םוכרכ רהמ תנומת
11 .סמ הנומת


לש םינותמה םייברעמ ןופצה םילופישה עקרב .חרזמ םורד ןויכל תיפצת
.הריתח רמק