םוכרכ רהמ תנומת
12 .סמ הנומת


רפעה ךרד לא (דעסמ לחנ לש םיצורעה דחא) איגה ךותמ הילעה