תולוחה בלב תיטבנ ריע - בגנבש תובוחר לא


Picture Album.מ"ק 20 : לולסמה ךרוא
.(תיטבנה ריעב ילגר רויס ללוכ) תועש 4 : ןמז
.לק : ישוק תגרד
.הנצינ - םיללט תמוצ שיבכמ מ"ק 11 -כ .ןרק רהב יאבצה סיסבל הסינכה : םויסו האיצי תדוקנ

! דבלב תבשב ירשפא לויטה ןכלו ליעפ שא חטש לש ובלב תאצמנ בגנבש תובוחר : הרהזא

רה תחולש ךרואל ,בגנב םילייוטמ תוחפה םירוזאה דחאב רבוע הז לולסמ : ןינע
,תוסירה ילג ,םנוד 130 -כ לש םוצע חטש .דאמ ןינעמ יגולואיכרא רתאב רוקיב ללוכו ןרק
.םהיתודוס תא חנעפיש םדאל םיניתממ
ימ לכל) ןרק רהב יאבצה סיסבל הסינכה רעש דיל בכרה תא ריאשנ : לולסמה טוריפ
לא חוכשו חדינ םוקמב .ג.שב םירמושה םילייחה לש הארמה ,תיברק הדיחיב תוריש רבעש
(… תרומרמצ לש טטר ריבעמ ,הז
אוה הז סכר השעמל .ןרק רה לש סכרה וק ךרואל ןופצ יללכ ןוויכב ךישמנ ןאכמ
תולוחה שוג ברעממ רשאכ החונ איה ךרדה השקה תיתשתה לשב ,הביכרה תא רשפאמה
.םיינפואל םיריבע םניא תולוחה ירוזא .הצולח תולוח שוג חרזממו רוגע תולוח לש לודגה
ןכמ רחאלו ךרדה דצב םיבצומ ,עבט תרומש לש לובג םינמסמה םינבל םידומע הלחתהב
תדרויש ךרדו "סל ןוינק" לאמשמ ההזנ מ"ק ינשכ רחאל .קוריה ןמיסה רחא בוקענ טושפ
םיכרדש תולוחה ירושימ םיערתשמ ברעמב .(קודבלו תדרל יאדכ ןמז שיש ימל) .וילא
'99 ףרוחבו החירפ לש "םיקורי םייא" םיעיפומ םינטקה םיקיפאב .םתוא תוצוח תורשי
בושו םהינימל םינומיא ידעי םיסורפ רוזאה לכב .ידמל םימצמוצמ הלא םיסיכ ,ןוחשה
,ןימי דצב ,יאבצה סיסבהמ מ"ק השישכ רחאל .דחוימב בבלמ אל הזחמ טלחהב הז
םישנא ןהבש רתוי תובוט תופוקתל דירש הארנכ !הפי לקד ץע ובו שביו ןטק ןתסוב
הכומנ העבג לע וילעמש הרנוש לחנ - בחר לחנל תרבחתמו הכישממ ךרדה .רוזאב וררוגתה
דימ הלועש הלאשה .תיברעב הביחור תברי'ח וא תובוחר - תיטנזיב-תיטבנה ריעה תאצמנ
?הזה תולוחה םי ךותב (םנוד 130 -כ) הלודג יד ריע םיקהל ורחב םיטבנה עודמ איה
ןיא םיינפוא יבכור רותב .יניסל םשמו הנצינל הצולחמ הרבעש ךרד לע תמקוממ תובחר
םישקה תולוחה ירוזא ךותב אלו הז סכר וק ךרואל רבע ךרדה יאוותש ןיבהל היעב ונל
תוטישב ודבוע ריעל ביבסמ תוידאוה .םימשבה ךרד לש ףיעס התיה וז ךרדו ןכתי .רבעמל
ראב םוקמב הרפחנ ,ןכ ומכ .ריעה לש ילכלכה ףרועה תא וויהו המודקה תואלקחה
ידי לע םוקמב וכרענש תוריפחב .ריעה יבשותל םימ הקפיסש (רטמ 60 -כ) הקומע
ליבות ךרדה .הריפסה ינפל הנושארה האמה ןמ םיסרח ולגתנ רירפצ םרוי גולואיכראה
לש םיצירחה בטיה םירכינו הקמועב המישרמ ראבה .ראבהו תימורדה היסנכה לא ונתוא
ןוטריקה עלסב ובצחנש רותסמ תורעמל עיגנו הלעמל טעמ ךישמנ .םימה תא ולעהש םילבחה
רוזאהש ףא לע !הרימש אלל םריאשהל ןיא) םיינפואה תא ריאשהל יאדכ .חותפ םימ רגאמלו
ךותב ילגר רויסל תאצלו .(םיינפואה תא ובנג טעמכ ונלו ,םיאודב וב םיבבותסמ ,קיר הארנ
.תוסירהה ילג
,רופח אל ןידע ריעה לש הבור ךא ,הריפח תונוע שש ךשמב תובוחרב רפח רירפצ םרוי
רתא והז" : רירפצ 'פורפ רמוא (23 ןוילג) תוביבס ןותיעל ןויארב .םישדח םירקוחל ןיתממו
ונניא .בר חוכו יפוי ולאה תוברוחב שי .םמודהו בחרנה תוסירהה חטש תמצועב אוה ומשורש
.זע םשור ילע הריתוה תוברוחה ךותב תוטטושה ןכאו ."רקובמ אל ןפואב ךכב םוגפל םיצור
וקחש םידלי ,ויח םישנא םהבש םימי םעפ ועדי ולא תוברוחש הבשחמה ןמ קתנתהל השק
ההזנ ריעה הלעמב .םירזחושמה םיתבהמ רתוי הקזח המצוע שי תוברוחל .תורצחב וקחצו
עברא ולגתנ תובוחרב .םירוגמ םייתניב הב האצמ תמשנתו הרפחנש תיזכרמה היסנכה תא
.ריעה לש החירפה תפוקת םג התיה וזו (הריפסל תישימחה האמה) תיטנזיבה הפוקתהמ תויסנכ
רחאל הילא עיגהל ןתינש ,ריעה ראשמ תדדובמה תינופצה היסנכה איה תניינעמה היסנכה
םיארקנה םייעקרק תת םירדח ינש אוה הב דחוימהו תראופמ התיה וז היסנכ .ריעה תפקה
שולש ולגתנ םוקמב וכרענש תוריפחב .הטפירקה תפצרב רופא שישב ןיחבהל ןתינ .הטפירק
אוצמל ןתינ וז היסנכ לש םישרת .םישודק לש תויומדב תורייוצמה ,תונטק תיכוכז תוחלצ
.(1) -ב
רוחשב תנמוסמה הינשה ךרדה .הצולחל הארנכ הכישממ קוריב תנמוסמה רפעה ךרד
ונבכר הבש ךרדה התואב ןרק רהל רוזחנ .הברעמ הרנוש לחנב הכישממ (םישדח םינומיס)
ותוא וניכ םיאודבהש רוזאה תא הצוחה םילמג תחרואב תופצל לכונ לזמה לזמתי םאו
.םימ אלל םי - "ימ אלב רחב"


: היפרגוילביב
.63-62 תרבוח לאירא ,בגנ םהרבא - בגנב תובוחר .1
.74 'מע ,23 תוביבס ,רירפצ םרוי 'פורפ םע החיש ,בגנב תובוחר תא רפוח .2
1983 ,בגנ םהרבא ,םתכלממו םיטבנה תודלות - רבדמה ינודא .3ישאר ףד - רחא ןפואל הרזחב