ .תורקנ לחנ ץורעל ליבקמב הברעמ םיבכור
9 הנומת
עפושמ ןומר שתכמ לש יברעמה הצקה .רוחשה דורע רה לא שתכמה תפשמ תיפצת
.שתכמה לש תוינועבצל תופיסומה תורוחש תועבג לש ףונ םירצויה תלזב יחוליקב
10 הנומת
.שתכמה תפש לע הברעמ ודיע רהמ עטקמ םיבכור
11 הנומת
דאמ בורק תופמה לע עיפומ וניאש ליבשב ,לולסמב הפיה הביכרה עטק והז
.ןומר שתכמ לש תימורדה הפשל

רצק טרס