תונומת תכורעת
10 .סמ הנומת


ןרק רהל חרזממש םירושימב םילמג