םוכרכ רהמ תנומת
13 .סמ הנומת


םימה תומכ תדידמל רישכמ ףרגורדה אוה דומעה .םיביבר לחנ לע רכסה


בגנב תובוחרל הרזחב